PředmětyPředměty(verze: 825)
Předmět, akademický rok 2013/2014
   Přihlásit přes CAS
Teoretické koncepce historické sociologie - YMH202
Anglický název: Theoretical Conceptions of Historical Sociology
Zajišťuje: Pracoviště Historické sociologie (24-HS)
Fakulta: Fakulta humanitních studií
Platnost: od 2009 do 2018
Semestr: oba
E-Kredity: 0
Způsob provedení zkoušky:
Rozsah, examinace: 0/0 SZ [hodiny/týden]
Počet míst: zimní:neurčen / neurčen (neurčen)
letní:neurčen / neurčen (neurčen)
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Způsob výuky: prezenční
Úroveň:  
Poznámka: předmět lze zapsat v ZS i LS
Garant: prof. Dr. phil. Johann Pall Arnason
doc. PhDr. Jiří Šubrt, CSc.
Mgr. Nicolas Maslowski, DEA, Ph.D.
Anotace -
Poslední úprava: Mgr. Barbora Pincová (20.06.2012)

Jedná se o povinnou dílčí část státní závěrečné zkoušky, zaměřenou na klíčové koncepce a postavy oboru historická sociologie. Zkouška prověřuje souhrnným způsobem teoretické znalosti získané v průběhu celého studia, a to v oblasti historické srovnávací sociologie a civilizacionistiky.
Sylabus
Poslední úprava: Mgr. Kateřina Soukalová, Ph.D. (15.06.2015)

Státnicové otázky k předmětu Teoretické koncepce historické sociologie:

1.Pozitivistické a antipozitivistické proudy v dějinách sociologického myšlení

2. Karel Marx a jeho vliv na historickosociologické teorie

3. Od Herberta Spencera k Niklasi Luhmannovi - evolucionismus a problém sociální diferenciace

4. Max Weber a následné diskuse k problematice náboženství, racionalizace a modernity

5. Émile Durkheim a jeho vliv na strukturalismus a funkcionalismus (na jejich přijetí ale i kritiku)

6. Maurice Halbwachs - teorie kolektivní paměti; J. Assmann

7. Norbert Elias a diskuse o civilizačním procesu

8. Vliv strukturalistických idejí na historickou sociologii (Fernand Braudel, Michel Foucault)

9. C. Lévi-Strauss, strukturalismus a kulturní relativismus; C. Geertz

10. Různá pojetí pojmů civilizace a kultura; J. P. Árnason 

11. Kritika totalitarismu; Arendtová, Popper, Aron

12. Talcott Parsons, strukturní funkcionalismus, evolucionistická teorie sociální změny

13. Teorie konfliktu: Coser, Dahrendorf, Huntington, Mann

14.  Teorie sociální změny - různé typy změn; P. Sztompka

15.  Nová historicko-srovnávací sociologie: B. Moore, Ch. Tilly, T. Skocpol, M. Mann 

16. Immanuel Wallerstein - teorie závislosti, teorie světového systému

17. A. Giddens -pokus o rekonstrukci sociální teorie cestou překonání některých tradičních dualismů

18. Soudobé modernizační teorie (postindustriální společnost, postmoderna, druhá moderna, globalizace)

19. Teorie osové doby a rozmanitých modernit; Shmuel Eisenstadt

20. Historická sociologie nacionalismu; E. Gellner, M. Hroch

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK