Anglická mluvnice: morfologie I - AAA130041
Anglický název: English Grammar: Morphology I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2020
Semestr: letní
Body: 0
E-Kredity: 5
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:1/2, Z [HT]
Počet míst: neomezen / 71 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=646
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Vyučující: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Barbora Bulantová
Mgr. Veronika Raušová, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Je prerekvizitou pro: AAA130043, AAA130042
Je záměnnost pro: AAA230041
Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Předmět k funkční morfologii soustřeďující se na gramatické kategorie slovních druhů. Výklad anglického substantiva zahrnuje kategorie čísla, počitatelnosti, určenosti, rodu a pádu. Úvod do výkladu slovesa obsahuje popis pravidelných a nepravidelných tvarů a systém modálních sloves. Seminář se zaměřuje na prohlubování a praktické procvičení látky probírané v přednášce.
Poslední úprava: Brůhová Gabriela, PhDr., Ph.D. (20.02.2022)
Podmínky zakončení předmětu -

Podmínkou získání zápočtu je prezence na seminářích, úspěšné absolvování dílčích testů během semestru a závěrečného testu a odevzdání odpovídající seminární práce.

 

Závěrečný test, který je jedním z požadavků na splnění atestace, probíhá formou testu se dvěma pokusy. Test je nutno absolvovat v akademickém roce, ve kterém si student předmět zapsal.

 

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Poslední úprava: Brůhová Gabriela, PhDr., Ph.D. (09.02.2023)
Literatura -

* Základní literatura:

Dušková, L., Klégr, A., Malá, M., Šaldová, P. Morfologie současné angličtiny. Sbírka cvičení, příkladů a textů k morfologickému rozboru, Praha: Karolinum, 2018.

Dušková, L. et al., Mluvnice současné angličtiny na pozadí češtiny, Praha: Academia, 2012.

Quirk, R., Greenbaum, S., A University Grammar of English, Harlow: Longman, 1996.

Greenbaum, S., Quirk, R., A Student's Grammar of the English Language, Essex: Longman, 1990.

Leech, G., Meaning and the English Verb, London: Longman, 2004.

 

* Rozšiřující literatura:

 

Aarts, B., S. Chalker, and E. Weiner The Oxford Dictionary of English Grammar, Oxford University Press, 2014. 

Bauer, L., R. Lieber, and I. Plag The Oxford Reference Guide to English Morphology, Oxford University Press, 2015.

Biber, D. et al. Grammar Spoken and Written English, John Benjamins, 2021.

Carter, R., McCarthy, M. Cambridge Grammar of English, Cambridge: University Press, 2006.¨

Dušková, L. Studies in the English Language, díl 1. Praha: Karolinum, 1999.

Huddleston, R., Pullum, G.K. The Cambridge Grammar of the English Language, Cambridge: University Press, 2002.

Quirk, R. et al. A Comprehensive Grammar of the English Language, Harlow: Longman, 1985.

 

 

Poslední úprava: Šaldová Pavlína, PhDr., Ph.D. (05.02.2022)
Sylabus

1. Morfologie a její jednotky. Typy morfémů, morfologická výstavba slova. Slovní druhy.

2. Slovní druhy morfologicky rozlišené a nerozlišené (konverze), slovní druhy rozlišené alternací znělosti, alternací samohlásky a alternací přízvuku.

3. Kategorie substantiva - číslo. Pravidelné a nepravidelné prostředky, cizí plurály. Singularia a pluralia tantum. Sémantické a syntaktické aspekty čísla.

4. Kategorie substantiva - počitatelnost.

5. Kategorie substantiva - určenost. Prostředky vyjadřování určenosti, druhy reference.

6. Kategorie substantiva - určenost. Určenost u vlastních jmen. Nereferenční užití substantiv.

7. Kategorie substantiva - rod. Přirozený rod anglických substantiv. Gramatické prostředky vyjádření rodu. Personifikace.

8. Kategorie substantiva - pád. Morfologické tvoření. Syntaktické funkce. Sémantický vztah mezi substantivem v adnominálním pádu a řídícím substantivem. Vyjádření pádových vztahů analytickými prostředky.

9. Sloveso a jeho kategorie. Pravidelné a nepravidelné morfologické tvary verba.

10. Dělení sloves dle syntaktické funkce (pomocná, sponová, lexikální).

11. Slovesa jednoslovná a víceslovná (frázová, předložková).

12. Modální slovesa - vyjadřování modality dispoziční.

13. Modální slovesa - vyjadřování modality epistemické.

Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)