PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nauka o pramenech novověku - AAH100046
Anglický název: Source Studies of the Modern Times
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Vyučující: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D.
PhDr. Milada Sekyrková, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
Smyslem předmětu je podat ucelený přehled o různých typech úředních i neúředních pramenů 19. a 20.století. Pozornost
se věnuje přehledům a pomůckám, bibliografiím a edicím těchto pramenů.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.05.2008)

Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech, Praha 1983;

Václav Šolle, Archivní prameny k dějinám státu a práva na území České republiky, PHS 17, 1973, s. 245-273;

Jaroslav Podzimek, Vývoj čs. statistiky až do vzniku Státního úřadu statistického, Praha 1974;

Jaroslav Podzimek a kol., 70 let československé státní statistiky, Praha 1989;

František Roubík, Bibliografie časopisectva v Čechách z lete 1863-1895, Praha 1936;

Tomáš Pasák, Soupis legálních novin, časopisů a úředních věstníků v českých zemí z let 1939-1945, Praha 1980. (Další doporučená literatura bude studentům sdělena v rámci výuky.)

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.05.2008)

1. Prameny aktové povahy institucionální a osobní provenience od roku 1848 do druhé poloviny 20. století.

2. Fondy zásadní důležitosti pro poznání českých národních dějin v domácích archivech i archivech rakouských a německých.

3. Aktové prameny sdělovací, pamětní, pojišťovací, evidenční, vnitroinstitucionální a privátní.

4. Tištěné prameny - schematismy, kompasy, úřední kalendáře, adresáře.

5. Statistiky - ústřední, zemské, regionální, a komunální povahy.

6. Zprávy o činnosti, výroční a jubilejní zprávy, stenografické protokoly a tisky periodické i příležitostné, programy stran a hnutí.

7. Tištěné právní předpisy.

8. Prameny tiskem vydané - deníky, korespondence, paměti, dobová publicistika, edice dokumentů.

9. Dobový periodický tisk jako historický pramen.

10. Fotografie a film hraný i dokumentární jako pramen.

11. Vtipy a anekdoty, zejména politického rázu a jejich význam pro poznání dobové mentality společnosti.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK