Jak vládnout lidem. Knížecí zrcadla a jejich četba ve středověku. - ALMV00072
Anglický název: How to Govern People. Mirrors of Princes and their Lecture in the Middle Ages.
Zajišťuje: Ústav řeckých a latinských studií (21-URLS)
Fakulta: Filozofická fakulta
Platnost: od 2015 do 2015
Semestr: zimní
Body: 0
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: zimní s.:
Rozsah, examinace: zimní s.:1/1 Z [hodiny/týden]
Počet míst: neomezen / neomezen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Garant: Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
Vyučující: Mgr. Václav Žůrek, Ph.D.
Rozvrh   Nástěnka   
Anotace
Poslední úprava: Markéta Křížová (11.09.2015)
Výběrový seminář se zaměří na četbu a rozbor latinsky psaných knížecích zrcadel. Do četby jsou vybrány texty od 12. do 15. století a student tak získá možnost sledovat na vybraných ukázkách vývoj žánru knížecích zrcadel i základních linií politického myšlení. Cílem kurzu nebude plné pokrytí textového korpusu, který je nadmíru rozsáhlý a který byl ve středověku velmi populární, ale spíše snaha proniknout skrze vybrané texty do několika problémových okruhů tohoto žánru. Při četbě a rozboru ukázek se bude kurz zaměřovat na charakteristické pasáže jednotlivých děl a jejich vztah k vývoji společenského uspořádání, politického kontextu i filosofického pozadí, v jejichž rámci texty vznikaly (vztah duchovní a světské moci, krize císařské, resp. papežské autority, recepce Aristotela apod.).

Okruh probíraných témat:
- politické myšlení středověku
- představy o ideálním uspořádání společnosti a ideálním králi
- metafora společnosti jako lidského těla
- systém kardinálních ctností
- výchova dětí
- tyran na trůně

Texty a základní literaturu budou mít studenti pro každou hodinu k dispozici v dostatečném předstihu.
Podmínky zakončení předmětu
Poslední úprava: Markéta Křížová (11.09.2015)

Podmínky úspěšného splnění předmětu (požadavky k atestaci):

- aktivní účast na společné četbě

- rozprava nad vybraným autorem a textem s ohledem na prostudovanou sekundární literaturu

Literatura
Poslední úprava: Markéta Křížová (11.09.2015)

Základní literatura:

Antonín Robert, Ideální panovník českého středověku. Kulturně-historická skica z dějin středověkého myšlení, Praha 2013

Bell Dora M., Idéal éthique de la royauté en France au Moyen Age, d’apres quelques moralistes de ce temps, Genève 1962

Berges Wilhelm, Die Fürstenspiegel des hohen und späten Mittelalters, Leipzig 1938

Born Lester Kruger, The Perfect Prince. A Study in 13th and 14th Century Ideals, Speculum 3, 1928, s. 470-504

Briggs Charles F., Giles of Rome's De regimine principum. Reading and Writing Politics at Court and University, c. 1275 - c.1525, Cambridge 1999

Dějiny politického myšlení II/1. Politické myšlení raného křesťanství a středověku, ed. Vilém Herold - Ivan Müller - Aleš Havlíček, Praha 2012

Dějiny politického myšlení. II/2. Politické myšlení pozdního středověku a reformace, , ed. Vilém Herold - Ivan Müller - Aleš Havlíček, Praha 2012

Jónsson Einar M., Le Miroir. Naissance d’un genre littéraire, Paris 2004

Kantorowicz Ernst H., Dvě těla krále. Studie středověké politické teologie, Praha 2014

Krynen Jacques, L‘Empire du roi. Idées et croyances politiques en France, XIIIe-XVe siècles, Paris 1993

Miethke Jürgen, Politiktheorie im Mittelalter. Von Thomas von Aquin bis Wilhelm Ockham, Tübingen 2008

Nederman Cary J., The Mirror Crack'd: The Speculum principum as Political and Social Criticism in the Late Middle Ages, The European Legacy 3, 1998, s. 18-38

Princely Virtues in the Middle Ages, 1200-1500, ed. István P. Bejzy - Cary J. Nederman, Turnhout 2007

Roux Jean-Paul, Král. Mýty a symboly, Praha 2008

Senellart Michel, Les arts de gouverner. Du regimen médiéval au concept de gouvernement, Paris 1995

Sylabus
Poslední úprava: Markéta Křížová (11.09.2015)

Úvod

Jan ze Salisbury, Policraticus (3 lekce)

Jiljí z Říma, De regimine principum (3 lekce)

Anonymní tzv. knížecí zrcadlo Karla IV. (3 lekce)

Michal Pražský, De quatuor virtutibus cardinalibus pro eruditione principum (3 lekce)

Pavel Žídek, Spravovna (1 lekce)

Závěr