Bakalářský seminář - AAA130000
Anglický název: BA Diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2023 do 2023
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1, Z [HT]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
4EU+: ne
Virtuální mobilita / počet míst pro virtuální mobilitu: ne
Kompetence:  
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130001
Další informace: https://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=632
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: PhDr. Gabriela Brůhová, Ph.D.
Mgr. Helena Znojemská, Ph.D.
PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
Rozvrh ZS   Rozvrh LS   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Ondřej Tichý, Ph.D. (11.01.2022)
POZOR: Studenti, kteří píší bakalářskou práci na ÚALK, předmět plní v rámci pravidelných konzultací se školitelem.


Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i <br>
na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné <br>
shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně <br>
prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě bakalářské práce.Literatura a <br>
jednotlivá témata sylabu budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací. <br>
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)
Odborná literatura:
Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:
ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ŠESTÁK Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Tematické okruhy:

1.-2. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat.

3.- 4. Prezentace témat bakalářských prací formou referátu. Následný komentář.

5.- 6. Sestavení bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu.

7.-13. Prezentace vybraných problémů, týkajících se zvoleného tématu.