PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - AAN120025
Anglický název: Seminar for Bachelor´s Degree Students
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2017
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
PhDr. Mgr. Renata Kocianová, Ph.D.
PhDr. Michal Šerák, Ph.D.
Prerekvizity : AAN120008
Je prerekvizitou pro: AAN120026
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. (08.02.2019)
AAN120025 / BAKALÁŘSKÝ SEMINÁŘ
ANPR / Bakalářské studium
2018/2019
doc. PhDr. František Baumgartner, CSc.; PhDr. Renata Kocianová, Ph.D.; PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.; PhDr.
Michal Šerák, Ph.D.
LS 1/1 ; povinný předmět
Z / 4 kredity

Bakalářský seminář je zaměřen na seznámení se zadáváním tématu bakalářské práce, se zásadami jejího
zpracování, s požadavky na odbornou úroveň a formální podobu práce, s průběhem obhajoby a hodnocením
práce. Pozornost je zaměřena na výběr tématu, na práci s odbornými zdroji, obsah a strukturu textu práce,
formulaci cílů ad.

Charakteristika obsahu předmětu:
1. Téma bakalářské práce
2. Zásady zpracování bakalářské práce
3. Požadavky na odbornou úroveň bakalářské práce
4. Požadavky na formální podobu bakalářské práce
5. Zdroje k bakalářské práci
6. Citace a odkazy v bakalářské práci
7. Tvorba soupisu bibliografických citací
8. Obhajoba bakalářské práce
9. Diskuse k výběru tématu bakalářské práce
10. Diskuse k obsahu a struktuře bakalářské práce
11. Diskuse k formulacím cílů a východiskům bakalářské práce
12. Diskuse k odborným zdrojům bakalářské práce
13. Zadání bakalářské práce

Povinná literatura:
KANPR. Pokyny k vypracování diplomové/bakalářské práce [online]. Praha: Katedra andragogiky a personálního
řízení FF UK v Praze, 2013. Dostupné z: http://andragogika.ff.cuni.cz/system/files/PokynyBP_DP_LS2013.pdf
(záložka Studium, položka Bakalářské a diplomové práce).
KANPR. Příklady aplikace citační normy [online]. Praha: Katedra andragogiky a personálního řízení FF UK, 2016.
Dostupné z: http://andragogika.ff.cuni.cz/system/files/CITOV%C3%81N%C3%8D.pdf (záložka Studium, položka
Bakalářské a diplomové práce).

Doporučená literatura:
ČMEJRKOVÁ, Světla, František DANEŠ a Jindra SVĚTLÁ. Jak napsat odborný text. Praha: Leda, 1999. ISBN 80-
85927-69-1.
FILKA, Jaroslav. Metodika tvorby diplomové práce. Brno: Knihař, 2002. ISBN 80-86292-05-3.
HOLOUŠKOVÁ, Drahomíra a Milena KROBOTOVÁ. Diplomové a závěrečné práce. Olomouc: UP, 2002. ISBN 80-
244-0458-3.
LIŠKA, Václav. Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha: Ivo Ulrych, 2003. ISBN 80-86579-11-5.
SGALL, Petr a Jarmila PANEVOVÁ. Jak psát a nepsat česky. Praha, 2004. ISBN 80-246-0871-5.
ŠANDEROVÁ, Jadwiga. Jak číst a psát odborný text ve společenských vědách. Praha: Sociologické nakladatelství,
2005. ISBN 978-80-86429-40-3.
ŠESTÁK, Zdeněk. Jak psát a přednášet o vědě. Praha: Academia, 2000. ISBN 80-200-0755-5.

Zápočet:
Podmínkou k zápočtu pro studenty prezenční i kombinované formy je odevzdání návrhu zadání bakalářské práce a jeho ústní prezentace v seminární části předmětu.

Prerekvizitou předmětu Bakalářský seminář je předmět AAN120008 Metodika vědecké práce.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK