Fonetika a fonologie angličtiny - AAA220020
Anglický název: English Phonetics and Phonology
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2012
Semestr: zimní
Body: 6
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 --- [hodiny/týden]
letní s.:1/1 Z+Zk [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA110020
Garant: doc. PhDr. Jan Volín, Ph.D.
doc. Mgr. Radek Skarnitzl, Ph.D.
Záměnnost : AAA110020
Je neslučitelnost pro: AAA230021, AAA230022
Je záměnnost pro: AAA230021, AAA230022
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAMALAM (30.01.2009)

Kurs uvádí do popisu segmentální a suprasegmentální zvukové stavby anglického jazyka a reci. Po základním poucení o
terminologii a stavbe mluvidel se studenti seznámí se systémem anglických hlásek z hlediska artikulacního a percepcního,
hledisko akustické je zminováno jen velice okrajove. Hledisko funkcní je zminováno predevším v souvislosti se
srovnáváním hlavních anglických dialektu. Spolu s popisem jednotlivých zvukových segmentu jsou uvedeny i základní
ortografické principy moderní anglictiny. V oblasti suprasegmentálních jevu je duraz kladen na standardní prízvuk a rytmus,
který je analyzován a následne procvicován spolecne se specifickými prvky anglického redukování a resylabifikace v
plynulém mluvním projevu. Poucení o anglické intonaci je zamereno fonologicky. Soucástí práce v kursu je prubežné
vytvárení nových artikulacních a s nimi úzce spojených deskriptivních dovedností studentu.
Literatura -
Poslední úprava: UAAMALAM (30.01.2009)

Základní studijní literatura:
Roach, P., English Phonetics and Phonology (Third Edition. Cambridge: CUP, 2000)

Volín, J., IPA-Based Transcription for Czech Students of English (Praha: Karolinum, 2002)

Cruttenden, A., Gimson's Pronunciation of English (London: Edward Arnold, 1994)

Wells, J.C., Longman Pronunciation Dictionary (Harlow: Longman, 1990)

Další odborná literatura:
Catford, J.C., A Practical Introduction to Phonetics. (Oxford: OUP, 1988)

O'Connor, J.D., Better English Pronunciation (Second edition. Cambridge: CUP, 1980)

Yavas, M., Applied English Phonology (Oxford: Blackwell Publishing, 2006)

García-Lecumberri, M. L. & Maidment, J. A., English Transcription Course (London: Arnold, 2000)

Palková, Z., Fonetika a fonologie ?eštiny (Praha: Karolinum, 1994) s. 21-169

Metody výuky
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

p?ednáška a seminá?

Sylabus -
Poslední úprava: UAAMALAM (30.01.2009)

Sylabus ZS
P?edm?t fonetiky jako v?dního oboru

Zvuková stránka komunika?ního procesu

?e?ové orgány

Samohláskový systém, samohlásky základní

Diftongy, samohlásky modifikované

Souhláskový systém, fonetické rysy

Explozívy

Frikativy

Afrikáty a nazály

Aproximanty

Asimilace a koartikulace

Elize hlásek

Tok spojité ?e?i, p?ed?lové jevy

Sylabus LS
Stavba slabiky, fonotaktika

Samohláskové redukce - st?ední st?edová samohláska

Neutralizace systémových protiklad?

Slabé formy synsémantických slov

Slovní p?ízvuk - zvuková podstata, distribuce

P?ízvuk v lexikálních derivacích

P?ízvuk v lexikálních kompozitech

Rytmická výstavba promluvy

Metrická struktura jazyka a eurytmie

Melodický inventá? angli?tiny

Intona?ní struktura promluvového úseku

Jazykové funkce intonace

Afektivní funkce intonace