PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Diplomatika raného novověku - AAH500113
Anglický název: Diplomatics of the Early Modern Period
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)
Základní studijní literatura:
Všeobecné práce a učebnice:

Česká diplomatika do r. 1848. Kolektiv autorů pod redakcí J. Šebánka, Z. Fialy a Z. Hledíkové. Praha 1971. (zejm. s. 190-203)

Z. Fiala: Diplomatika, jedna - nebo dvě? AČ, 1960, s. 1-18.

R. Heuberger: Allgemeine Urkundenlehre für Deutschland und Italien. (Meister-Grundriss). Leipzig 1921.

H. O. Meisner: Urkunden- und Aktenlehre der Neuzeit. 2. Auflage Leipzig 1950.

Tentýž: Archivalienkunde vom 16. Jehrhundert bis 1918. Leipzig-Göttingen 1969.

Česká královská kancelář, komora a rada nad apelacemi, jejich písemnosti:

J. Čelakovský: O domácích a cizích registrech, zvláště o registrech české a jiných rakouských dvorských kanceláří. Praha 1890.

Z. Kristen: Listy posélací a jejich registra v královské kanceláři české až do Bílé hory. (Příspěvek k novější české diplomatice). ČAŠ, V, 1927, s. 1-109.

Tentýž: K otázce register a registrování listů posélacích v české kanceláři dvorské na počátku XVII. století. ČAŠ, IX-X, 1933, s. 218-234.

V. Letošník: Registra otevřených listů české kanceláře. ČAŠ, III, 1926, s. 36-63 a IV, 1926-1927, s. 49-102.

V. Pešák: Protokoly české dvorské kanceláře od polovice XVI. století do Bílé hory. SAMV, II, 1929, s. 91-113.

J. F. Schmidt: Monographie des kaiserl. königl. Böhmischen Apellations-Gerichtes seit dessen Errichtung als Apellationskammer in dem Jahre 1548 bis zu dessen im Jahre 1850 erfolgter Umwandlung in das kais. königl. Oberlandesgericht des zu dem constitutionellen Kaiserthume Oesterreich gehörigen Kronlandes Böhmen. Prag 1850.

K. Stloukal: Česká kancelář dvorská 1599-1608. Pokus z moderní diplomatiky. Praha 1931.

V. Vašků: Česká královská kancelář a kancelářská zařízení jiných stěžejních institucí státní zeměpanské správy v letech 1526-1848. In: Česká diplomatika…, Praha 1971, s. 204-251.

Tentýž: Dějiny královské české komory od roku 1527. Část I. Začátky organisace české komory za Ferdinanda I. SAMV, III, 1930.

Tentýž: Studie k dějinám královské české komory. SAMV, VI, 1935, s. 65-178.

V. Vojtíšek: Vývoj královské české kanceláře. In: Výbor rozprav a studií Václava Vojtíška, Praha 1953, s. 501-517.

V. Zdeněk: Dějiny královského apellačního soudu na hradě pražském, nyní vrchního soudu v Praze od roku 1548-1933. Praha 1933.

Místodržitelství, zemské a krajské instituce, jejich písemnosti:

František ROUBÍK: Místodržitelství v Čechách v letech 1577-1749. SAP, 17, 1967, s. 539-603.

Tentýž: K vývoji zemské správy v Čechách v letech 1749-1790. SAP, 19, 1969, s. 41-188.

Vladimír VAŠKÚ: Studie o správních dějinách a písemnostech moravského královského tribunálu z let 1636-1749. Brno 1969.

Tentýž: Nejstarší radní protokol moravského tribunálu. (K otázce vztahu mezi úředními knihami a aktovým materiálem). SAP, 16, 1966, s. 498-518.

J. MACEK - V. ŽÁČEK: Krajská správa v českých zemích a její archivní fondy (1605-1868). Praha 1958.

Bohuš RIEGER: Krajské zřízení v Čechách. I-II, Praha 1889-1892.

Katastry a pozemkové knihy:

J. Hanzal: Současný stav a úkoly studia českých pozemkových knih. SAP, 14, 1964, s. 39-56.

A. Chalupa: Venkovské obyvatelstvo v Čechách v tereziánských katastrech (1700-1750). In: Sborník NM v Praze, A 23, 1969, s. 197-380.

Tentýž: Katastry. In: Česká diplomatika…, Praha 1971, s. 252-267.

B. Chocholáč: Pozemkové knihy - neprávem opomíjený historický pramen. In: Historie a současnost veřejné správy. (Sborník příspěvků z vědecké konference). MU, Brno 1993, s. 8-11.

J. Novotný: Zdanění českých měst podle katastrů z r. 1654-1757. Praha 1929.

F. Mašek: Pozemkový katastr. Praha 1948.

J. Pekař: České katastry. 2. vydání, Praha 1932.

V. Procházka: Nejstarší česká pozemková kniha. ČSPS, 68, 1960, s. 81-83.

Tentýž: Česká poddanská nemovitost v pozemkových knihách 16. a 17. století. Praha 1963.

F. Roubík: Ke vzniku josefského katastru. SH, 2, 1954, s. 140nn.

F.A. SLAVÍK: O popisu Čech po třicetileté válce. Zprávy ČZA, III, Praha 1910.

M. Trantírek: Vliv státu na vývoj městských a gruntovních knih na Moravě a ve Slezsku do roku 1849. SAP, 10, 1960, s. 105-181.

M. Volf: Vývoj gruntovní knihy ve světle zákonů a hospodářských instrukcí. Zprávy ZAČ, VIII, 1939, s. 41-108.

Církevní správa a její písemnosti:

K. Beránek: Církevní správa a její písemnosti po r. 1526. In: Česká diplomatika ..., Praha 1971, s. 268-278.

E. Čáňová: Vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620-1671). SAP, 35, 1985, s. 486-560.

S. Jílková: Pražská arcibiskupská konzistoř a její běžná agenda v roce 1784. (Příspěvek k církevní správě novověku). SAP, 51, 2001, s. 359-394.

L. Martínková: Archivy far a vikariátů na Pelhřimovsku. (Několik poznámek k jejich písemnostem na Pelhřimovsku od pobělohorské doby do počátku 20. století). AČ, 55, 2005, s. 89-116.

Tatáž: Agenda pravitatis haereticorum z jihovýchodních Čech jako pramen pro studium tajného nekatolictví v 18. století. In: Z. N. Nešpor (ed.): Čeští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledováním a náboženskou tolerancí. Albis international, Praha 2007, s. 32-50.

A. Mařík: Administrátoři a svatovítská kapitula v době pobělohorské. Úřad administrátorů pod jednou a jeho představitelé. SAP, 51, 2001, s. 313-358.

E. Maur: Církevní soupisy obyvatel v katolické a protestantské Evropě. HD, 4, 1970, s. 4-18.

J. Nuhlíček: Matriční listinné doklady a jejich hodnota. AČ, 19, 1969, s. 91-97.

A. Podlaha: Dějiny arcidiecéze pražské od konce XVII. věku do počátku XIX. století. Praha 1917.

A. Skýbová: Arcibiskupská kancelář v Praze v létech 1561-1580. SAP, 19, 1969, s. 457-494.

P. Stuchlá: Prachatický vikariát 1676-1750. Vybrané otázky církevní správy. FF UK, Praha 2004.

J. Macek: Katalogizace matrik. AČ, 5, 1955, s. 150-153.

F. Spurný: Význam děkanských matrik pro dějiny jižní Moravy. Jižní Morava, 1974/II, s. 85-91.

J. V. Šimák (ed.): Zpovědní seznamy arcidiecéze pražské z let 1671-1725. Praha 1909-1938.

Městská správa a samospráva a jejich písemnosti:

L. Dědková: Organizace a písemnosti regulovaného magistrátu v Litomyšli. SAP, 13, 1963.

J. Hanzal: Vesnická obec a samospráva v 16. a na počátku 17. století. PHS, 10, 1964, s. 135-147.

J. Klepl: Královská města česká počátkem 18. století. (Reformy hospodářské a správní). ČČH, 38, 1932, a 39, 1933.

I. Krčilová - Z. Martínek - L. Matínková (eds.): Práva a privilegia města Kamenice nad Lipou 1462-1798. Pelhřimov 2004, 158 s.

K. Laštovka: Počátky samosprávy v českých zemích. In: Miscellanea historico-iuridica. Praha 1940, s. 155-165.

K. Malý: Zur Entwicklung der Selbstverwaltung in den Böhmischen Ländern in der Jahren 1848 bis 1915. In: Die Verwaltung. Zeitschrift für Verwaltungswissenschaft. 19. Berlin 1986, s. 373-391.

S. Polák: Vyřizování spisu v městské kanceláři v Příbrami před regulací magistrátu a po ní. AČ, 1966.

V. Starý: Nejstarší zachovaná prachatická městská kniha. In: Okresní archiv v Prachaticích 1955-1975, Prachatice 1976, s. 16-41.

Tentýž: Nejstarší zachovaná vimperská městská kniha. Archivum Trebonense, 5, 1982, s. 27-37.

V. Urfus: Právní postavení českých měst a rakouský absolutismus v období národního obrození. SAP, 19, 1969.

V. Vojtíšek: O vývoji samosprávy pražských měst. Praha 1927.

Patrimoniální správa a její písemnosti:

E. Cironisová: Vývoj správy rožmberských panství ve 13.-17. století. SAP, 34, 1984, s. 105-178.

V. Černý: Hospodářské instrukce. Praha 1930.

Tentýž: Začátky našich hospodářských účtů. ČSPS, 60, 1952, s. 121-133.

Tentýž: Názvosloví pro zemědělsko-lesnické archívy. Slovníček archivní terminologie II. Praha 1955.

J. Hanzal: K diplomatice předbělohorských urbářů. AUC 1963, Phil. et Hist. 5, Z PVH, s. 79-93.

Tentýž: Hospodářské patrimoniální účty předbělohorského období. SAP, 16, 1966, s. 39-56.

Tentýž: Patrimoniální úředníci a úřady v době předbělohorské. SAP, 19, 1969, s. 441-456.

E. Janoušek: Přednášky o patrimoniální správě. Skripta. Praha 1955.

J. Jirásek: Urbáře jako pramen pro poznání předbělohorské vesnice. ČMM, 1960.

A. Kalný a kol.: Soupis urbářů jihočeských archivů 1378-1773. I-II, České Budějovice 1976.

K. Tříska: Vývoj černínské ústřední správy. SAP, 18, 1968, s. 363-376.

Soudnictví a justiční správa a jejich písemnosti:

F. von Maasburg: Geschichte der obersten Justizstelle in Wien (1749-1848). 2. doplněné vydání Praha 1892.

Tentýž: Die Organisierung der böhmischen Halsgerichte im Jahre 1765. Praha 1884.

J. Pánek: Městské hrdelní soudnictví v pozdně feudálních Čechách. (Výsledky, problémy a perspektivy studia). ČsČH, 32, 1984, s. 693-728.

V. ŠolleE: Počátky buržoazního soudnictví v českých zemích. SAP 18, 1968, s. 86-141a 21, 1971, s. 93-170 (zejm. vznik okresních soudů).

Tentýž: Buržoazní justice v Rakousku ve světle prosincové ústavy. In: Pocta akademiku Václavu Vaněčkovi k 70. narozeninám. Praha 1975, s. 179-194.

A. Turek: Státní zastupitelství v českých zemích v letech 1850-1959. SAP, 9, 1959, s. 106-159.

Raně novověká paleografie
Studenti si prohloubí teoretické znalosti o vývoji českého a německého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 18. století, z hlediska praktického by měli zvládnout čtení a interpretaci jazykově českých a především německých textů z daného období, jejich časové zařazení dle písma, což je také hlavním předmětem atestace.

Výběr základní literatury

Kašpar, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 2 sv., Praha 21979, 31987;

Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898;

Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951;

Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961;

Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu);

Leo Santifaller, Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena 1930;

Górski, Karol, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XXw., Warszawa 31978;

Słowinski, Jan, Rozwoj pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin 1992;

Bobowski, Kazimierz, Ewolucjy pisma neogotyckiego na Śłansku od poczatku XVI do połowy XX wieku, Wroclaw - Warszawa 1992.

Hledíková, Zdeňka - Kašpar, Jaroslav - Ebelová, Ivana, Paleografická čítanka, Praha 22000;

Ebelová, Ivana, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004;

Kaňák, Bohdan, Paleografické texty, sešit 1, Olomouc 1994, sešit 2, Olomouc 1999.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (01.11.2019)

Vývoj jednotlivých typů kanceláří v období raného novověku (panovnické, církevních institucí, městských, vrchnostenských), postavení a práce kancelářského personálu, proces vzniku úředního spisu, tj. jeho oběh od podání až po vyhotovení čistopisu a jeho odeslání. Proměny vnějších a vnitřních znaků písemností v daném období. Základní typy písemností centrálních orgánů, institucí zemské a místní správy, specifika písemností správy soudní, finanční, hospodářské aj. V rámci semináře - práce s konkrétními písemnostmi, vyhotovování regestů záhlavních a náhradních, s původními pomocnými knihami a vyhledávání spisů na jejich základě (gubernium …).

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK