PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Základní kurz českých dějin raného novověku - AAH100061
Anglický název: Czech History of Early Modern Period - Basic Course
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AHS111008
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Záměnnost : AHS100216
Rozvrh   Nástěnka   
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (03.06.2008)

Literatura:

František Kavka: Příručka k dějinám Československa do roku 1648, Praha 1965.

Jaroslav Pánek: Brlínské výzkumné středisko pro dějiny středovýchodní Evropy a jeho vědecký profil v rámci německé historické bohemistiky. ČČH 93, 995, s. 107-116.

Winfried Schulze: Einführung in die Neuere Geschichte. Stuttgart 1996.

Pavla Horská - Eduard Maur - Jiří Musil: Zrod velkoměsta. Praha -Litomyšl 2002, kap. - Město raného novověku.

Dějiny obyvatelstva českých zemí. Praha 1998, kap. III.

Václav Bůžek: Nižší šlechta v předbělohorských Čechách (Prameny, metody a perspektivy bádání).? CČH 91, 1993, s. 37-54.

Václav Bůžek: Šlechta raného novověku v českém dějepisectví devadesátých let. Opera historica 7, 1999, s. 5-25.

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (03.06.2008)
 • 1. Věcné a časové vymezení raného novověku, základní pojmy I.
 • 2. Věcné a časové vymezení raného novověku, základní pojmy II.
 • 3. Základní typy pramenů
 • 4. Výzkum a výuka dějin raného novověku v České republice
 • 5. Monasteriologická problematika
 • 6. Raně novověká šlechta jako téma výzkumu
 • 7. Církevní správa v raném novověku
 • 8. Počítače v historickém výzkumu raného novověku
 • 9. Prameny a literatura k problematice třicetileté války
 • 10. Města v raném novověku, prameny a metody výzkumu
 • 11. Písemné prameny (archivní síť, knihovny)
 • 12. Edice pramenů, bibliografie

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK