PředmětyPředměty(verze: 901)
Předmět, akademický rok 2022/2023
  
Úvod do studia historie II - AAH100111
Anglický název: Introduction to Study of History II
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 KLP [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: prof. PhDr. Hana Pátková, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Martin Kindl (02.04.2020)

Studenti se seznámí se základními metodami i teoretickými východisky historikovy práce, s nejdůležitějšími pomůckami a příručkami a encyklopediemi. Nedílnou součástí předmětu je zpracování seminární práce. Základními obsahovými okruhy jsou: historiografický a historický fakt. Teoretická východiska historikovy práce; základní obecné encyklopedie; základní periodika; toponomastické pomůcky, identifikace místních a pomístních jmen; heraldické a sfragistické prameny, základní pomůcky; staré míry, váhy, platidla - základní pomůcky; práce s listinným textem - úskalí interpretace; práce s vyprávěcím pramenem; teologická ap. literatura; biblická konkordance, identifikace zdrojů; edice diplomatářového a regestového typu; základní struktura archivů, muzea, knihovny; jak se píše bibliografický záznam; základní bibliografické pomůcky; recenze a anotace; písemné práce, prezentace výsledků.

 

Bartoš, J.: Úvod do metodiky a techniky historické práce. Olomouc 1992. Bartoš, J.: Úvod do nauky o historických pramenech. Olomouc 1992. Bartoš, J.: Úvod do problematiky historického bádání a nauky o pramenech. Olomouc 1999. Úvod do studia dějepisu I-II, Brno 2014 (digitálně https://munispace.muni.cz/book?id=462 https://munispace.muni.cz/library/catalog/book/463) Bůžek, V. a kol.: Úvod do studia historie, České Budějovice 1994. Roubík, F., Příručka vlastivědné práce, Praha 1947 (2) Veyne, P.: Jak se píšou dějiny, Červený Kostelec 2010 Zwettler, O. - Vaculík, J.- Čapka, F.: Úvod do studia dějepisu. Brno 1994.

 

Atestace: Písemný test

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK