PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Organizace v neziskovém sektoru - AAN120023
Anglický název: Organizations in Nonprofit Sector
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/2 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Prerekvizity : AAN120043
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. (08.02.2019)
AAN120023 / ORGANIZACE V NEZISKOVÉM SEKTORU
ANPR / Bakalářské studium
2018 / 2019
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
LS 2/2; povinný předmět
Z + Zk / 5 kreditů

Cílem předmětu je představit neziskové organizace jako „školy demokracie“, a ukázat, jak současné neziskové organizace fungují jako prostředí, v němž jsou lidé socializování do role zodpovědných angažovaných občanů. Dalším cílem je ukázat, jak současné procesy modernizace neziskového sektoru a proměny participace občanů toto působení neziskových organizací v roli škol demokracie posilují či brzdí. Předmět zároveň nabízí základní vhled do problematiky neziskových organizací a umožňuje studentům kriticky pochopit aktuální dění ve sféře neziskovém sektoru a jeho roli v procesu transformace a modernizace české společnosti po roce 1989. Předmět podporuje analytické myšlení, učí studenty analyzovat aktuální problémy a vývojové trendy neziskových organizací. Hlavní důraz je kladen na schopnost aplikovat teoretické poznatky a přístupy při zkoumání vybraných neziskových organizací i neziskového sektoru jako celku. Předmět představuje pohledy na zásadní otázky týkající se vzniku neziskových organizací, rapidního nárůstu jejich počtu po roce 1989, příčin problémů konsolidace neziskového sektoru, dopadů zahraničního financování jeho jednotlivých segmentů, a objasňuje, jaké faktory formovaly jeho vnitřní strukturu, způsobily jeho anomálie (ve srovnání se západními zeměmi) a jaké jsou důsledky profesionalizace neziskových organizací a jiných modernizačních procesů na aktuální dění v neziskovém sektoru.

Charakteristika obsahu předmětu:
1. Úvod do problematiky: koncept a definice neziskových organizací jako škol demokracie, koncept tří sektorů ve společnosti, struktura a trendy vývoje neziskového sektoru (a jeho jednotlivých segmentů) v ČR, historie české organizované občanské společnosti (základní etapy vývoje, historická diskontinuita, disent a pád komunismu), struktura občanského sektoru (staré a nové organizace)
2. Konsolidace neziskového sektoru po roce 1989: vývoj základních parametrů organizované občanské společnosti: (zaměstnanost, členství, počet organizací, dárcovství, dobrovolnictví), teorie vzniku neziskových organizací
3. Politika a neziskový sektor: budování demokracie po roce 1989, budování systému politických stran, reprezentativní vs. participativní demokracie, institucionální inkorporace neziskových organizací (teorie politických příležitostí), demokratická reprezentativita a neziskové organizace
4. Vztah státu a neziskových organizací: základní ekonomické a sociologické teorie, diverzita neziskového sektoru, institucionalizace spolupráce, modely partnerství, problémy partnerství neformální model spolupráce, negativní stereotypy zainteresovaných aktérů, role EU při budování partnerství
5. Formování komunity neziskových organizací: organizační struktura, krize identity, rozkol mezi starými a novými organizacemi, infrastruktura, formování koalic, pluralita advokačních koalic, střešní organizace
6. Financování neziskových organizací: financování z veřejných zdrojů (vztah mezi státem a organizacemi, modely partnerství, role EU – čerpání fondů, síťování, informace), financování ze soukromých zdrojů (dárcovství), financování z vlastní činnosti
7. Modernizace neziskových organizací: Teorie modernizace: stadia modernizace společnosti, reflexivní modernizace, modernizace občanských organizací, proces institucionalizace (profesionalizace) jako nezbytný vývojový stupeň občanského aktivismu (cyklus profesionalizace a amatérské revitalizace), profesionalizace jako zdroj úspěchu a udržitelnosti neziskových organizací (teorie mobilizace zdrojů), institucionalizovaná individualizace občanské participace
8. Profesionalizace českých občanských organizací: definice profesionalizace, příčiny a dopady (hybridizace), zaměstnanost, „projektifikace“, standardy poskytování služeb, odvrácená tvář profesionalizace (demokratický deficit, byrokratizace, centralizace), hodnocení udržitelnosti CIVICUS
9. Lobbing a akontabilita občanských organizací: teorie lobbingu, transakční aktivismus, legislativní monitoring, teorie akontability, akontabilita českých občanských organizací
10. Profesionalizace řízení neziskových organizací: vztahy zaměstnanců a dobrovolníků, profesionální versus amatérské organizace (grassroots, komunitní organizace, experti a "srdcaři"), leadership a oligarchizace, demokratický profesionalizmus, individualizace občanské participace a profesionalizace řízení neziskových organizací
11. Filantropie a neziskové organizace: altruismus vs. egoismus, altruismus v období komunismu, individuální dárcovství, trendy a formy organizovaného dárcovství, charita, firemní dárcovství, veřejné sbírky, motivace k dárcovství a dobrovolnictví, společenská hodnota dobrovolnictví
12. Perspektivy organizovaného aktivismu: základní trendy a vzájemné ovlivňování různých druhů aktivismu (organizovaný, profesionální a individualizovaný občanský aktivismus), everyday makers, politický konzumerismus, virtuální aktivismus, nové politické paradigma
13. Transnacionalizace neziskových organizací: EU a mezinárodní sítě občanských organizací, participační inženýrství EU, podpora partnerství mezi státem a neziskovými organizacemi

Povinná literatura:
CÍSAŘ, Ondřej. Politický aktivismus v České republice: Sociální hnutí a občanská společnost v období transformace a evropeizace. Brno: Centrum pro studium demokracie a kultury, 2008. ISBN 978-80-7325-168-0.
FRIČ, Pavol, POSPÍŠILOVÁ, Tereza a kol. Vzorce a hodnoty dobrovolnictví v české společnosti na začátku 21. století. Praha: Agnes, 2010. ISBN 978-80-903696-8-9.
FRIČ, Pavol a kol. Občanský sektor v ohrožení? Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2016. ISBN 978-80-7419-243-2.

Rozšiřující literatura:
FRIČ, Pavol a Martin VÁVRA. Tři tváře komunitního dobrovolnictví. Praha: Agnes, Hestia, 2012. ISBN 978-80-90369-9-6.
POSPÍŠILOVÁ, Tereza. Česká občanská společnost - data, fakta, měření. In: SKOVAJSA, Marek a kol. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-681-0.
POTŮČEK, Martin. Nejen trh: role trhu, státu a občanského sektoru v proměnách české společnosti. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 1997. ISBN 80-85850-26-5.
POWELL, Walter W. The Nonprofit Sector: A Research Handbook. New Haven: Yale University Press, 1987. ISBN 978-03-0010-903-0.
RAKUŠANOVÁ, Petra a Barbora STAŠKOVÁ. Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Professional Publishing, 2007. ISBN 978-80.86946-22-1.
SKOVAJSA, Marek a Marie DOHNALOVÁ. Organizovaná občanská společnost: teorie a vývoj. In SKOVAJSA, Marek a kol. Občanský sektor: Organizovaná občanská společnost v České republice. Praha: Portál, 2010. ISBN 978-80-7367-681-0.

Zápočet:
Předpokladem k získání zápočtu je splnění následujících požadavků:
- četba povinné literatury a aktivita na seminářích;
- závěrečná písemná práce (rozsah 5 normostran) zaměřená na analýzu konkrétní neziskové organizace.

Zkouška:
Zkouška má podobu písemného testu.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK