Americká a kanadská literatura: od Války Severu proti Jihu do 2. světové války - AAA230166
Anglický název: American and Canadian Literature: Civil War to WWII
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2022
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130166
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Justin Quinn, Ph.D.
doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil.
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Prerekvizity : AAA230102, AAA230112
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace
* Please note that the ZK essay for students enrolled in Summer 2023 will be due one month before the SIS closes in September 2024 (to be announced cca 15 August) with a maximum two-week late submission acceptable with a reduced grade of one full grade. Essays after this date will not be accepted.
* Please note that the ZK essay for students enrolled in Summer 2024 will be due one month before the SIS closes in September 2025 (to be announced cca 15 August) with a maximum two-week late submission acceptable with a reduced grade of one full grade. Essays after this date will not be accepted.

Stručná anotace předmětu <br>
přednáška: <br>
Přednáška se zabývá základními tendencemi v procesu formování americké a kanadské literatury od konce Války Severu <br>
proti Jihu (1865) a vytvoření kanadské Konfederace (1867) do konce 2. světové války. Kombinuje analýzu základních <br>
historických tendencí vývoje americké a kanadské kultury (dobývání amerického Západu, vznik kulturních regionů, změny <br>
americké společnosti v tzv. Pozlaceném věku, vliv 1. světové války, vývoj modernismu a důležitých etnických kultur, <br>
kultura v období velké hospodářské krize) s důrazem na literární díla amerického realismu, naturalismu, modernismu, <br>
sociálního realismu 30. let 20. stol. a rozvoj afroamerické a americké židovské literatury. Soustředí se také na jejich <br>
nejvýznamnější představitele, zejména Marka Twaina, Henryho Jamese, Stephena Cranea, Kate Chopin, Willu Cather, Edith <br>
Wharton, Ezru Pounda, T.S. Eliota, Wallace Stevense, Ernesta Hemingwaye, F.S. Fitzgeralda, Williama Faulknera, Johna <br>
Steinbecka, aj. Základní kulturní momenty kanadského vývoje zahrnují vznik nacionalismu (ve tvorbě tzv. básníků <br>
Konfederace) a postupné prosazování realismu a modernismu. <br>
Tematické okruhy (pro přednášku i seminář - s výjimkou 10.):<br>
1. Mark Twain, americké lidové vypravěčství a regionalismus (local color)<br>
2. Americký realismus: W.D. Howells a Henry James<br>
3. Americký naturalismus: Frank Norris, Theodore Dreiser, Stephen Crane, Jack London<br>
4. Počátky afroamerické literatury a tzv. harlemská renesance - Langston Hughes, Zora Neale Hurston, Jean <br>
Toomer, Richard Wright<br>
5. Ženská literatura a feminismus ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. stol.: Charlotte Perkins<br>
6. Gilman, Kate Chopin, Willa Cather, Edith Wharton<br>
7. Modernismus v americké poezii (T.S. Eliot, Ezra Pound, Wallace Stevens, William Carlos Williams aj.)<br>
8. Modernismus a realismus v americké próze (Ernest Hemingway, F.S. Fitzgerald, John Dos Passos, Sherwood <br>
Anderson, Sinclair Lewis<br>
9. William Faulkner a literatura amerického Jihu<br>
10. John Steinbeck a literatura 30. let 20. století<br>
11. Kanadská kultura a literatura v období pozdního romantismu, realismu a modernismu.<br>
seminář: <br>
Analýza vybraných kanonických děl americké literatury 19. a 20. století se zaměřuje jak na jednotlivé texty, tak na širší <br>
otázky: historický a politický kontext, společenské a kulturní změny. Hlavní důraz se klade na tradici amerického <br>
vypravěčství, realismus, naturalismus, modernismus a sociálně orientovanou literaturu 30. let 20. století i na vznik etnických <br>
a regionálních literatur. Důraz se v jednotlivých seminářích bude měnit podle odbornosti vyučujících, jako společné texty <br>
pro podrobnou analýzu byly vybrány: Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn, Kate Chopin, The Awakening, <br>
Henry James, The Ambassadors, William Faulkner, As I Lay Dying, Wallace Stevens, výbor z The Norton Anthology, T.S. <br>
Eliot, The Waste Land<br>
<br>
Studijní literatura a studijní pomůcky <br>
Učební texty:Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature (Praha: Karolinum, 2002)The Norton Anthology of <br>
American Literature, sv. I a II. (New York: Norton, 2001)Odborná literatura (výběr):Bradbury, Malcolm a Richard, Ruland, Od <br>
puritanismu k postmodernismu (Praha: Mladá fronta, 1996)Bhabha, H., "The Other Question. Stereotype, Discrimination and <br>
the Discourse of Colonialism," in: The Location of Culture (London and New York: Routledge, 1994)Boorstin, D., The <br>
Americans: the National Experience (New York: Random House, 1965)Chinard, G., Thomas Jefferson. The Apostle of <br>
Americanism (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1957)Cookson, W., A Guide to the Cantos of Ezra Pound <br>
(London: Croom Helm, 1985)Cowley, M., Exile´s Return (New York: Penguin, 1979)Davie, D., Ezra Pound: Poet as Sculptor <br>
(London: Routledge and Kegan Paul, 1965)Duban, J., Melville's Major Fiction. Politics, Theology, and Imagination (Dekalb: <br>
Northern Illinois UP, 1983)Garbo, N.S., The Coincidental Art of Charles Brockden Brown (Chapel Hill: University of North <br>
Carolina Press, 1981)Gates, H.L., Jr. and N.Y. McKay et al. (eds.), The Norton Anthology of African American Literature <br>
(New York: W.W. Norton and Co., Inc., 1997)Goodwyn, J.B., "Resource Notes," in Edith Wharton, The Age of Innocence <br>
ed. J.B. Goodwyn, (Cambridge: Cambridge UP, 1995)Hart, J.D., The Oxford Companion to American Literature (5th ed.) <br>
(New York: Oxford UP, 1983)Heaney, S., The Government of the Tongue (London: Faber and Faber, 1988)Jehlen M., <br>
Bercovitch S. (eds.), Ideology and Classic American Literature (Cambridge: Cambridge UP, 1986)Kenner H., The Pound Era <br>
(London: Faber and Faber, 1971)Lacan, J., Écrits. A Selection, trans. Alan Sheridan (New York: W.W.Norton & Co., 1977)<br>
Millican, E., One United People. The Federalist Papers and the National Idea (Lexington: The University of Kentucky Press, <br>
1990)Patterson, M.R., Authority, Autonomy and Representation in American Literature, 1776-1865 (Princeton, N.J.: <br>
Princeton UP, 1988)Procházka, M., Stříbrný, Z. a kol., Slovník spisovatelů, 2. vyd., (Praha: Libri, 2003)Riddell, J. N., The <br>
Inverted Bell: Modernism and the Counterpoetics of William Carlos Williams (Baton Rouge: Louisiana State University Press, <br>
1974)Slotkin, R., "Introduction", in: J.F. Cooper, The Last of the Mohicans (Harmondsworth: Penguin Books, 1986)Smith, H. <br>
N., "Symbol and Idea in Virgin Land," in M. Jehlen and S. Bercovitch (eds.), Ideology and Classic American Literature <br>
(Cambridge: Cambridge UP 1987)Sollors, W., Beyond Ethnicity (New York: Oxford UP, 1986)Traversi, D., T.S. Eliot: Longer <br>
Poems (London: Bodley Head, 1976)von Hallberg, R., Cambridge History of American Literature vol. 8. (Cambridge: <br>
Cambridge UP, 1996)Warner, M., The Letters of the Republic. Publication in 18th Century America (Cambridge, Mass.: <br>
Harvard UP, 1990)Wills, G., Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence (Garden City, N.Y.: Doubleday & <br>
Co., 1978)Wilson, E, The Shores of Light (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1952)<br>
Poslední úprava: Roraback Erik Sherman, doc., D.Phil. (02.02.2024)