PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Ediční teorie a praxe I - AAH500236
Anglický název: Theory and Practice of Editional Work I
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (31.10.2019)

Během kurzu se posluchači seznámí se základními postupy, používanými při přípravě edic historických pramenů z období středověku, raného novověku a novověku. Důraz je kladen na praktickou práci s ukázkami pramenů, při níž si studenti osvojí znalost transkripčních pravidel pro texty v nejběžnějších jazycích (latina, starší čeština, němčina), znalost zásad při přípravě různých typů edic.

Kurz je uzavřen vypracování jedné drobnější a jedné rozsáhlejší edice středověkého, raně novověkého či novověkého textu, odpovídající nárokům kladeným na vědecké edice, tzn. včetně úvodu, ediční poznámky, vědeckoinformačního aparátu, odpovídajících rejstříků, s připojeným seznamem pramenů a literatury).

Výběr z literatury
Daňhelka, J., Směrnice pro vydávání starších českých textů, Husitský Tábor 8, 1985, s. 285-301.

Kalousek, J., O vydávání Archivu českého, zprávy Zemského archivu I, s. 109-130.

Heinemeyer, W., Richtlinien fuer die Edition landesgeschichtlicher Quellen, Marburg-Koeln 1978.

Lemaitre, J.-L., Directions pour la préparation d´une édition de document nécrologique, Bulletin philologique et historique du Comité des travaux historiques et scientifiques 1979, Paris 1981, s. 11-17.

Návrh zásad k obnovenému vydávání Archivu českého, 1995.

Pátková, H., O regestech, AČ 47, 1997, s. 65-73.

Pátková, H., O regestech II. Edice, AČ 48, 1998, s. 225-235.

Pravidla o vydávání historických pramenů první třídou České Akademie, ÚA AV ČR, ČAVU, kart. 223, i.č. 359, 1892.

Roubík, Fr., Pravidla pro vydávání pramenů k novějším dějinám (16.-20. stol.), AČ 7, 1957, s. 59-65.

Vidmanová, A., K vydávání latinských textů české provenience ze 14. a 15. století, husitský Tábor 8, 1985, s. 271-283.

Vintr, J., Zásady transkripce českých textů z barokní doby, LF 121, 1998, s. 341-346.

Zachová, I., K návrhu pravidel pro přepis latinských, českých a německých textů při popisu rukopisů, StR 20, 1981, s. 165-167

Conseils pour l ´édition des textes médiévaux 1-3, Paris 2001-2002.

Zásady vydávání novověkých hisotrických pramenů z období od počátku 16. století do současnosti, Praha 2002.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK