PředmětyPředměty(verze: 867)
Předmět, akademický rok 2012/2013
  
Praktikum z fyziologie rostlin - MB130C14A
Anglický název: Practical course of plant physiology
Zajišťuje: Katedra experimentální biologie rostlin (31-130)
Fakulta: Přírodovědecká fakulta
Platnost: od 2012 do 2012
Semestr: letní
E-Kredity: 3
Způsob provedení zkoušky: letní s.:
Rozsah, examinace: letní s.:0/1 Z [týdny/semestr]
Počet míst: neomezen
Minimální obsazenost: neomezen
Stav předmětu: vyučován
Jazyk výuky: čeština
Další informace: http://kfrserver.natur.cuni.cz/studium/prednasky/fr_prakt/index.html
Garant: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
Vyučující: RNDr. Michal Hála, Ph.D.
RNDr. Hana Konrádová, Ph.D.
RNDr. Eva Pecková, Ph.D.
Mgr. Martina Růžičková, Ph.D.
RNDr. Lenka Sikorová, Ph.D.
RNDr. Martin Vohník, Ph.D.
Atributy: Modul Fyziologie a anatomie / morfologie
Neslučitelnost : MB130C14
Anotace
Poslední úprava: RNDr. Michal Hála, Ph.D. (12.03.2019)
Praktická výuka fyziologie rostlin. Zabývá se rostlinnými barvivy, fotosyntézou a respirací, minerální výživou, vodním režimem a efekty růstových látek. Student si osvojí základní návyky práce s živým rostlinným materiálem, seznámí se s kultivací rostlinných explantátů in vitro a s některými základními analytickými metodami, např. chromatografií, spektrometrií a gazometrií.
Literatura
Poslední úprava: RNDr. Michal Hála, Ph.D. (12.03.2019)

Dvořák P.: Praktikum z fyziologie rostlin. SPN Praha1984. Str. 97. 17-251-85

Požadavky ke zkoušce
Poslední úprava: RNDr. Michal Hála, Ph.D. (12.03.2019)

účast na všech úlohách, odevzdání protokolů dle stanovených požadavků,

Sylabus -
Poslední úprava: RNDr. Michal Hála, Ph.D. (12.03.2019)

1/ Barviva

Extrakce a chromatografie plastidových barviv, spekrofotometrické stanovení absorpčních spekter, podmínky přenosu elektronu na akceptor, chromatografie a identifikace vakuolárních barviv.

2/ Fotosyntéza a dýchání

Měření rychlosti fotosyntézy a dýchání u C3 a C4 rostlin, stanovení kompenzační koncentrace CO2, využití rychlé kinetiky indukované fluorescence k detekci raných fází stresu fotosyntetického aparátu, lokalizace škrobu v listech.

3/ Vodní provoz

Stanovení osmotického potenciálu, transport vody v rostlině, vliv vodního stresu na transpiraci, čistou fotosyntézu a vodivost průduchů.

4/ Minerální výživa

Vliv nedostatku dusíku na rychlost a účinnost fotosyntézy, projevy deficiencí jednotlivých prvků a určení deficiencí pomocí powerpointového klíče, charakteristika kořenového systémů pomocí obrazové analýzy.

5/ Fytohormony

Efekty fytohormonů na růst a vývoj.

6/ Kultivace in vitro

Podmíny kultivace na živných médiích. Pasážování. Stanovení viability.

7/ Mykorhizní symbióza

Kultivace a pasážování mykorhizních hub v podmínkách in vitro, anatomická a morfologická analýza mykorhizních hub a kořenů rostlin kolonizovaných mykorhizními houbami

8/ Samčí gametofyt - fosfolipázová signalizace ve vrcholovém růstu.

 
Univerzita Karlova | Informační systém UK