Seminář anglického jazyka I - AAA130011
Anglický název: English Language Seminar I
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
Počet míst: neurčen / 71 (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=870
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
Garant: Suzanne Lewis, M.A.
Vyučující: Mgr. Barbora Bulantová
Suzanne Lewis, M.A.
Korekvizity : AAA130021
Záměnnost : AAA230011
Je prerekvizitou pro: AAA230012, AAA130033, AAA130012
Je záměnnost pro: AAA230011
Rozvrh ZS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Denisa Šebestová, Ph.D. (05.10.2021)
Tento dvousemestrální seminář je navržen jako základní kurz praktického jazyka povinný pro všechny studenty prvního ročníku bakalářského studia anglistiky a amerikanistiky.
Předmět je určen pouze pro studenty oboru anglistika-amerikanistika.

Hlavním cílem je připravit studenty na univerzitní studium tohoto oboru v angličtině, a to obzvláště následujícími činnostmi:<br>
– rozvoj a aktivizace produktivních řečových dovedností mluvení a psaní pro uplatnění v akademickém prostředí;<br>
– maximální rozvoj úrovně receptivních řečových dovedností poslechu a čtení pro uplatnění v akademickém prostředí;<br>
– konsolidace a rozvoj pokročilých jazykových struktur (gramatika, syntax);<br>
– rozvoj slovní zásoby obzvláště (leč nejen) coby příprava na studium odborných předmětů (např. lingvistika) a pro akademické psaní;<br>
– zvyšování povědomí o užití slovní zásoby, obzvláště např. kolokací, synonym, frazémů, idiomů;<br>
– zlepšování výslovnosti včetně pokročilých charakteristik;<br>
– pozornost k jazykovému stylu především s ohledem na akademickou angličtinu.<br>
Podmínky zakončení předmětu -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Bulantová (20.09.2023)

Požadavky pro udělení zápočtu

* aktivní účast v semináři, v diskusích, prezentacích a skupinových úkolech;

* pravidelná účast: max. 2 omluvené absence během jednoho semestru (omluvená absence = dohodnuto s vyučující předem, popř. s potvrzením od lékaře). Neomluvené absence nejsou povoleny. 

* samostudium slovní zásoby (podle seznamu v Moodle)

* složení závěrečného zápočtového testu v zimním zkouškovém období. Zápočtový test je hodnocen jako Pass (prospěl, alespoň 70%) nebo Fail (neprospěl); vypisuje se jeden opravný termín

 

Udělení zápočtu za předmět Seminář anglického jazyka I je prerekvizitou pro zápis předmětu Seminář anglického jazyka II.

Všechny požadavky pro zápočet je nutné splnit do konce zkouškového období akademického roku, ve kterém si student předmět zapsal.

Literatura -
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2016)

Hewings, M. (2009) Grammar for CAE & Proficiency. Cambridge: CUP.
Mann, M., Taylore-Knowles, S. (2008) Destination C1&C2. Grammar & Vocabulary. Oxford: Macmillan Publishers Ltd.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2005) English Collocations in Use. Cambridge: CUP.
McCarthy, M., O'Dell, F. (2002) English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: CUP.
Oxford Advanced Learner´s Dictionary. (2005) 7th edition. Oxford: OUP.
Skipper, M. (2002) Advanced grammar & vocabulary. Newbury: Express Publishing.

Metody výuky
Poslední úprava: GRAFT (27.09.2013)

Seminář.

Sylabus -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Bulantová (20.09.2023)

Seminář anglického jazyka I – zimní semestr

Obsah kurzu

V hodinách

1. Gramatika (opakování a praktická cvičení v Moodle)

  • závislé otázky

  • nepřímá řeč

  • podmiňovací způsob

  • perfekt

  • vyjadřování budoucnosti

  • konjunktiv

2. Akademická angličtina

  • formální a neformální slovní zásoba a odborný styl

  • prezentace podložená výzkumem

Samostudium

3. Rozvoj slovní zásoby

  • povinná slovní zásoba (zveřejněna v Moodle)