PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Čtení novověkých paleografických textů - AAH100103
Anglický název: Reading of Paleographic Texts of Modern Period
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Z//Je záměnnost pro: AAH100052
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (31.10.2019)
Čtení novověkých paleografických textů

Studenti získají základní znalosti o vývoji českého a německého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 20. století (do zavedení humanistického písma v Německu v roce 1941). Hlavní důraz je kladen na praktické zvládnutí čtení především jazykově českých a německých textů z období 16. - 19. století. V rámci kurzu je věnována pozornost novověkým písmům - humanistickému a novogotickému (českému i německému), psacím látkám, filigránům, výuce psaní a metodám při výuce užívaným (metoda mechanická a analyticko-syntetická), základnímu přehledu učebnic, zkratkám užívaným v textech, a dalším teoretickým otázkám.

Kurz je zakončen zkouškou, sestávající z části praktické - přepis a charakteristika písma jazykově českého a jazykově německého textu z období raného novověku. Na část praktickou (po jejím splnění) navazuje teoretická část zaměřená na konkrétní otázky týkající se novověké paleografie. Kromě základní literatury (Jar. Kašpar, Úvod … a týž, Soubor statí…) se k teoretické části atestace předpokládá studium další literatury - jazykově české i zahraniční dle vlastního výběru posluchače, tematicky se vztahující k jednotlivým okruhům novověké paleografie.

Výběr základní literatury

Kašpar, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 2 sv., Praha 21979, 31987;

Kašpar, Jaroslav, Soubor statí o novověkém písmu, Praha 1993;

Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898;

Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951;

Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961;

Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu);

Leo Santifaller, Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena 1930;

Górski, Karol, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XXw., Warszawa 31978;

Słowinski, Jan, Rozwoj pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin 1992;

Bobowski, Kazimierz, Ewolucjy pisma neogotyckiego na Śłansku od poczatku XVI do połowy XX wieku, Wroclaw - Warszawa 1992.

Hledíková, Zdeňka - Kašpar, Jaroslav - Ebelová, Ivana, Paleografická čítanka, Praha 22000;

Ebelová, Ivana, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004 (2. rozšířené vydání 2015);

Kaňák, Bohdan, Paleografické texty, sešit 1, Olomouc 1994, sešit 2, Olomouc 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK