PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Nauka o pramenech středověku - AAH100040
Anglický název: Source Studies of the Middle Ages
Zajišťuje: Katedra PVH a archivního studia (21-KPVHAS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
student může plnit i v dalších letech
Garant: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Vyučující: prof. PhDr. Marie Bláhová, DrSc.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (04.06.2008)
Cílem je vyložit základní pojmy, klasifikovat historické prameny, osvojit si kritiku pramenů, podat přehled a rozbor pramenů k
českým dějinám období středověku.
Literatura
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.05.2008)

J. Petráň, I. Hlaváček, J. Kašpar atd., Úvod do studia dějepisu III, Nauka o historických pramenech, Praha 1983

J. Šebánek, Z. Fiala, Z. Hledíková, Česká diplomatika, Praha 1984, s. 20-39

H.-W. Goetz, Proseminar Geschichte: Mittelalter, 2. vyd. Stuttgart 2000, kap. 2,2, Quellen

E. Boshof, Mittelalterliche Geschichte, kap. II (Quellenkunde der mittelalterlichen Geschichte), in: E. Boshof, K. Düwell, H. Kloft, Grundlagen des Studiums. Geschichte. Eine Einführung, Köln - Wien 1983, s. 115-142

H. Quirin, Einführung in das Studium der mittelalterlichen Geschichte, 5. vyd. Stuttgart 1991

J. Szymański, Nauki pomocnicze historii, Warszawa 1983, kap. 2

Lhotsky, Quellenkunde zur mittelalterlichen Geschichte Österreichs, Graz 1963 (= MIÖG Ergbd. 19)

W. Dotzauer, Quellenkunde zur deutschen Geschichte im Spätmittelatler /1350-1500), Darmstadt 1996

Typologie des sources du Moyen Age occidental. Directeur: L. Genicot, s. 1, Turnhaut 1972

M. Bláhová, Klasifikace předhusitských narativních pramenů české provenience, in: 200 let pomocných věd historických na FF UK, Praha 1988, s. 165-199

M. Bláhová, Staročeská kronika tak řečeného Dalimila 3, Praha 1995, kap. I-II.

Z. Fiala, Přemyslovské Čechy, Praha 1975, kap. 4.

Z. Fiala, Předhusitské Čechy, 13101419, Praha 1978, kap. Prameny a literatura

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Jan Dobeš, Ph.D. (29.05.2008)

Definice a klasifikace historických pramenů, základní pojmy, kritika a dochování hsitorických pramenů

Vydávání historických pramenů k dějinám středověku, základní edice a ediční řady

Písemné prameny k českým dějinám přemyslovského období

Písemné prameny k českým dějinám raně lucemburského období

Písemné prameny k dějinám husitství

Písmené prameny k dějinám pozdního středověku

Jako součást kurzu vypracují studenti písemnou práci zaměřenou na konkrétní pramen nebo typ pramene

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK