PředmětyPředměty(verze: 861)
Předmět, akademický rok 2019/2020
  
Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu - AAA500152
Anglický název: Národnost a menšina – kritická analýza diskurzu
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/2 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: ABO700406
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (01.02.2017)
Kritická analýza diskurzu je způsob, jak vést výzkum ve společenských vědách se zaměřením na „diskurz“, tedy na text v kontextu a na další sémiotické formy. Využívá současné teorie „diskurzu“ ve společenských vědách, ale jde o krok dále než například sociologie, protože provádí podrobnou jazykovou, lingvistickou a sémiotickou analýzu. Všechny přístupy kritické analýzy diskurzu spadají do tradice kritického společenskovědního výzkumu a jejich zásadními otázkami je vztah jazyka, moci a ideologie.

Po každé přednášce následuje seminář. Studenti budou průběžně číst zadané kapitoly a články a diskutovat o nich v semináři, kde budou zároveň využívat znalosti získané z četby k analýze textů (novinových článků, reportáží, televizních diskuzí atd.).
Cíl předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (01.02.2017)

1.       Předmět představuje nejdůležitější teorie a metodologické přístupy v kritické analýze diskurzu, a to ve vztahu k právům menšin a migrantů.

2.       Studenti si vyzkouší analýzu nejdůležitějších žánrů, ve kterých je veden nejvýznamnější výzkum v kritické analýze diskurzu.

Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (07.11.2017)

Studenti získají zápočet za vypracování eseje o délce 5000 slov a následný ústní pohovor. V eseji použijí kritické analýzy diskurzu následujícím způsobem:

 

 

 

1.       Vyberou si téma diskutované ve společnosti, které souvisí s právy menšin či migrantů.

 

2.       Rozmyslí si, jak může být takové téma pojednáno z pohledu kritické analýzy diskurzu.

 

3.       Shromáždí malé množství dat (psaný text, transkripci řeči, internetovou stránku apod.), na němž provedou analýzu.

 

 

 

Ústní pohovor bude zaměřen na konkrétní projekt každého studenta. Je třeba, aby studenti odevzdali esej alespoň týden před termínem pohovoru.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (01.02.2017)

Breeze, Ruth, 2011, „Critical discourse analysis and its critics“, Pragmatics, vol. 21, no. 4, str. 493-525.

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (1996). Reading Images. London: Routledge.

Kress, Gunther & van Leeuwen, Theo (2001). Multimodal Discourse. The Modes and Media of Contemporary Communication. London: Arnold.

Lehečková, Eva & Hořejší, Michal L., 2015, „Ruth Wodaková“, Studie z aplikované lingvistiky/Studies in Applied Linguistics, vol. 6, no. 1, str. 125-144.

Machin, D. (2007). Introduction to Multimodal Analysis. London: Arnold.

Mautner, G., 2008, „Analysing Newspapers, Magazines and other Print Media“, in Wodak, R. & Krzyzanowski, M. (Eds.) (2008). Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences. Palgrave: London, str. 30-53.

Reisigl, Martin & Wodak, Ruth (2001). Discourse and Discrimination. Rhetorics of Racism and Antisemitism. London et al.: Routledge.

Reisigl, Martin & Wodak, Ruth, 2009, „The Discourse-Historical Approach (DHA)“, in: R. Wodak & M. Meyer (Eds.) (2009). Methods of Critical Discourse Analysis. London: SAGE Publications, str. 87-121. Překlad: Michal L. Hořejší.

Titscher, S. et al. (2000). Methods of Text and Discourse Analysis. Sage: London.

Wodak in Wodak, R. & Krzyzanowski, M. (Eds.) (2008). Qualitative Discourse Analysis in the Social Sciences. Palgrave: London.

Wodak, R., 2011, „‚Us‘ and ‚Them‘: Inclusion/Exclusion - Discrimination via Discourse“, in: G. Delanty, P. Jones & R. Wodak (Eds.) (2011). Migration, Identity, and Belonging. Liverpool: Liverpool Univ. Press, str. 54-78.

Wodak, Ruth, Van Dijk, Teun A. (Eds.) (2000). Racism at the Top. Parliamentary Discourses on Ethnic Issues in Six European States. Klagenfurt-Celovec: Drava.

 

Příklady na seminářích:

Chen, A. a Machin, D. (2014). “The local and the global in the visual design of a Chinese women’s lifestyle magazine: a multimodal critical discourse approach”. Visual Communication, 2014, pp. 287-301.

De Cillia, R., Reisigl, M. & Wodak, R. (1999), “The discursive construction of national identities”, Discourse & Society, 10(2), pp. 149-173.

Lavelle, K.L. (2010). “A Critical Discourse Analysis of Black Masculinity in NBA Game Commentary”, Howard Journal of Communications, 21, pp. 294-314.

Machin, D. (2016). “The need for a social and affordance-driven multimodal critical discourse studies”, Discourse & Society, 27 (3), pp. 322-334.

Machin, D. a Van Leeuwen, T. (2009). “Toys as discourse: children’s war toys and the war on terror”, Critical Discourse Studies, 6(1), pp. 51-63.

Stoegner, K. & Wodak, R. (2016). “‘The man who hated Britain’ – the discursive construction of ‘national unity’ in the Daily Mail”, Critical Discourse Studies, 13(2), pp. 193-209.

Thurlow, C. & Jaworski, A. (2011). “Tourism discourse: Languages and banal globalization”, Visual Communication, 10(3), pp. 349-366.

Van Leeuwen, T. (2012). “The critical analysis of musical discourse”, Critical Discourse Studies, 9(4), pp. 51-63.

Wodak, R. & de Cillia, R. (2007). “Commemorating the past: the discursive construction of official narratives about the ‘Rebirth of the Second Austrian Republic’”, Discourse and Communication, 1(3), pp. 337-363.

Wodak, R. (1996). Disorders of Discourse. Boston: Addison Wesley Publishing Company.

 

Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Zuzana Freitas Lopesová (01.02.2017)

Týden 1:  Co je kritická analýza diskurzu (CDA)

Úvod do předmětu, struktura předmětu.

Základy diskurzivních studií a CDA. Různé významy slov „diskurz“, „žánr“ a „text“.

Příklad: Turisté a místní      

 

Týden 2: Důležité pojmy

Kontext, intertextualita, rekontextualizace.

Četba: Wodak 2008, in: Wodak & Krzyzanowski 2008, Wodak & Meyer 2009, in: Wodak & Meyer 2009

Příklad: Lékaři a starší pacienti

 

Týden 3: Kritika a ideologie v CDA

Co je „kritického“ na CDA? Habermas a Foucault.

Nástin DHA.

Četba: Reisigl & Wodak 2009, in: Wodak & Meyer 2009, překlad M. Hořejší

Příklad: Diskurzivní konstrukce rakouské minulosti

 

Týden 4:  Různé přístupy v CDA a jejich představitelé

Sociokognitivní přístup (Teun A. van Dijk).

Korpusová lingvistika a CDA (Gerlinde Mautner).

Diskurz jako rekontextualizace společenské praxe (Theo van Leeuwen).

Dialekticko-relativní přístup (Norman Fairclough).

Četba: Breeze 2011

Příklad: Menšinoví sportovci a hudebníci

 

Týden 5: Diskurzivně-historický přístup

Ruth Wodak and Martin Reisigl.

Četba: Lehečková & Hořejší 2015, Delanty, Wodak & Jones 2011

Příklad: Muž, který nesnášel Británii

 

Týden 6: Diskurz, rasismus a předsudky

Diskurzivní konstrukce sebe a ostatních.

Četba: Reisigl & Wodak 2001, kapitola 2

Příklad: Válečné hračky, vojáčci a dětské zbraně v politické propagandě

 

Týden 7: Analýza zákonodárství

Zákony ČR. Dokumenty práva EU. Mezinárodní právo.

Četba: Titscher et al. 2000, kapitoly 1 a 2

Příklad: Šibenice na demonstraci (přestupkové řízení, 2016)

 

Týden 8: Analýza psaných médií

Srovnání rétoriky významných českých a britských novin.

Četba: Mautner 2008, in: Wodak and Krzyzanowski 2008

Příklad: Zuzana Candigliota a Policie ČR (rozhodnutí Nejvyššího správního soudu, 2016)

 

Týden 9: Zadání závěrečných prací

 

Týden 10: Analýza mluvené řeči

Rozhlasové vysílání, rozhovory.

Četba: Wodak & van Dijk 2000

Příklad: Hudba v diskurzu, Stalin a Šostakovič

 

Týden 11: Analýza vizuálních médií

Komiks, karikatura, ilustrace.

Četba: Kress & van Leeuwen 1996

Příklad: Charlie Hebdo o migrantech, Ai Wei Wei v Praze (únor 2016)

 

Týden 12: Multimodální analýza

Dokumentární filmy, televizní debaty.

Četba: Kress & van Leeuwen 2001, Machin 2007

Příklad: DVTV – Hatem Barezzouga

 

Týden 13: Shrnutí

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK