PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Research in English Diachrony - AAA500162
Anglický název: Research in English Diachrony
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2019
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=633
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Vyučující: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc. (05.01.2019)
Anotace:

Předmět je zaměřen na diachronní výzkum anglického jazyka a je veden formou skupinové projektové výuky určené primárně domácím i zahraničním studentům magisterského studia, doplněným doktorandy s diachronní specializací a studenty bakalářského studia se zájmem o historickou lingvistiku. Kurz bude veden v angličtině a probíhat bude vždy v zimním semestru akademických let 2019/2020 a 2020/2021.

V prvním semináři se studenti rozdělí do několika skupin, z nichž každá v průběhu semestru řeší jeden výzkumný úkol. Každý ze seminářů je alespoň dvakrát za semestr věnován primárně jednomu z projektů. Zodpovědná skupina na prvním z nich představí svůj úkol, popíše metodologii a postup řešení, nastolí případné problémy a ve spolupráci s ostatními doladí plán výzkumu. Na druhém z nich pak prezentuje své výsledky. Na každém semináři je také čas určený pro řešení problémů ostatních projektů a od všech frekventantů se očekává aktivní účast.

Témata projektů jsou jednak navržena vedoucími kurzu a modifikována dle přání účastníků, jednak mohou studenti přicházet s vlastními návrhy, včetně projektů souvisejících se závěrečnou prací.

Příklady projektů:

Sběr a analýza materiálu týkající se gramatikalizačních procesů, např. s důrazem na analýzu „slepých ramen“, konkrétních případů nezavršených gramatikalizačních scénářů v historii angličtiny

Digitalizace, celostní popis a kvantitativní i kvalitativní analýza textů tzv. Updated Old English

Kvantitativní a kvalitativní výzkum vývoje variace anglického pravopisu

Kvantitativní výzkum lexikálních ztrát a ztrát víceslovných spojení

Vztahy mezi lexikálními ztrátami a vývojem slovotvorných procesů
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D. (12.09.2018)

Aktivní účast s max. absencí 3 x za semestr, nutná je však účast na seminářích, které jsou primárně zaměřeny na projekt skupiny, do níž student náleží. Každý student také přispěje jak k písemnému plánu projektu, tak k písemné verzi prezentace výsledků své skupiny, které je třeba odevzdat do konce zkouškového období následujícím po skončení výuky kurzu. 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK