PředmětyPředměty(verze: 837)
Předmět, akademický rok 2018/2019
   Přihlásit přes CAS
Historický vývoj anglického jazyka - AAA220300
Anglický název: History of the English Language
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:2/0 --- [hodiny/týden]
letní s.:2/0 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA100300
Garant: prof. PhDr. Jan Čermák, CSc.
Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D.
Záměnnost : AAA100300
Je záměnnost pro: AAA22030B
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAMALAM (16.02.2009)
Prednáškový kurs se v prehledu zabývá vnejšími i vnitrními dejinami anglictiny s durazem jednak na nejvýznamnejší sociální
a kulturne-historické aspekty tohoto vývoje, jednak na promenu jazykového systému v souvislostech lingvistické typologie.
Duraz je položen predevším na období staroanglické (7.-11. století), stredoanglické (11.- 15. století) a rane novoanglické
(16.-18. století). Každé historické údobí se probírá v souvislostech sociolingvistických; vztahu zvuku a písma;
morfologického vývoje; syntaktického vývoje; struktury lexika a slovotvorby. Smyslem kursu je zprostredkovat studentum
pochopení základních diachronních souvislostí a a prirozene tak doplnovat ostatní lingvistické discipliny, jež se zabývají
synchronním popisem anglictiny.
Letní semestr navazuje na semestr zimní a předpokládá znalost témat v zimním semestru pobraných.
Literatura -
Poslední úprava: UAAMALAM (27.01.2009)

Literatura

Povinná literatura:

Barber, Charles, The English Language. A Historical Introduction (Cambridge: Cambridge UP, 1993)

Campbell, Lyle, Historical Linguistics: An Introduction (Edinburgh: Edinburgh UP, 1998)

Fisiak, Jacek, An Outline History of English. Vol. 1: External History (Poznan, 1995)

Kavka, S. J.: Past and Present of the English Language, University of Ostrava, Faculty of Arts, 2007.

Millward, C.M.: A Biography of the English Language, 2nd ed., Fort Worth: Harcourt Brace, 1996.

Vachek, J.: Standard English in Historical Perspective, Praha: SPN, 1991.

Vachek, J.: English Past and Present. An Introductory Course, Praha: SPN, 1991.

Doporu?ená literatura:

Bauer, Laurie: An Introduction to International Varieties of English, Edinburgh University Press, 2003

Görlach, Manfred: The Linguistic History of English: An Introduction. Macmillan, 1997.

Lass, Roger, The Shape of English. Structure and History (London: Dent, 1987)

Pyles, Thomas - Algeo, John: The Origins and Development of the English Language, New York 1982

Stockwell, R. - Minkova, D.: English Words: History and Structure, Cambridge: Cambridge University Press, 2001.

Metody výuky
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

p?ednáška a seminá?

Sylabus -
Poslední úprava: UAAMALAM (27.01.2009)

Zimní semestr - témata:

1. Zm?na a variace v jazyce. Základní chronologie d?jin angli?tiny.

2. Zdroje elektronické a ostatní. Praktický úvod.

3. Jazyková typologie jako metodologický rámec pro výklad d?jin jazyka.

4. Germánská východiska staré angli?tiny.

5. Morfologie staré angli?tiny. Prom?ny struktury anglického slova v ?ase.

6. Staroanglická syntax.

7. Staroanglická slovní zásoba a tvo?ení slov.

8. St?ední angli?tina: sociolingvistické pozadí.

9. Slovní zásoba st?ední angli?tiny.

10. Morfologie st?ední angli?tiny.

11. Syntax st?ední angli?tiny.

12. Tvo?ení slov ve st?ední angli?tin?.

13. St?edoanglický pravopis.

Letní semestr - témata:

1. Úvod do rané moderní angli?tiny.

2. Raná moderní angli?tina - jazyk a spole?nost.

3. Raná moderní angli?tina - p?ejímání a tvo?ení slov.

4. Morfologie rané moderní angli?tiny.

5. Syntax rané moderní angli?tiny.

6. Raná moderní angli?tina - prom?ny zvuku.

7. Fonologická zm?na - úvod.

8. Morfologická zm?na - úvod.

9. Syntaktická zm?na - úvod.

10. Lexikální a sémantická zm?na - úvod

. Kontakt jazyk? a jazyková zm?na.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK