Lexikální a textová rovina - AAA110091
Anglický název: Lexical and Textual Level
Zajišťuje: Ústav anglického jazyka a didaktiky (21-UAJD)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015
Semestr: zimní
Body: 2
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: nevyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Je zajišťováno předmětem: AAA130080
Garant: PhDr. Pavlína Šaldová, Ph.D.
doc. PhDr. Markéta Malá, Ph.D.
prof. PhDr. Aleš Klégr
Prerekvizity : AAA100080
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: UAAMALAM (27.05.2008)
Stručný úvod do popisu anglické slovní zásoby (nástin tvoření slov - včetně vzniku nových pojmenování na základě sémantických posunů a výpůjček - lexikální sémantiky a idiomatiky) a některých aspektů popisu textové roviny (gramatické a lexikální koheze, AVČ, pragmatiky).
Literatura
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

Základní literatura:

Dušková, L. a kol., 2006 (1988), Mluvnice sou?asné angli?tiny na pozadí ?eštiny, ?ást II, Syntax, Praha: Karolinum.

Halliday M., Hassan R. (1976), Cohesion in English. Longman.

Halliday, M. (2004, 3. vyd.), An Introduction to Functional Grammar, kapitola 9. London: Arnold.

Peprník, J. (2003), English Lexicology. Olomouc: Univerzita Palackého.

Quirk, R. et al. (1985), A Comprehensive Gammar of the English Language. Longman.

Doporu?ená literatura:

Adam, M. (2007), A Handbook of Functional Sentence Perspective. FSP in Theory and Practice. Brno: Masarykova Univerzita.

Cruse A. (2000), Meaning in Language. Oxford: Oxford University Press.

Firbas, J. (1996), Functional Sentence Perspective in Written and Spoken Communication, kapitola 1. Cambridge: Cambridge University Press.

Hillier, H. (2004), Analysing Real Texts: Research Studies in Modern English Language. Palgrave Macmillan.

Lipka L. (2002), English Lexicology. Gunter Narr.

Tárnyiková, J. (2002), From Text to Texture. An Introduction to Processing Strategies. Olomouc: Univerzita Palackého.

Yule, G. (1996), Pragmatics. Oxford: Oxford University Press.

Metody výuky
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

p?ednáška a seminá?

Sylabus
Poslední úprava: UAAMALAM (30.05.2008)

1. Úvod. Text a diskurs, standardy textovosti, typy textu.

2. Psaný a mluvený jazyk.

3. Nové typy text? - technologicky zprost?edkovaná komunikace. Slovotvorné procesy a inovace ve slovní zásob?.

4. Vznik nových pojmenování na základ? sémantických posun? a výp?j?ek

5. Koheze: gramatické prost?edky koheze (determinátory, proforma, elipsa, reference).

6. Koheze: místní a ?asové relátory, narativní struktura, adverbiália s textovou funkcí.

7. Koheze: lexikální prost?edky, lexikáln?-sémantické vztahy.

8. Principy anglické interpunkce.

9. Koherence: zp?soby organizace textu, inference (rámce, schémata, plány, scéná?e).

10. Aktuální ?len?ní v?tné: faktory a jejich hierarchie, srovnání ?eštiny a angli?tiny.

11. Stylová charakteristika textu. Stylov? p?íznakové prost?edky.

12. Nástroje a prost?edky v lexikologii a analýze textu: slovníky (tišt?né, elektronické) a práce s nimi.

13. Nástroje a prost?edky v lexikologii a analýze textu: dostupné korpusy a práce s nimi.