Jazykový seminář - AAA130010
Anglický název: Practical Language
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2010
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 8
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
letní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:0/2, Z [HT]
letní s.:0/2, Z+Zk [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Virtuální mobilita / počet míst: ne
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: angličtina
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Helen Nathan, M.A.
PhDr. Veronika Quinn Novotná, Ph.D.
PhDr. Tomáš Gráf, Ph.D.
Je záměnnost pro: AAA130033, AAA230012
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)
Jazykový seminář zaměřující se na rozvoj řečových dovedností studentů (především poslechu a mluvení), jazykových
prostředků (zejména rozšiřování slovní zásoby, systematické procvičování gramatických jevů a rozšiřování jejich škály,
zlepšování výslovnosti) a speciálních dovedností (překlad, prezentování v cizím jazyce). Seminář praktického jazyka
vychází z tématicko-gramatického sylabu a má studenty směrovat k dosažení a upevnění úrovně C1-C2 podle Společného
evropského referenčního rámce pro jazyky.
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)
Základní literatura:
JONES, L., New Progress to Proficiency. Cambridge: CUP, 2002.

HALL, D., M. FOLEY: Longman Advanced Learners' Grammar. A self-study reference & practice book with answers.

Harlow: Longman, 2004.

Rozšiřující literatura:
HEWINGS, M. English Pronunciation in Use. Advanced. Cambridge: University Press, 2007.

HEWINGS, M. Advanced Grammar in Use. 2nd edition. Cambridge: University, 1999.

McCARTHY, M., F. O`DELL English Vocabulary in Use. Advanced. Cambridge: University Press, 2002.

Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English. 7th edition. Oxford: University Press, 2005.

SKIPPER, M., Advanced Grammar & Vocabulary. Berkshire: Express Publishing, 2002.

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

zimní semestr

1. Lekce 1. Úvod. Společný evropský referenční rámec. Osvojování slovní zásoby na pokročilé úrovni. Práce s výkladovými slovníky. Výslovnost.

2. Lekce 1. Volný čas - zájmy, hry, sport. Srovnávání. Kreativní psaní. Kolokace. Idiomy. Nefinitní konstrukce.

3. Lekce 2. Dobrodružství (extrémní sporty, počasí). Členy.

4. Lekce 2. Globální otázky. Slovosled (příslovečné určení).

5. Lekce 3. Lidé (přátelství, genderové otázky). Slovosled jako prostředek emfáze. Interpunkce.

6. Lekce 4. Komunikace. Jazyky. Participium vs. infinitiv.

7. Lekce 4. Ohrožené jazyky. Dialekty. Angličtina jako lingua franca. Tvorba odstavců. Wh-věty. Tvoření adjektiv. Make vs. do.

8. Lekce 5. Jídlo, pití, vaření. V restauraci. Trpný rod. Přídavná jména končící -ing vs. -ed. Tvorba poznámek.

9. Lekce 6. Cestování (prázdniny, doprava). Vyjadřování budoucnosti. Come vs. go.

10. Lekce 7. Peníze (nakupování, reklama). Předložky. Přítomné a minulé časy - opakování. Složená substantiva.

11. Lekce 8. Média. Způsobová slovesa - vyjadřování modality dispoziční i epistemické.

12. Lekce 8. Aktuální témata. Světová politika. Prefixy. Existenciálně-lokativní konstrukce. Bring vs. get.

13. Lekce 9. Vzdělání (školství, univerzity, studijní dovednosti). Tázací dovětky. Abstrakta. Nepřímá řeč.

letní semestr

14. Lekce 10. Příroda. Flóra a fauna. Kondicionály I. Minulé časy. Idiomy s put vs. set. Funkční styly.

15. Lekce 10. Globalizace (ochrana životního prostředí, globální oteplování). Determinátory, kvantifikátory.

16. Lekce 11 Četba. Knihy. Literatura. Nobelova cena. Kolokace. Idiomy. Konstrukce s ?it".

17. Lekce 12. Věda a technika. Přístroje. Předložkové vazby. Give vs. take. Sufixy.

18. Lekce 13. Vztahy (rodina, přátelství, svatba, manželství). Kondicionály - smíšené typy.

19. Lekce 14. Práce. Obchod. Obchodní angličtina. Slovesné fráze. Frázová slovesa.

20. Lekce 15. Hudba. Malba. Zábava. Předložky. Prostředky textové návaznosti.

21. Lekce 15. Kultura. Film. Spojovací výrazy.

22. Lekce 16. Zdraví (nemoci, lidské tělo, u lékaře, zdravý životní styl). Vztažné věty. Synonyma, homonyma.

23. Lekce 17. Historie. Vzpomínky. Inovace. Premodifikátory. Přídavná jména s předložkami.

24. Lekce 18. Život ve městě. Kriminalita. Právo. Nácvik psaní. Nácvik čtení a poslechu.

25. Kontroverzní témata (potrat, práva zvířat, národní stereotypy, legalizace drog, trest smrti, homosexuální partnerství). Předložky.

26. Náboženství. Transformace. Mezinárodní jazykové zkoušky.