PředmětyPředměty(verze: 873)
Předmět, akademický rok 2020/2021
  
Čtení anglických historických textů I: Staroanglické období (písemná práce) - AAA5PP111
Anglický název: Reading of English Historical Texts I: Old English (graded paper)
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2018
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 4
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Prerekvizity : AAA500111
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (21.08.2018)
Téma práce se liší od tématu diplomové práce.
V úvodu je téma zpracováno teoreticky v stručném přehledu nejdůležitější odborné literatury.
Hlavní část práce předkládá rozbor shromážděného materiálu sestávajícího z 50 – 100 příkladů zkoumaného jevu (konkrétní rozsah je dán povahou jevu), excerpovaných z originálních textů (beletristických či jiných). Všechny excerpované doklady jsou v práci uvedeny (buď jako příloha na konci, nebo při rozboru textu).
Poslední textová část obsahuje závěr shrnující nejdůležitější poznatky. Na konci je uvedena odborná literatura a prameny, z kterých byly čerpány doklady, s úplnými bibliografickými údaji.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Bc. Andrea Mudrová (31.01.2019)

Student je povinen téma práce  s vyučujícím předem konzultovat. Písemnou práci je třeba odevzdat nejméně čtyři týdny před předpokládaným termínem zápisu výsledku atestace do SIS. 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK