PředmětyPředměty(verze: 945)
Předmět, akademický rok 2023/2024
   Přihlásit přes CAS
Americká a kanadská literatura: od Války Severu proti Jihu do 2. světové války - AAA130162
Anglický název: American and Canadian Literature: Civil War to WWII
Zajišťuje: Ústav anglofonních literatur a kultur (21-UALK)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: neurčen / neurčen (1)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130166
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=1521
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: doc. Justin Quinn, Ph.D.
doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil.
PhDr. Hana Ulmanová, Ph.D.
Třída: Exchange - 09.2 General and Comparative Literature
Prerekvizity : AAA130102, AAA130112
Anotace
Poslední úprava: doc. Erik Sherman Roraback, D.Phil. (16.05.2021)
* Please note that the ZK essay for students enrolled in Summer 2020 is due 20 August 2021; late essays are accepted until 3 September with a reduced grade of one full grade. Essays after this date will not be accepted.
* Please note that the ZK essay for students enrolled in Summer 2021 will be due one month before the SIS closes in September 2022 (to be announced) with a maximum two week late submission acceptable with a reduced grade of one full grade.

Stručná anotace předmětu <br>
přednáška: <br>
Přednáška se zabývá základními tendencemi v procesu formování americké a kanadské literatury od konce Války Severu <br>
proti Jihu (1865) a vytvoření kanadské Konfederace (1867) do konce 2. světové války. Kombinuje analýzu základních <br>
historických tendencí vývoje americké a kanadské kultury (dobývání amerického Západu, vznik kulturních regionů, změny <br>
americké společnosti v tzv. Pozlaceném věku, vliv 1. světové války, vývoj modernismu a důležitých etnických kultur, <br>
kultura v období velké hospodářské krize) s důrazem na literární díla amerického realismu, naturalismu, modernismu, <br>
sociálního realismu 30. let 20. stol. a rozvoj afroamerické a americké židovské literatury. Soustředí se také na jejich <br>
nejvýznamnější představitele, zejména Marka Twaina, Henryho Jamese, Stephena Cranea, Kate Chopin, Willu Cather, Edith <br>
Wharton, Ezru Pounda, T.S. Eliota, Wallace Stevense, Ernesta Hemingwaye, F.S. Fitzgeralda, Williama Faulknera, Johna <br>
Steinbecka, aj. Základní kulturní momenty kanadského vývoje zahrnují vznik nacionalismu (ve tvorbě tzv. básníků <br>
Konfederace) a postupné prosazování realismu a modernismu. <br>
Tematické okruhy (pro přednášku i seminář - s výjimkou 10.):<br>
1. Mark Twain, americké lidové vypravěčství a regionalismus (local color)<br>
2. Americký realismus: W.D. Howells a Henry James<br>
3. Americký naturalismus: Frank Norris, Theodore Dreiser, Stephen Crane, Jack London<br>
4. Počátky afroamerické literatury a tzv. harlemská renesance - Langston Hughes, Zora Neale Hurston, Jean <br>
Toomer, Richard Wright<br>
5. Ženská literatura a feminismus ve 2. polovině 19. století a na počátku 20. stol.: Charlotte Perkins<br>
6. Gilman, Kate Chopin, Willa Cather, Edith Wharton<br>
7. Modernismus v americké poezii (T.S. Eliot, Ezra Pound, Wallace Stevens, William Carlos Williams aj.)<br>
8. Modernismus a realismus v americké próze (Ernest Hemingway, F.S. Fitzgerald, John Dos Passos, Sherwood <br>
Anderson, Sinclair Lewis<br>
9. William Faulkner a literatura amerického Jihu<br>
10. John Steinbeck a literatura 30. let 20. století<br>
11. Kanadská kultura a literatura v období pozdního romantismu, realismu a modernismu.<br>
seminář: <br>
Analýza vybraných kanonických děl americké literatury 19. a 20. století se zaměřuje jak na jednotlivé texty, tak na širší <br>
otázky: historický a politický kontext, společenské a kulturní změny. Hlavní důraz se klade na tradici amerického <br>
vypravěčství, realismus, naturalismus, modernismus a sociálně orientovanou literaturu 30. let 20. století i na vznik etnických <br>
a regionálních literatur. Důraz se v jednotlivých seminářích bude měnit podle odbornosti vyučujících, jako společné texty <br>
pro podrobnou analýzu byly vybrány: Mark Twain, The Adventures of Huckleberry Finn, Kate Chopin, The Awakening, <br>
Henry James, The Ambassadors, William Faulkner, As I Lay Dying, Wallace Stevens, výbor z The Norton Anthology, T.S. <br>
Eliot, The Waste Land<br>
<br>
Studijní literatura a studijní pomůcky <br>
Učební texty:Procházka, Martin a kol., Lectures on American Literature (Praha: Karolinum, 2002)The Norton Anthology of <br>
American Literature, sv. I a II. (New York: Norton, 2001)Odborná literatura (výběr):Bradbury, Malcolm a Richard, Ruland, Od <br>
puritanismu k postmodernismu (Praha: Mladá fronta, 1996)Bhabha, H., "The Other Question. Stereotype, Discrimination and <br>
the Discourse of Colonialism," in: The Location of Culture (London and New York: Routledge, 1994)Boorstin, D., The <br>
Americans: the National Experience (New York: Random House, 1965)Chinard, G., Thomas Jefferson. The Apostle of <br>
Americanism (Ann Arbor: The University of Michigan Press, 1957)Cookson, W., A Guide to the Cantos of Ezra Pound <br>
(London: Croom Helm, 1985)Cowley, M., Exile´s Return (New York: Penguin, 1979)Davie, D., Ezra Pound: Poet as Sculptor <br>
(London: Routledge and Kegan Paul, 1965)Duban, J., Melville's Major Fiction. Politics, Theology, and Imagination (Dekalb: <br>
Northern Illinois UP, 1983)Garbo, N.S., The Coincidental Art of Charles Brockden Brown (Chapel Hill: University of North <br>
Carolina Press, 1981)Gates, H.L., Jr. and N.Y. McKay et al. (eds.), The Norton Anthology of African American Literature <br>
(New York: W.W. Norton and Co., Inc., 1997)Goodwyn, J.B., "Resource Notes," in Edith Wharton, The Age of Innocence <br>
ed. J.B. Goodwyn, (Cambridge: Cambridge UP, 1995)Hart, J.D., The Oxford Companion to American Literature (5th ed.) <br>
(New York: Oxford UP, 1983)Heaney, S., The Government of the Tongue (London: Faber and Faber, 1988)Jehlen M., <br>
Bercovitch S. (eds.), Ideology and Classic American Literature (Cambridge: Cambridge UP, 1986)Kenner H., The Pound Era <br>
(London: Faber and Faber, 1971)Lacan, J., Écrits. A Selection, trans. Alan Sheridan (New York: W.W.Norton & Co., 1977)<br>
Millican, E., One United People. The Federalist Papers and the National Idea (Lexington: The University of Kentucky Press, <br>
1990)Patterson, M.R., Authority, Autonomy and Representation in American Literature, 1776-1865 (Princeton, N.J.: <br>
Princeton UP, 1988)Procházka, M., Stříbrný, Z. a kol., Slovník spisovatelů, 2. vyd., (Praha: Libri, 2003)Riddell, J. N., The <br>
Inverted Bell: Modernism and the Counterpoetics of William Carlos Williams (Baton Rouge: Louisiana State University Press, <br>
1974)Slotkin, R., "Introduction", in: J.F. Cooper, The Last of the Mohicans (Harmondsworth: Penguin Books, 1986)Smith, H. <br>
N., "Symbol and Idea in Virgin Land," in M. Jehlen and S. Bercovitch (eds.), Ideology and Classic American Literature <br>
(Cambridge: Cambridge UP 1987)Sollors, W., Beyond Ethnicity (New York: Oxford UP, 1986)Traversi, D., T.S. Eliot: Longer <br>
Poems (London: Bodley Head, 1976)von Hallberg, R., Cambridge History of American Literature vol. 8. (Cambridge: <br>
Cambridge UP, 1996)Warner, M., The Letters of the Republic. Publication in 18th Century America (Cambridge, Mass.: <br>
Harvard UP, 1990)Wills, G., Inventing America: Jefferson's Declaration of Independence (Garden City, N.Y.: Doubleday & <br>
Co., 1978)Wilson, E, The Shores of Light (New York: Farrar, Strauss and Giroux, 1952)<br>
Sylabus - angličtina
Poslední úprava: Mgr. Petra Johana Poncarová, Ph.D. (24.01.2022)

Syllabus | seminar | Dr Hana Ulmanová

Bret Harte: The Outcasts of Poker Flat, W.D.Howells: Editha

 Mark Twain: Huckleberry Finn

 Henry James: Daisy Miller, The Beast in the Jungle

 Charlotte Perkins Gilman: The Yellow Wall-paper, Kate Chopin: Storm

 Kate Chopin: The Awakening

 Stephen Crane: The Blue Hotel

 Ezra Pound: A Pact, In a Station of the Metro, e.e.cummings: Buffalo Bill's, „next to of course god america i“, Wallace Stevens: The Snow Man, Thirteen Ways of Looking at a Blackbird, The Idea of Order at Key West, Robert Frost: The Road Not Taken, Birches, Fire and Ice

 Ernest Hemingway: The Snows of Kilimanjaro

 William Faulkner: As I Lay Dying

 

NOTE: All the texts are included in Norton Anthology, vol 2, 3rd edition.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK