PředmětyPředměty(verze: 850)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Písemná práce - AAN120026
Anglický název: Written Work
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Prerekvizity : AAN120025
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. (16.09.2019)
AAN120026 / PÍSEMNÁ PRÁCE
ANPR / Bakalářské studium
ZS 2019/2020
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D., PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
povinný předmět
Z / 4 kredity

Náplní předmětu je úvodní přednáška shrnující stěžejní zásady psaní odborných textů, příprava projektu zadaného
tématu na základě konzultací s vedoucím bakalářské práce, prezentace zpracovávaného projektu na semináři a
individuální práce.

Charakteristika obsahu předmětu:
1. Projekt bakalářské práce
Na základě poznatků z bakalářského semináře a po konzultaci s vedoucí/m své bakalářské práce student zpracuje
projekt bakalářské práce v této struktuře: formulovaný cíl práce, aktuální stav řešené problematiky, obsah práce,
metodika zpracování, předpokládané výstupy, použitá literatura.

2. Prezentace projektu bakalářské práce na semináři
Po potvrzení projektu vedoucím bakalářské práce bude student tento projekt prezentovat na semináři. Současně
kromě prezentace projektu vlastní práce vystoupí také v roli oponenta předem určeného projektu. Od každého
účastníka se rovněž předpokládá aktivní zapojení do diskuse.

3. Vypracování části bakalářské práce
Následně podle pokynů vedoucího zpracuje student část své bakalářské práce (ucelenou kapitolu práce, případně
kratší část textu a projekt šetření připravovaného v rámci bakalářské práce), ve které prokáže zvládnutí nároků na
tento typ prací. Zpracování části bakalářské práce pro potřeby předmětu Písemná práce není podmíněno schváleným zadáním bakalářské práce.
Podoba zpracované části bakalářské práce musí vycházet z interního materiálu Katedry andragogiky a personálního řízení Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové práce,
který je k dispozici na internetové stránce katedry.

Zápočet:
Účast na všech seminářích je povinná. Zápočet za splnění povinností vztahujících se k Písemné práci
uděluje na základě doporučení vedoucí/ho práce vyučující předmětu.

Harmonogram pro prezenční formu studia:
1. Úvodní přednáška: 9. 10.
2. Semináře: 27.11., 4. 12., 11. 12., 18. 12.
3. Odevzdání části bakalářské práce vedoucímu práce: do konce ZS 2019/2020

Prerekvizitou předmětu Písemná práce (AAN120026) je předmět Bakalářský seminář (AAN120025). Existuje možnost opakování zápisu do předmětu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK