PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2017/2018
   Přihlásit přes CAS
Bakalářský seminář - AAA130000
Anglický název: BA Diploma Seminar
Zajišťuje: Ústav anglistiky a amerikanistiky (21-UAA)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2016
Semestr: oba
Body: 0
E-Kredity: 2
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neomezen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Další informace: http://dl1.cuni.cz/course/view.php?id=632
Poznámka: předmět je možno zapsat mimo plán
povolen pro zápis po webu
předmět lze zapsat v ZS i LS
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace -
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Seminář bude zaměřen na metodické vedení k technice psaní odborně zaměřené práce většího rozsahu v rovině obecné, i
na konkrétní bakalářské práce. Bude požadována schopnost kritického zhodnocení literatury a pramenů v předběžné
shromažďovací fázi i jeho písemná formulace v práci samé. Vznikající jednotlivé kapitoly budou studenty průběžně
prezentovány a ostatními posuzovány, což současně poslouží jako příprava k obhajobě bakalářské práce.Literatura a
jednotlivá témata sylabu budou specifikovány podle zaměření jednotlivých prací.
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Odborná literatura:
Literatura k tématu diplomové práce (bude specifikována podle zaměření jednotlivých prací).

Další studijní literatura:
ECO, U., Jak napsat diplomovou práci, Votobia, Olomouc 1997.

ČMEJRKOVÁ, S., DANEŠ, F., SVĚTLÁ, J., Jak napsat odborný text. Leda, Praha 1999.

ŠESTÁK Z.: Jak psát a přednášet o vědě. Praha, Academia 2000.

LIŠKA, V.: Diplomová práce, zpracování a obhajoba. Praha, Ivo Ulrych 2003.

HOLOUŠKOVÁ, D., KROBOTOVÁ, M.: Diplomové a závěrečná práce. Olomouc, UP 2002.

FILKA, J.: Metodika tvorby diplomové práce. Brno, Knihař 2002.

SGALL, P., PANEVOVÁ, J.: Jak psát a nepsat česky. Praha 2004.

Projekt Bibliografické citace dle normy ČNS ISO 690 a ČNS ISO 690-2 [online]. 2004-2007 [cit. 2007-08-26]. Dostupné na WWW: .

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (24.04.2009)

Tematické okruhy:

1.-2. Propedeutika k psaní bakalářské práce, rozvržení témat.

3.- 4. Prezentace témat bakalářských prací formou referátu. Následný komentář.

5.- 6. Sestavení bibliografie, vytvoření konečné verze členění práce a zpracovávání tématu.

7.-13. Prezentace vybraných problémů, týkajících se zvoleného tématu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK