PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Čtení novověkých paleografických textů - AAH100048
Anglický název: Reading of Paleographic Texts of Modern Period
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: zimní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Ivana Ebelová, CSc.
K//Je korekvizitou pro: AAH100052
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
Předmět je určen především pro posluchače se specializací na 19.a první polovinu 20. století. Teoretická část je věnována
dějinám oboru, metodám výzkumu a současnému stavu bádání, dále seznámení se s domácí i zahraniční literaturou.
Praktická část je věnována četbě textů (především jazykově německých - psaných německou novogotickou kurzívou) od
cca roku 1774, tj. školské reformy a zavedení jednotné výuky psaní na školách v monarchii, do roku 1941, kdy bylo
zavedeno humanistické písmo v Německu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (09.06.2008)

Kašpar, Jaroslav: Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, Praha 1987

Friedrich, Gustav: Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898

Húščava, Alexander: Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951

Santifaller, Leo: Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena 1930

Górski, Karol: Neografia gotycka. Podrecznik pisma neogotyckiego XVI-XVIII wieku, Warszawa 1978

Hledíková, Zdeňka - Kašpar Jaroslav - Ebelová, Ivana: Paleografická čítanka, Praha 2000

Ebelová, Ivana: Klíč k novověké paleografii, Praha 2004

Kaňák, Bohdan: Paleografické texty, sešit 1, Olomouv 1994, sešit 2, Olomouc 1999

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (31.10.2019)
Čtení novověkých paleografických textů

Studenti získají základní znalosti o vývoji českého a německého novogotického písma od přelomu 15. a 16. století do 20. století (do zavedení humanistického písma v Německu v roce 1941). Hlavní důraz je kladen na praktické zvládnutí čtení především jazykově českých a německých textů z období 16. - 19. století. V rámci kurzu je věnována pozornost novověkým písmům - humanistickému a novogotickému (českému i německému), psacím látkám, filigránům, výuce psaní a metodám při výuce užívaným (metoda mechanická a analyticko-syntetická), základnímu přehledu učebnic, zkratkám užívaným v textech, a dalším teoretickým otázkám.

Kurz je zakončen zkouškou, sestávající z části praktické - přepis a charakteristika písma jazykově českého a jazykově německého textu z období raného novověku. Na část praktickou (po jejím splnění) navazuje teoretická část zaměřená na konkrétní otázky týkající se novověké paleografie. Kromě základní literatury (Jar. Kašpar, Úvod … a týž, Soubor statí…) se k teoretické části atestace předpokládá studium další literatury - jazykově české i zahraniční dle vlastního výběru posluchače, tematicky se vztahující k jednotlivým okruhům novověké paleografie.

Výběr základní literatury

Kašpar, Jaroslav, Úvod do novověké latinské paleografie se zvláštním zřetelem k českým zemím, 2 sv., Praha 21979, 31987;

Kašpar, Jaroslav, Soubor statí o novověkém písmu, Praha 1993;

Friedrich, Gustav, Učebná kniha paleografie latinské, Praha 1898;

Húščava, Alexander, Dejiny a vývoj nášho písma, Bratislava 1951;

Šebánek, Jindřich, Pomocné vědy historické 1. Paleografie, Praha 1961;

Muzika, František, Krásné písmo ve vývoji latinky 1-2, Praha 1958 (2. vyd. 1963, přetisk 2005; vyšlo též v něm. překladu);

Leo Santifaller, Bozner Schreibschriften der Neuzeit 1500-1851, Jena 1930;

Górski, Karol, Neografia gotycka. Podręcznik pisma neogotyckiego XVI-XXw., Warszawa 31978;

Słowinski, Jan, Rozwoj pisma łacińskiego w Polsce XVI-XVIII wieku, Lublin 1992;

Bobowski, Kazimierz, Ewolucjy pisma neogotyckiego na Śłansku od poczatku XVI do połowy XX wieku, Wroclaw - Warszawa 1992.

Hledíková, Zdeňka - Kašpar, Jaroslav - Ebelová, Ivana, Paleografická čítanka, Praha 22000;

Ebelová, Ivana, Klíč k novověké paleografii, Praha 2004 (2. rozšířené vydání 2015);

Kaňák, Bohdan, Paleografické texty, sešit 1, Olomouc 1994, sešit 2, Olomouc 1999.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK