PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nauka o pramenech raného novověku - AAH100041
Anglický název: Sources Studies of the Early Modern Period
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Vyučující: doc. PhDr. Zdeněk Hojda, CSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
Smyslem předmětu je podat ucelený přehled o různých typech pramenů raného novověku, zejména o pramenech neúřední
provenience. Probírány jsou přehledy a pomůcky, bibliografie a edice těchto pramenů. Důraz je kladen na základní poučení
o pramenech materiální kultury a pramenech obrazových, největší část výkladu ovšem připadá na prameny písemné,
zejména prameny literární, prameny osobní povahy a na publicistiku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.05.2008)

Josef PAUSER - Martin SCHEUTZ - Thomas WINKELBAUER (edd.), Quellenkunde der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert). Ein exemplarisches Handbuch. Wien-München 2004

Josef Petráň, Ivan Hlaváček, Jaroslav Kašpar, Robert Kvaček, Eduard Maur, Karel Novotný, Anna Skýbová, Otto Urban: Úvod do studia dějepisu III. Nauka o historických pramenech. Praha FF UK 1983 (skriptum)

František KUTNAR, Přehledné dějiny českého a slovenského dějepisectví I. Praha 1973. Reedice Praha, NLN 1997

Milan KOPECKÝ, Český humanismus. Praha 1988

Zdeněk BENEŠ, Historický text a historická skutečnost. Studie o principech českého humanistického dějepisectví. Praha, Karoli­num 1993

Jaroslav KOLÁR, K typologii české historické prózy období humanismu. FHB 11, 1987, s. 345-363

Zdeněk KALISTA, České baroko. Praha 1941

Česká literatura doby baroka. Sborník příspěvků k české literatuře 17. a 18. století. Vyd. [Miloš Sládek]. Praha 1994 (= Literární archiv 27)

Milena LENDEROVÁ - Jiří KUBEŠ (edd.), Osobní deník a korespondence - snaha o prezentaci, autoreflexi nebo (proto)literární vyjádření? Sborník vědeckých prací Univerzity Pardubice, série C, FHS, Suppl. 9, 2004

Petr MAŤA, Nejstarší české a moravské deníky. FHB 18, 1997, s. 99-120

Josef VOLF, Dějiny novin v Čechách do r. 1848. Praha 1930

Simona BINKOVÁ a Josef POLIŠENSKÝ (vyd.), Česká touha cestovatel­ská. Cestopisy, deníky a listy ze 17. století. Praha 1989

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.05.2008)

I. Co je pramen - klasifikace pramenů - prameny k ranému novověku - základní slovníky, bibliografie a repertoria - hmotné prameny (Bilder und Dinge) - Realienkunde?

II. Obrazové prameny: existuje historická ikonografie? - slovníky, encyklopedie a jiné pomůcky - alegorie a emblém: příklad grafických univerzitních tezí, příklad frontispisu - veduty a topografické prameny - portrét jako pramen - vybrané ukázky k interpretaci ze sbírek NG

III. Ego-dokumenty (deníky, štambuchy, paměti) - soukromé listy (korespondence) - prameny k dějinám cestování

IV. Dějepisectví I. (období humanismu a 30-leté války): národní kroniky - historické kalendáře - překladovost - šlechtické dějepisectví - univerzitní dějepisectví - městské dějepisectví - židovské dějepisectví - paměti

V. Dějepisectví II. (období baroka a osvícenství): katolické dějepisectví a jeho žánry - jazyková otázka - vědecký dějepis a spisování pro lid - topografická literatura - reflexe českých zemí u zahraničních autorů - biografické série

VI. Publicistika: noviny - letáky - polemická literatura - začátky periodického tisku; historické písně, kramářské písně

VII. Jiné barokní prameny: kázání - legenda - divadelní texty; kolokvia a zápočty (test)

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK