PředmětyPředměty(verze: 855)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Stará čeština - AAH100049
Anglický název: Old Czech
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neomezen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)
Jednosemestrový kurs uvádí do vývoje českého jazyka od nejstarší doby po současnost včetně jeho grafického záznamu (přednostní pozornost je věnována starším vývojovým fázím češtiny). Probírají se postupně pravopisné systémy, základní kontury vývoje hláskosloví a gramatiky. Výklady jsou procvičovány zejména čtením transkribovaných a transliterovaných textů s komplexním rozborem a formou samostatných cvičení se společnou kontrolou.<br>
Cíl předmětu
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Cílem předmětu je seznámit studenty s historickým vývojem českého jazyka na všech rovinách (hláskoslovné, tvaroslovné, syntaktické), se základními metodologickými přístupy ke zkoumání diachronního materiálu a s pravopisnými systémy a jejich nesystémovými předchůdci, které byly používány pro zápis češtiny. Součástí semináře je praktické procvičování transkripce, která by vyhovovala nejen historickým disciplínám, ale také bohemistickému studiu.

Literatura
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Bělič, J. - Kamiš, A. - Kučera, K.: Malý staročeský slovník, Praha 1978

 

Cuřín, F.: Vývoj spisovné češtiny, Praha 1985

 

Cuřín, F.: Vývoj českého jazyka a dialektologie, Praha 1964

 

Kol.: Encyklopedický slovník češtiny. Praha 2002

 

Lamprecht, A. - Šlosar, D. - Bauer, J. Historická mluvnice češtiny. Praha 1986.

 

Pleskalová, J.: Stará čeština pro nefilology, Brno 2001 (základní povinná literatura)

 

Porák, J.: Humanistická čeština, Praha 1983.

 

Šlosar, D.: Stará čeština pro archiváře. Brno 1971.

 

Vokabulář webový (webové hnízdo ke studiu starší češtiny, vokabular.ujc.cas.cz)

Nový encyklopedický slovník češtiny (viz www.czechency.org)

 

 

 

 

 

 

 

 

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

Zkouška z předmětu je písemná a trvá 90 min. Vychází z prezentací odpřednášené látky, jako doplňující literatura je doporučeno skriptum J. Pleskalové, Stará čeština pro nefilology (2001). Důležitou součástí zkoušky je rozbor textu (identifikace a zařazení jazykových jevů) v rozsahu procvičovaném v semináři.

Sylabus
Poslední úprava: PhDr. Robert Dittmann, Ph.D. (28.01.2019)

1. Úvod: praktické informace ke kurzu, základní příručky a internetové zdroje, periodizace vývoje češtiny

2. Základní pojmy, grafické systémy pro zápis češtiny. Transkripce starších textů - různé přístupy a ustálená pravidla. Původ staré češtiny a její místo mezi ostatními jazyky

3. Vývoj českého hláskosloví

4. Vývoj českého tvarosloví

5. Vývoj české syntaxe

6. Využití znalostí jazykového vývoje k přibližnému určení doby vzniku textu

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK