PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Panovnická kancelář ve středověku a raném novověku - AAH500153
Anglický název: The Ruler'Office in the Middle Ages and in the Early Modern Period
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 Kv [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Vyučující: doc. PhDr. Mlada Holá, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (27.09.2017)
Zahraniční výměnní studenti mohou být v tomto předmětu klasifikováni dle stupnice ECTS.
Atestaci z předmětu je možné složit nejpozději do konce třetího akademického roku po zápisu předmětu, a to v
souladu s harmonogramem příslušného akademického roku.
Povolen je opakovaný zápis předmětu
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)
Literatura
Jindřich Šebánek - Zdeněk Fiala - Zdeňka Hledíková (ed.), Česká diplomatika do roku 1848, Praha 1984

Václav Vojtíšek, Vývoj královské české kanceláře, In: Zdeněk Fiala (ed.), Výbor rozprav a studií Václava Vojtíška, Praha 1953, s. 501-517

Jan Bistřický, Übersicht über das Urkundenwesen der böhmischen Herrscher bis zum Jahre 1197, in: Typologie der Königsurkunden. Kolloquium der Commission Internationale de Diplomatique in Olmütz, Olmütz 1998, s. 227-240

Zdeněk Fiala, K počátkům listin a panovnické kanceláře v Čechách, Sborník historický 1, 1953, s. 27-45

Gustav Friedrich, O zakládající listině kapituly litoměřické, Rozpravy Čes. akademie II, s. 1-27

Gustav Friedrich, O kanceláři a listinách markrabí moravských Vladislava a Přemysla (1198 až 1239), Věstník kr. č. společnosti nauk 9, 1896

Jindřich Šebánek - Saša Dušková, Česká listina z doby Přemyslovské 1, 2, Sborník archivních prací 6, s. 136-211

Jindřich Šebánek a kol., Studie k české diplomatice doby přemyslovské, Praha 1959

Jindřich Šebánek - Saša Dušková, Výbor studií k českému diplomatáři, Brno 1982

Jindřich Šebánek - Saša Dušková, Panovnická a biskupská listina v českém státě doby Václava I., Praha 1961

Jindřich Šebánek - Saša Dušková, Das Urkundenwesen König Ottokars II. von Böhmen, Archiv für Diplomatik 14, 1968, s. 302-422; 15, 1969, s. 251-399

Zdeněk Fiala, Panovnické listiny, kancelář a zemský soud za Přemysla II., Sborník archivních prací I, s. 167-294

Josef Emler, Die Kanzlei der böhmischen Könige Přemysl Ottokars II. und Wenzels II. und die aus derselben hervorgegangenen Formelbücher, Prag 1878

Miloslav Pojsl - Ivan Řeholka - Ludmila Sulitková, Panovnická kancelář posledních Přemyslovců Václava II. a Václava III., Sborník archivních prací 24, 1974, s. 261-365

Antonín Haas, Česká královská kancelář za Jindřicha Korutanského, Zprávy českého zemského archivu 9, 1946, s. 65-102

Ferdinand Tadra, Kanceláře a písaři v zemích českých za králů z rodu Lucemburků Jana, Karla IV. a Václava IV., Praha 1892

Theodor Lindner, Das Urkundenwesen Karls IV. und seiner Nachfolger 1346-1437, Stuttgart 1882

Peter Moraw, Grundzüge der Kanzleigeschichte Kaiser Karls IV. (1346-1378), Zeitschrift für historische Forschung 12, 1985, s. 11-42

Ivan Hlaváček, Das Urkunden- und Kanzleiwesen des böhmischen und römischen Königs Wenzel (IV.) 1376-1419, Ein Beitrag zur spätmittelalterlichen Diplomatik, Stuttgart 1970 (= Schriften der MGH 23)

Jaromír Čelakovský, O domácích a cizích registrech, zvláště o registrech české a jiných rakouských dvorských kanceláří, Praha 1890

Josef Macek, O listinách, listech a kanceláři Vladislava Jagellonského, Sborník archivních prací 2, 1952, č. 1, s. 45-122

Jan Heřman, Kancelář Ludvíka Jagellovce (1516-1526), Zápisky Katedry československých dějin a archivního studia 7, 1963, s. 89-109

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)

Specializační přednáška se zaměří v zimním semestru na vývoj české panovnické kanceláře ve středověku. Pozornost bude věnována jak personálnímu zabezpečení této instituce (včetně přiblížení osudů jednotlivých významnějších úředníků) a typologii vydávaných dokumentů, tak i rozboru písemností z ní vyšlých.

Tematické okruhy:
Uplatnění diplomatického materiálu v raně středověkých Čechách

Panovnická kancelář za Přemyslovců

Královská kancelář za Lucemburků

Pohusitské období

Změny v 16. století

Oběh spisů

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK