NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta   
Předmět: NAIL004 Seminář z umělé inteligence I
Rozvrhový lístek:    
Osoba: RNDr. František Mráz, CSc.   
Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)   
Platnost od: 02.10.2017   
Platnost do: 30.09.2018   
Lístek vytvořen: 02.10.2017 11:07   
Poslední změna: 02.10.2017 11:07 
Podmínky na zápočet - conditions for obtaining credits 
 1. Česky

 2. English


1. Organizace přednášky a cvičení k předmětu Neuronové sítě

 

A) Cvičení

V systému Moodle budou postupně objevovat témata pro cvičení doplněná o studijní materiály, úkoly a testy.

Úkoly:

Každý úkol má stanovené datum odevzdání. Řešení lze do systému vkládat postupně a průběžně ho upravovat. Časem odevzdání je čas kliknutí na tlačítko "Odeslat řešení k oznámkování". Po kliknutí na toto tlačítko řešení už nelze opravovat, ale lze zažádat e-mailem učitele o vrácení do stavu rozpracování. Každý úkol bude učitelem oznámkován přidělením 0-10 bodů. Za celý semestr budou zadány 4 úkoly.

Typické řešení úkolu bude sestávat z textu – popisu řešení – a kódu programu/skriptu použitého na vyřešení úkolu. Texty odevzdávejte ve formátu PDF, případně RTF, zdrojové kódy jako jednoduché ASCII soubory. 

Upozornění: V případě, že bude zjištěno, že N≥2 posluchačů odevzdalo řešení, která se nápadně podobají nebo jsou zcela totožné, budou všechna tato řešení považována za jedno řešení. Toto řešení bude ohodnoceno B body podle jeho kvality, ale každý z těchto N řešitelů získá pouze dolní celou část z B/N bodů.

Testy:

Kromě úkolů, budou postupně zveřejňovány on-line testy. Za první tzv. vstupní test lze získat maximálně 10 bodů a v průběhu semestru budou zadány další kratší testy, za které bude možné získat dohromady maximálně 10 bodů. Každý test bude mít stanovené datum, do kterého musí být vyřešen. Řešit test po tomto datu nebude možné. Na druhou stranu daný test lze řešit až třikrát s tím, že se započítává nejlepší výsledek.

Pro získání zápočtu je nutné:

 1. Vypracovat řešení všech úkolů a za řešení každého úkolu získal alespoň 1 bod. POZOR: za pozdní odevzdání úkolu se strhává 1 bod za každý započatý týden po termínu odevzdání!
 2. Vypracovat a přednést řešení projektu na jednom z posledních cvičení nebo v termínu prezentací v zkouškovém období (jeho datum a čas bude dohodnutý na cvičení v posledním týdnu semestru). Témata projektů budou dohodnuté přibližně v půlce semestru na cvičení. Prezentace a odevzdané řešení budou taktéž ohodnoceny dohromady 0-15 body. 

Mezi výše uvedenými podmínkami nejsou uvedeny on-line testy. Na cvičeních lze získať dodatečné body

 • za předvedení řešení úkolu zadaného na cvičení - 1 bod,
 • za předvedení řešení úkolu zadaného a odevzdaného v Moodlu (po termíně odevzdání) - dolní celá část poloviny bodů, které budou přiděleny za odevzdané řešení.

Bez dodatečných bodů tak lze za celý semestr získat až 75 bodů. Body získané za celý semestr budou zkoušejícím započítány do celkové známky za předmět tak, aby tvořily 35% výsledného bodového hodnocení, ze kterého bude odvozena známka při zkoušce. I když student získá z cvičení více než 75 bodů (po započítání dodatečných bodů), tak tyto bodou započítány pouze jako 35% do hodnocení zkoušky.

Získání zápočtu je vázané na aktivní práci v průběhu celého semestru, proto žádné opravné termíny na zápočet nebudou. 

B) Přednáška

Přednáška se koná dvakrát týdně podle rozvrhu. Jak už bylo zmíněno výše, body získané z cvičení budou započítány s vahou 35% do celkového hodnocení posluchače. Dále se budou v rámci přednášky psát dvě písemky

 • 15.11.2017 a
 • 20.12.2017

Každá z písemek přispěje 10% k celkovému hodnocení. Samotná zkouška na konci semestru se započítá 45% do výsledného hodnocení. Posluchač získá známku na základě celkového hodnocení podle následující tabulky

 

známka 1 známka 2 známka 3 nevyhověl
100%–86% 85%–71% 70%–56% méně než 56%

 


2. Organization of the lecture and the seminary on Neural Networks

 

A) The seminary

Step by step in this Moodle course there will appear a list of subjects for seminaries completed with study hints, assignments and quizzes.

Assignments:

Each assignment has a deadline till which the assignment should be submitted for grading. A draft solution of an assignment can be edited at any time, but the time of submission is the time you click the button "Submit assignment". After clicking this button you cannot edit your submission anymore, but you can ask (per e-mail) your teacher to return the assignment back into the draft state. Each submitted assignment will be graded by the teacher with 0-10 points. During the semester, you will solve 4 assignments.

A typical solution for an assignment will consist of a text - a description of the solution - and a code of a program/script used for solving the assignment. Submit your texts as a PDF-file or alternatively as an RTF-file. The source codes should be submitted as plain ASCII files.

Warning: If N≥2 participants of the course will submit solutions which are very similar or identical, all these solutions will be considered as a single solution. The solution will be graded by B points according to its quality and all students who submitted it will obtain only the integer part of the value B/N points.

Quizzes:

Beside the assignments, you will solve several on-line quizzesFor the first so-called entrance test you can obtain at most 10 points. During the term there will be assigned several short tests for at most 10 points altogether. Each quiz will have set up also a deadline. In contrast to assignments it will be not possible to solve any quiz after its deadline. On the other hand, you will be given 3 attempts for solving each quiz and you will score the best score of all your attempts on the quiz.

For obtaining credits for the seminary it is necessary:

 1. To solve all the assignments and to obtain at least 1 point for each solution. WARNING: a late submission of a solution will be penalized by 1 point for each started week of the delay after the deadline.
 2. To prepare and to present a term project in a seminary in the last week of this term or on a date (during the following exam period) which will be set-up on a seminary within the last week of this term. Subject for the project will be discussed in a seminary in the middle of this term. Each project will be graded up to 15 points according to its quality.

The quizzes are not among the necessary conditions for obtaining credits for the seminary. During seminaries it is possible to obtain additional points

 • for demonstrating a solution of a problem assigned during a seminary  - 1 point,
 • for demonstrating a solution submitted as a solutions for an assignment in Moodle (after its deadline) - the integer part of the half of the number of point awarded for the solution (after evaluating by the teacher)

Except for the additional points, it is possible to obtain upto 75 points. All points obtained during seminaries will be accounted for up to 35% of the final score of the exam. However, when a student will obtain more than 75 points within seminaries (counting also additional points), these points will still account for only 35% of the final score of the exam.

Obtaining credits for the seminary is tightly connected with active work during term, therefore there will be no additional possibility to obtain the credits.

  

B) The lecture

The lecture will be given two-times per week according to the schedule. As already mentioned above, points acquired within the seminary will account for up to 35% of the final score for the exam. Further, there will be two written tests which will be written during lectures on the following dates

 • November 11, 2017 and
 • December 20, 2017

Each of these tests will be graded with 0-10% towards the final score. The exam at the end of this term will add up to the remaining 45% to the final score. The following table gives the final grade according to achieved score:

grade 1 grade 2 grade 3 failure
100%–86% 85%–71% 71%–56% less than 56%
   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK