PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Vybrané otázky lingvistiky angličtiny - AAA500131
Anglický název: Selected Problems in English Linguistics
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: 15 / 15 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=666
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: MOJZK4AF (27.10.2019)
Kurz formou přednášky a semináře prohlubuje - na pozadí popisu gramatických jevů prezentovaných v gramatikách a v předchozím studiu -výklad a analýzu vybraných aspektů lingvistiky angličtiny, a to v systémových souvislostech a s důrazem na interakci jazykových rovin, se zaměřením na témata, jimiž se vědecky zabývají jednotliví vyučující (viz doporučená literatura). Kurz zahrnuje témata z roviny syntaktické a nadvětné, z historického vývoje, problematiku lexikologickou i lexikografickou a rovněž aspekty vyplývající z kontrastivního popisu. Přednáška poskytne širší rámec a seminář poskytne prostor pro aplikaci vybraných specifických problémů na konkrétní jazykový materiál.
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. (23.09.2022)

Způsob zakončení: Z+Zk 

 • Podmínky pro získání Zápočtu
  • účast na seminářích: účast je povinná, povoleny jsou tři absence za semestr. 
  • prezentace 
  • zpracování zadané látky samostudiem 
 • Podmínky pro složení Zkoušky:
  • zkouška má dvě písemné části, z nichž jednu je možno plnit již v průběhu semestru a jednu od posledního týdne semestru
  • výsledná známka je určena celkovým bodovým ziskem z obou částí  
  • v obou částech je nutno dosáhnout stanoveného minimálního počtu bodů 
  • obě části zkoušky lze (ve zkouškovém období) dvakrát opakovat.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: Bc. et Bc. Andrea Mudrová (24.10.2019)

Vybraná literatura:

Allerton, D. J.  (1982) Valency and the English Verb, London.

Barnfield, K. and I. Buchstaller (2010) "Intensifiers on Tyneside. Longitudinal developments and new trends". English World-Wide 31:3, pp 252–287.

Bauer, L. (1994) Watching English Change. An introduction to the study of linguistic change in standard Englishes in the twentieth century. London/New York: Longman. Chapter 3.2, pp 51-61.

Biber, D. et al. (1999) Longman Grammar of Spoken and Written English. London: Longman.

Dušková, L. (2004) Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny. Praha: Academia.

Dušková, L. (1999) "Has the English verb system the category of aspect?’", in Dušková, L., Studies in the English Language. Part 1. Praha: Karolinum, pp 103-112.

Dušková, L. (1999) "On the nature of the subject of continuous forms in present-day English", in Dušková, L., Studies in the English Language. Part 1. Praha: Karolinum, pp 44-58.

Dušková, L. (1999) "Some quantitative aspects of continuous forms in present-day English", in Dušková, L., Studies in the English Language. Part 1. Praha: Karolinum, pp 11-43.

Dušková, L. (1997) "Expressing Indefiniteness in English". Prague Studies in English 22, pp 33-50.

Dušková, L. (1998)  "Syntactic forms of the presentation scale and their differentiation", Linguistica Pragensia 8, pp. 36-43.

Firbas, J.  (1964) "From comparative word-order studies: Thoughts on v. Mathesius's conception of the word-order system in English compared with that in Czech". Brno Studies in English 4, pp 111-128.

Hoffmann, S. (2005), Grammaticalization and English Complex Prepositions. A Corpus-Based Study, London and New York: Routledge.

Hudlleston, R. and G. J. Pullum (2002) Cambridge Grammar of the English Language. Cambridge University press.

Klégr A., Malá, M., P.  Šaldová (2012) Anglické ekvivalenty nejfrekventovanějších českých předložek. Praha: Karolinum UK.

Kranich, S. (2013) "Functional layering and the English progressive". Linguistics 51 (1), pp 1-32.

Leech, G. (2004, 3rd edition) Meaning and the English Verb. London: Longman.

Leech, G., M. Hundt, Ch. Mair and N. Smith (2009) Change in Contemporary English. A Grammatical Study. Cambridge: Cambridge University Press.

Mathesius, V. (1975) "The word order of the English sentence", in A Functional Analysis of Present-Day English, Prague, pp. 153-163.

Matthews, P. (2014) The Positions of adjectives in English. Oxford: OUP.

Poldauf, I. (1964) “The Third Syntactical Plan”, in J. Vachek (ed.) Travaux linguistique de Prague 1, pp. 241- 255. Praha: Academia.

Römer, U. (2005) Progressives, Patterns, Pedagogy. A corpus-driven approach to English progressive forms, functions, contexts and didactics. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.

Quirk, R., et al. (1985) A Comprehensive Grammar of the English Language, London.

Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Vašků, Ph.D. (23.09.2020)

Témata:

 1. The Verb I
 2. The Verb II
 3. The Noun and the Pronoun
 4. The Adjective and the Adverb
 5. The Simple Sentence
 6. Complex Sentence
 7. Phraseology
 8. Grammaticalization
 9. Variation and Change through Corpora
 10. Phonetic Aspects of Czech English

 

 

 

 

 

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK