PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Sociologie vzdělávání - AAN120012
Anglický název: Sociology of Education
Zajišťuje: Katedra andragogiky a personálního řízení (21-KANPR)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
Prerekvizity : AAN120003
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Martin Kopecký, Ph.D. (18.09.2018)
AAN120012 / SOCIOLOGIE VZDĚLÁVÁNÍ
ANPR / Bakalářské studium
2018/2019
PhDr. Martin Kopecký, Ph.D.
ZS 2/1; povinný předmět
Z+Zk / 5 kreditů

Cílem předmětu je objasnit procesy výchovy a vzdělávání především z hlediska sociologické teorie. Obsah je zaměřen jak na "klasická" témata a autory, tak na aktuální vývoj sociologického poznání, přičemž jsou představeny různé přístupy k probíraným problémům. Kurz umožňuje pochopit vztahy mezi podobou společnosti a podobou vzdělávání, které se v ní odehrává. Soustředí se na místo a funkce vzdělávání z hlediska společnosti jako celku, různých sociálních institucí i samotných aktérů vzdělávání. Náplní seminární části předmětu je především kritické čtení vybraných pramenů k základním otázkám sociologie vzdělávání.

Charakteristika obsahu předmětu:
1. Sociologie vzdělávání (definice, klíčová témata a pojmy sociologie vzdělávání)
2. Proces modernizace (jeho znaky, klasické koncepce 19. a počátku 20. století a způsob zpracování otázek výchovy a vzdělávání v nich)
3. Pohledy na moderní společnost v sociologii druhé poloviny 20. století (teorie konsensu, konfliktu, interpretativní teorie - základní znaky a představitelé, aplikace na oblast vzdělávání)
4. Socializace (člověk a kultura, základní činitelé a etapy socializace, socializace podle Freuda, Meada a Durkheima)
5. Rodina pohledem sociologie (aktuální vývoj rodiny, proměna genderových vztahů, místo rodiny ve výchově a vzdělávání)
6. Vzdělávací organizace (teorie byrokracie a škola, škola a její vztahy k vnějšímu sociálnímu prostředí, sociální vztahy ve škole, funkce školy, vzdělávací organizace pro dospělé)
7. Vzdělávací politika (aktéři a cíle vzdělávací politiky)
8. Soudobé proměny vzdělávací politiky (téma internacionalizace)
9. Vzdělávací systémy a sociální stratifikace (problém rovných příležitostí, vzdělávání a sociální a kulturní reprodukce nerovností ve společnosti, vzdělávací aspirace)
10. Sociologie práce (postavení práce v životě člověka, Marx, Weber a Durkheim o práci, soudobá proměna zaměstnání, post-fordismus)
11. Masová média a vzdělávání (média v životě moderní společnosti, poznatky a spory o jejich působení ve sféře socializace, média ve vztahu ke vzdělávání a demokracii)
12. Sociologie výchovy a vzdělávání jako samostatná disciplína (její světový a český vývoj)
13. Sociologický výzkum vzdělávání (jeho cíle a metody, politické souvislosti)

Povinná literatura:
BENEŠ, Milan. Andragogika. Praha: Grada, 2008. ISBN 978-80-247-2580-2.
GIDDENS, Anthony. Sociologie. Praha: Argo, 1999. ISBN 80-7203-124-4; (popř. aktualizované rozšířené vydání revidované P. W. Suttonem z r. 2013. ISBN 978-80-257-0807-1).
HARRINGTON, Austin a kol. Moderní sociální teorie. Základní témata a myšlenkové proudy. Praha: Portál, 2006. ISBN 80-7367-093-3.
HAVLÍK, Radomír a Jaroslav KOŤA. Sociologie výchovy a školy. Praha: Portál, 2002. ISBN 80-7178-635-7.
KALOUS, Jaroslav a Arnošt VESELÝ (eds.). Teorie a nástroje vzdělávací politiky. Praha: Karolinum, 2006. ISBN 80-246-1260-7.
KELLER, Jan. Úvod do sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 1997. ISBN 80-85850-25-7.
KELLER, Jan. Dějiny klasické sociologie. Praha: Sociologické nakladatelství, 2004.
ISBN 80-86429-34-2.
KELLER, Jan a Lubor TVRDÝ. Vzdělanostní společnost? Chrám, výtah a pojišťovna. Praha: Sociologické nakladatelství, 2008. ISBN 978-80-86429-6.
PRŮCHA, Jan. (ed.). Pedagogická encyklopedie. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-546-2.
MAŘÍKOVÁ, Hana, PETRUSEK, Miloslav a Alena VODÁKOVÁ aj. Velký sociologický slovník. 1. a 2. svazek. Praha: Karolinum, 1996. ISBN 80-7184-311-3.
VESELÝ, Arnošt. Vzdělávací politika. In: Potůček, Martin a kol. Veřejná politika. Praha: Sociologické nakladatelství, 2005. ISBN 80-86429-50-4.

Doporučená literatura:
BECK, Ulrich. Riziková společnost. Na cestě k jiné moderně. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2004. ISBN 80-85866-59-5.
BERGER, Peter. L. a Thomas LUCKMANN. Sociální konstrukce reality. Brno: CDK, 1999. ISBN 80-85959-46-1.
BERTRAND, Yves. Soudobé teorie vzdělávání. Praha: Portál, 1998. ISBN 80-7178-216-5.
BOURDIEU, Pierre, F. Teorie jednání. Praha: Karolinum, 1998. ISBN 80-7184-518-3.
GIDDENS, Anthony. Důsledky modernity. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 1998. ISBN 80-85850-62-1.
ILLICH, Ivan. Odškolnění společnosti. Polemický spis. Praha: Sociologické nakladatelství, 2001. ISBN 80-85850-9ž-6.
KAŠČÁK, Ondrej a Branislav PUPALA. Škola zlatých golierov. Vzdelavanie v ére neoliberalizmu. Praha: Sociologické nakladatelství, 2012. ISBN 978-80-7419-113-8.
JARKOVSKÁ, Lucie. Gender před tabulí: etnografický výzkum genderové reprodukce v každodennosti školní třídy. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2013. ISBN 978-80-7419-119-0.
JARVIS, Peter. Globalization, Lifelong Learning and the Learning Society. Sociological Perspectives. London: Routledge, 2007. ISBN 978-0-415-35543-8.
JIRÁK, Jan a Barbora KÖPPLOVÁ. Masová média. Praha: Portál, 2009. ISBN 978-80-7367-466-3.
KATRŇÁK, Tomáš. Odsouzeni k manuální práci. Vzdělanostní reprodukce v dělnické rodině. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2004. ISBN 80-86429-29-6.
Kniha sociologie. Praha: Knižní klub, 2016. ISBN 978-80-242-5395-4.
KOPECKÝ, Martin. Vzdělávání dospělých mezi politikou, ekonomikou a vědou. Politika vzdělávání a učení se dospělých v éře globálního kapitalismu. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2013. ISBN 978-80-7308-493-6.
MATĚJŮ, Petr, Jana STRAKOVÁ a Arnošt VESELÝ. Nerovnosti ve vzdělávání. Od měření k řešení. Praha: Sociologické nakladatelství SLON, 2010. ISBN 978-80-7419-032-2.
ŠAFR, Jiří a kol. Mechanismy mezigenerační reprodukce nerovností. Praha: Sociologický ústav Akademie věd ČR, 2012. ISBN 978-80-7330-188-0.
ŠUBRT, Jiří. Postavy a problémy soudobé teoretické sociologie. Praha: ISV, 2001. ISBN 80-85866-77-3.
ŠUBRT, Jiří a kol. Soudobá sociologie VI, (Oblasti a specializace). Praha: Karolinum, 2014. ISBN 978-80-246-2558-4.
ŠUBRT, Jiří a Jan BALON. Soudobá sociologická teorie. Praha: Grada, 2010. ISBN 978-80-247-2457-7.
THOMPSON, Kenneth. Klíčové citace v sociologii. Hlavní myslitelé, pojmy a témata. Brno: Barrister & Principal, 2001. ISBN 80-85947-68-4.

Zápočet:
Podmínkou získání zápočtu pro studenty prezenčního i kombinovaného studia je seminární práce na zvolené téma v rozsahu nejméně pěti normostran. Nabídka témat (resp. výchozích textů) pro seminární práci bude zveřejněna nejpozději 31. 10. 2018, nejzazší termín jejího odevzdání (v tištěné i elektronické podobě na adresu martin.kopecky@ff.cuni.cz) je 20. 12. 2018. Další požadavky budou sděleny na první přednášce.
Písemná práce musí vyhovovat základním požadavkům stanoveným katedrou pro vypracování písemných prací (viz Pokyny k vypracování bakalářské/diplomové práce). Titulní strana písemné práce má obsahovat název předmětu, název práce, jméno studenta, ročník, formu studia a datum vypracování práce. Práce musí mít stručný Úvod a Závěr, měla by být členěna do kapitol (s Obsahem). Práce musí obsahovat Soupis bibliografických citací.

Zkouška:
Zkouška probíhá formou písemného testu (odpovědi na otevřené otázky). Hodnocena je znalost probírané látky a schopnost její samostatné reflexe. Otázky v písemném testu vycházejí z tematických okruhů předmětu (viz Charakteristika obsahu předmětu).
Prerekvizitou předmětu Sociologie vzdělávání (AAN120012) je předmět Úvod do sociologie (AAN120003).
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK