PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Filozofie vzdělávání dospělých - AAN120013
Anglický název: Philosophy of Adult Education
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2013
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Prerekvizity : {Filosofie ve společném základu}
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. (07.02.2019)
AAN120013 / FILOZOFIE VZDĚLÁVÁNÍ DOSPĚLÝCH
KANPR / Bakalářské studium
2018/2019
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
LS 2/1; povinný předmět
Zk / 5 kreditů


Cílem kurzu je získat přehled o vývoji filozofického a pedagogického myšlení, které formovalo (sebe)pojetí vzdělávání dospělých a mělo určující vliv na podobu praxe vzdělávání dospělých jako součásti celoživotního vzdělávání a učení se. Důraz je kladen na současné přístupy filozofie vzdělávání dospělých. Náplní seminární části předmětu bude především kritické čtení vybraných pramenů k aktuálním otázkám filozofie vzdělávání.


Charakteristika obsahu předmětu:
1. Filozofie výchovy a vzdělávání jako obor (otázka hodnot ve výchově a vzdělávání; určování a odůvodnění výchovných cílů; výchovné cíle v pluralistické společnosti; cíle vzdělávání dospělých)
2. Základní soudobé teorie učení; učení se jako funkce života; učící se osoba v sociálním kontextu podle Jarvise a Illerise
3. Životní cyklus a učení se ve vztahu k intersubjektivitě; odpovědnost vzdělavatele vůči účastníkům vzdělávání a vůči společnosti
4. Pozitivismus a novopozitivismus; vývoj chápání vědy; filozofie a jazyk (strukturalismus vs. hermeneutika); problémy poznání a porozumění; dialog a vzdělávání
5. Marxismus a jeho varianty s ohledem na problematiku vzdělávání; koncept kulturní hegemonie
6. Frankfurtská škola / kritická teorie společnosti (zdroje, témata a vývoj; Adorno a Habermas o vzdělávání a učení; teorie polovzdělanosti, nevzdělanosti a neučení, současní představitelé kritické teorie a téma učení se)
7. Alternativní teorie vzdělávání a učení (Freire a pedagogika osvobození; jeho následovníci; Illich a myšlenka odškolnění)
8. Pragmatismus (orientace na praxi; zkušenost a vzdělávání v životě jednotlivce a společnosti; vztah vzdělávání a demokracie; Dewey, Lindeman a Mezirow; kritika pragmatismu)
9. Humanistická psychologie a představa seberealizace (učení se dospělých a terapie; Rogers a jeho koncept učení; Knowlesovo pojetí andragogiky a jeho kritika)
10. Představa role vědění a učení v moderní a postmoderní společnosti (vědění a trh; vědění a moc; postmoderní pohledy na subjekt, kulturu, životní styl a učení)
11. Vzdělávání a multikulturalismus (teorie uznání; konceptualizace vztahu většiny a menšin; aplikace na problematiku vzdělávání v soudobém světě – příklad interkulturního dialogu)
12. Vztah filozofie a politiky (vývoj myšlenky celoživotního vzdělávání a celoživotního učení se ve vzdělávací politice)
13. Hlavní proud soudobé vzdělávací politiky dospělých (kritika neoliberalismu a jeho pohledů na vzdělávání a učení se)


Povinná literatura:
BENEŠ, Milan. Andragogika – filosofie – věda. Praha: Eurolex Bohemia, 2001. ISBN 80-86432-03-3.
BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
BREZINKA, Wolfgang. Filosofické základy výchovy. Praha: Zvon, 1996. ISBN 80-7113-169-5.
HARRINGTON, Austin a kol. Moderní sociální teorie. Základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3.
HAUSER, Michael. Dvě proměny vzdělanosti. In: Michael HAUSER. Cesty z postmodernismu. Filosofická reflexe doby přechodu. Praha: Filosofia, 2012. ISBN 978-80-7007-382-7. s. 38–54.
HRUBEC, Marek. Od zneuznání ke spravedlnosti. Kritická teorie globální společnosti a politiky. Praha: Filosofia, 2011. ISBN 978-80-7007-362-9. Kapitoly 3 a 4.
FÜRST, Maria. Filozofie. Praha: Fortuna, 1994. ISBN 80-7168-161-X.
KOPECKÝ, Martin a kol. Celoživotní učení a transnacionalizované veřejné politiky. Lidský rozvoj v (post)krizové éře. Praha: Univerzita Karlova, Filozofická fakulta, 2018. ISBN 978-80-7308-875-0.
PROKOP, Jiří. Škola a společnost v kritických teoriích druhé poloviny 20. století. Praha: Karolinum, 2005. ISBN 80-246-1008-6.
SINGULE, František. Americká pragmatická pedagogika. Praha: SPN, 1991. ISBN 80-04-20715-4.

Doporučená literatura:
ARENDTOVÁ, Hannah. Krize kultury. Čtyři cvičení v politickém myšlení. Praha: Mladá fronta, 1994. ISBN 80-204-0424-4.
BLECHA, Ivan. Filosofická čítanka. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 2000. ISBN 80-7182-112-8.
BREZINKA, Wolfgang. Východiska k poznání výchovy. Brno: L. Marek, 2001. ISBN 80-86263-23-1.
FROMM, Erich. Obraz člověka u Marxe. Brno: L. Marek, 2004. ISBN 80-86263-53-3.
HRUBEC, Marek a kol. Kritická teorie společnosti. Český kontext. Praha: Filosofia, 2013. ISBN 978-80-7007-403-9.
JIRSA, Jakub (ed.). Idea univerzity. Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2375-9.
KAŠČÁK, Ondrej a Branislav PUPALA. Škola zlatých golierov. Vzdelávanie v ére neoliberalizmu. Praha: Sociologické nakladatelství (SLON), 2012. ISBN 978-80-7419-113-8.
KOPECKÝ, Martin a kol. Vědění a učení v globalizovaném světě: aktéři a změny. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-474-5.
KUČERA, Zdeněk a Vladimír ŠTVERÁK et al. Chrestomatie z dějin pedagogiky. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-7184-626-0.
LASSAHN, Rudolf. Úvod do pedagogiky. Bratislava: SPN, 1992. ISBN 80-08-01827-5.
LEIRMAN, Walter. Čtyři kultury ve vzdělávání. Praha: Karolinum, 1996.
LIESSMANN, Konrad. P. Teorie nevzdělanosti. Omyly společnosti vědění. Praha: Academia, 2008. ISBN 978-80-200-1677-5.
LIESSMANN, Konrad, P. Hodina duchů. Praxe nevzdělanosti. Polemický spis: Praha: Academia, 2015. ISBN 978-80-200-2530-2.
PALOUŠ, Radim. Filosofická reflexe základních pojmů školské pedagogiky. Praha: Karolinum, 2010. ISBN 978-80-246-1833-3.
PALOUŠ, Radim a Zuzana SVOBODOVÁ. Homo educandus. Filosofické základy teorie výchovy. Praha: Karolinum, 2011. ISBN 978-80-246-1901-9.
PELCOVÁ, Naděžda. Filozofická a pedagogická antropologie. Praha: Karolinum, 2000. ISBN 80-246-0075-5.
PELCOVÁ, Naděžda. Vzorce lidství. Filosofické základy pedagogické antropologie. Praha: Portál, 2010. 978-80-7367-756-5.
ROGERS, Carl R. Způsob bytí: klíčová témata humanistické psychologie z pohledu jejího zakladatele. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-233-5.
ŠTVERÁK, Vladimír. Obecná a srovnávací pedagogika. Praha: Karolinum, 1999. ISBN 80-246-0003-X.

Internet encyclopedia of philosophy
http://www.iep.utm.edu/
Stanfordská encyklopedie filozofie
https://plato.stanford.edu/contents.html
Encyklopedie informálního vzdělávání
http://www.infed.org/.
UNESCO encyklopedie Thinkers on Education
http://www.ibe.unesco.org/en/services/publications/thinkers-on-education.html

Zkouška:
Účast na semináři je povinná nejméně ze 75 %. Nižší účast je možné nahradit zpracováním úkolu zadaného vyučujícím. Zkouška probíhá ústní formou. Tematické okruhy kurzu představují zároveň i zkušební otázky. Hodnocena je znalost probírané látky a schopnost její samostatné reflexe. Důraz je rovněž položen na přehled povinné a (vybrané) doporučené literatury.

Prerekvizita:
Prerektvizitou předmětu Filozofie vzdělávání dospělých je předmět Filosofie.
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK