PředmětyPředměty(verze: 849)
Předmět, akademický rok 2019/2020
   Přihlásit přes CAS
Dějiny správy v letech 1526-1848 - AAH100043
Anglický název: History of Administration 1526-1848
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 4
E-Kredity: 6
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:2/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAH100099
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
Předmět dějiny správy má studentům poskytnout základní přehled o územním vývoji a postavení českého státu v
historickém vývoji, o vývoji státní správy v českých zemích a jejích institucí od nástupu Habsburků na český trůn v roce
1526 do zásadních správních změn v roce 1848, a to v oblasti správy politické, finanční a soudní, rovněž o vzniku a vývoji
správy městské, církevní a patrimoniální v Čechách a na Moravě. Studenti se rovněž seznámí s prameny studia dějin
správy a pramennými edicemi, a s odbornou literaturou k tomuto tématu.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.05.2008)

Jan Janák - Zdeňka Hledíková - Jan Dobeš, Dějiny správy v českých zemích od počátků státu po současnost. Praha 2005

Karel SCHELLE, Vývoj správy na Moravě a ve Slezsku. Brno 1991.

Vývoj státní správy v dokumentech Část 1. Do roku 1945. Brno 1992.

Thomas Fellner - Heinrich Kretschmayr, Die österreichische Zentralverwaltung I. Wien 1907

Friedrich Walter, Österreichische Verfassungs- und Verwaltungsgeschichte von 1500-1955 (z pozůstalosti vydal Adam Wandruszka). Wien 1972

Jaroslav Pánek, Problémy stavovství v Čechách a na Moravě v 15. a v první polovině 16. stol. FHB 4, 1982, s. 179-219; týž, Stavovství v předbělohorské době. FHB 6, 1984, s. 163-219; týž, Politický systém předbělohorského státu (1526-1620). FHB 11, 1987, s. 41-101

František Roubík, Místodržitelství v Čechách v letech 1577-1749. SAP 17, 1967, s. 539-603

František Roubík, K vývoji zemské správy v Čechách v letech 1749-1790. SAP 19, 1969, s. 41-188

Ludmila Kubátová, K otázkám ústřední a české zemské finanční správy v 16.-18. století. SAP 25, 1975, s. 95-142

Stefan SIENELL, Die Geheime Konferenz unter Kaiser Leopold I. Personelle Strukturen und Methoden zur politischen Entscheidungsfindung am Wiener Hof. Frankfurt am Main 2001.

Valentin URFUS, 19. 4. 1713. Pragmatická sankce. Rodný list podunajské monarchie. Praha, 2002. 152 s.

Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition der Hofstaatsverzeichnisse 1576-1612. Praha 2002

Joachim Bahlcke, Regionalismus und Staatsintegration im Widerstand. Die Länder der Böhmischen Krone im ersten Jahrhundert der Habsburgerherrschaft (1526-1619). München 1994.

Lenka Bobková - Radek Fukala, Slezsko jako součást zemí české koruny. In: Slezsko - perla v české koruně. Historie, kultura, umění. Praha 2007, s. 23-78

Marie-Elisabeth Ducreux, Czechy i Węgry v monarchii habsburskiej w XVIII-XIX wieku. In: Historia Europy Środkowo-Wschodniej I. (red. Jerzy Kloczowski). Lublin 2000, s.344-396

Eliška Čáňová, Vývoj správy pražské arcidiecéze v době násilné rekatolizace Čech (1620-1671). SAP 35, 1985, s.486-560

Osm set let pražské samosprávy. Sborník příspěvků z 18. vědecké konference Archivu hlavního města Prahy. [Sest.]: Olga Fejtová - Václav Ledvinka - Jiří Pešek. Praha 2002

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (30.05.2008)

Teritoriální vývoj českých zemí a habsburské monarchie v období raného novověku - územně správní celky a jejich vztahy

Imperium mixtum: stavovská a panovnická správa v období 1526-1620, jejich vztahy a konflikty

Základní pilíře stavovské správy: zemské úřady, zemský sněm a zemský soud, krajská správa

Nové tendence v budování zemské správy: česká komora, apelační soud a česká kancelář - nové profesionální a panovníkem ovládané instituce jako protiváha stavovství

Čechy a vedlejší země České koruny: rozdíly, podobnosti a vztahy v ohledu správním

Panovnický dvůr a státní správa na příkladu dvora Rudolfa II.

Nové pilíře státní správy: centrální instituce s působností v celém soustátí, nástroj absolutismu a integrace - tajná rada, dvorská komora, dvorská rada válečná

Pobělohorské změny: posilování absolutistických tendencí v zemské správě - nová úloha české dvorské kanceláře a zemských místodržitelství, úpadek stavovských institucí

Vývoj v českých zemích a uherských zemích - srovnání dvou modelů vývoje

Tereziánské a josefínské reformy státní správy jako úspěšný projekt - dovršení tendencí k profesionalizaci (byrokratizaci) a centralizaci, pronikání státu do předtím autonomních správních oblastí a na nižší úrovně správy

Vývoj úřednického stavu a chápání státní správy v 17. a zejména v 18. století - zrod osvícenského úředníka

Zvláštní správy I.: Církevní správa. Od nábožensky rozdělené země k protireformačnímu jednověří - Harrachovy reformy - církev a stát - josefínské reformy církevní správy

Zvláštní správy II.: Městská správa. Od středověké privilegovanosti a roztříštěnosti k jednotícím tendencím a osvícenské regulaci magistrátů - městská správa a politické postavení městského stavu - vývoj k větší členitosti vnitřní správy velkých sídel - vývoj k posilování odbornosti

Zvláštní správy III. Patrimoniální správa. Mezi správou poddaných a správou hospodářskou. Panství, velkostatek a dominium - správa v procesu majetkové centralizace. Patrimonium jako nižší článek státní správy aneb přenesené kompetence - situace před r. 1848.

Topografie správních sídel v Praze - malá vycházka do terénu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK