PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Dějiny správy 1526-1848 - AAH100099
Anglický název: History of Administration 1526-1848
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (24.10.2019)

Teritoriální vývoj českých zemí a habsburské monarchie v období raného novověku - územně správní celky a jejich vztahy

Imperium mixtum: stavovská a panovnická správa v období 1526-1620, jejich vztahy a konflikty

Základní pilíře stavovské správy: zemské úřady, zemský sněm a zemský soud, krajská správa

Nové tendence v budování zemské správy: česká komora, apelační soud a česká kancelář - nové profesionální a panovníkem ovládané instituce jako protiváha stavovství

Čechy a vedlejší země České koruny: rozdíly, podobnosti a vztahy v ohledu správním

Panovnický dvůr a státní správa na příkladu dvora Rudolfa II.

Nové pilíře státní správy: centrální instituce s působností v celém soustátí, nástroj absolutismu a integrace - tajná rada, dvorská komora, dvorská rada válečná

Pobělohorské změny: posilování absolutistických tendencí v zemské správě - nová úloha české dvorské kanceláře a zemských místodržitelství, úpadek stavovských institucí

Vývoj v českých zemích a uherských zemích - srovnání dvou modelů vývoje

Tereziánské a josefínské reformy státní správy jako úspěšný projekt - dovršení tendencí k profesionalizaci (byrokratizaci) a centralizaci, pronikání státu do předtím autonomních správních oblastí a na nižší úrovně správy

Vývoj úřednického stavu a chápání státní správy v 17. a zejména v 18. století - zrod osvícenského úředníka

Zvláštní správy I.: Církevní správa. Od nábožensky rozdělené země k protireformačnímu jednověří - Harrachovy reformy - církev a stát - josefínské reformy církevní správy

Zvláštní správy II.: Městská správa. Od středověké privilegovanosti a roztříštěnosti k jednotícím tendencím a osvícenské regulaci magistrátů - městská správa a politické postavení městského stavu - vývoj k větší členitosti vnitřní správy velkých sídel - vývoj k posilování odbornosti

Zvláštní správy III. Patrimoniální správa. Mezi správou poddaných a správou hospodářskou. Panství, velkostatek a dominium - správa v procesu majetkové centralizace. Patrimonium jako nižší článek státní správy aneb přenesené kompetence - situace před r. 1848.

Topografie správních sídel v Praze - malá vycházka do terénu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK