NástěnkaNástěnka(verze: 237)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta   
Předmět: NMET061 Projektový seminář I
Rozvrhový lístek:    
Osoba: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.   
Katedra: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)   
Platnost od: 02.10.2017   
Platnost do: 30.09.2018   
Lístek vytvořen: 02.10.2017 09:56   
Poslední změna: 10.11.2017 11:32 
Program projektového semináře v ZS 2017/2018 

Seminář se koná ve středu ve 14:50 v seminární místnosti Katedry fyziky atmosféry v 11.patře katedrálního objektu v Tróji.

4.10. Seminář se nekoná
11.10. Seminář se nekoná
18.10.

Mgr. Antonín Bučánek: Asimilace dat v LAM při využití analýzy řídícího modelu.
V ČHMÚ se využívá pro analýzu atmosférických polí konfigurace nazvaná BlendVar. Tvoří ji metoda Digital Filter (DF) Blending (Brožková et al. 2006) následovaná přímou asimilací meteorologických pozorování třídimenzionální variační metodou (3D-Var). DF Blending umožňuje zahrnout do analýzy na omezené oblasti velkoprostorová měřítka z globálního modelu i menší měřítka rozlišená jen modelem s vyšším rozlišením. Tato sloučená informace je poté opravena vstupujícími pozorováními metodou 3D-Var.
Velkoprostorová měřítka pocházejí z analýzy globálního modelu, který využívá velmi podobnou množinu pozorování jako 3D-Var v ČHMÚ jen na nižším horizontálním rozlišení, zato sofistikovanější asimilační metodou 4D-Var. Běžné nastavení asimilační metody 3D-Var znovu tato velkoprostorová měřítka analyzuje (opravuje). Pro potlačení těchto oprav byla vytvořena speciální kovarianční matice chyb předběžného odhadu, která uvažuje chyby předběžného odhadu převážně v měřítkách nerozlišených globálním modelem. Konstrukce této speciální kovarianční matice a výsledky asimilačních testů v porovnání s jinými asimilačními metodami budou předmětem prezentace.

Mgr. Zuzana Kluková: Měření turbulentních toků polutantu v blízkosti stěn uličních kaňonů

Měření turbulentních toků polutantu v aerodynamickém tunelu uvnitř modelové městské zástavby je dosti komplikované i u poměrně jednoduchých konfigurací budov. Obzvláště obtížné je měření v blízkosti dna a stěn uličních kaňonů, a to i s použitím nejmodernějších měřicích přístrojů. Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit důležitost těchto měření prostřednictvím porovnání dvou metod měření turbulentních a advektivních toků skrz boční vstupy do kaňonu. U první metody byly proměřeny toky na 77 % celkové plochy vstupu a hodnoty ve zbytku oblasti byly interpolovány. Pro druhou metodu bylo provedeno dodatečné měření blíže k okrajům a celková měřená plocha tak byla rozšířena na 84 %. Analýza byla provedena pro dva různé kaňony (oba s variující výškou střech) a pro dva směry nabíhajícího proudění (kolmý a šikmý vzhledem k ose kaňonů).


25.10. Seminář se nekoná

1.11.

Mgr. Ondřej Vlček: Vliv regulace dopravy na klalitu ovzduší během zimní smogové situace v Praze.

Prezentováno bude vyhodnocení přínosů omezení automobilové dopravy během zimní smogové situace na území hl. m. Prahy. Efektivita vybraných opatření byla posuzována pro dvě smogové epizody, které proběhly v Praze ve dnech 18. – 25. 1. 2017 (epizoda I) a 13. –18. 2. 2017 (epizoda II). Hodnoceny byly koncentrace PM10 a NO2 pro následující varianty opatření:

1.                   Výchozí stav (bez aplikace opatření);

2.                   MHD zdarma - vychází z předpokladu, že dojde k maximálnímu využití přepravní kapacity hromadné dopravy;

3.                   Zákaz parkování nerezidentů v zónách placeného stání (ZPS) – vychází z informací o průměrném denním počtu automobilů, které využívají ZPS;

4.                   Omezení jízd automobilů v režimu sudá/lichá s uplatněním výjimek pro některá vozidla;

5.                   Úplný zákaz jízd nákladních automobilů nad 6 tun s uplatněním výjimek;

6.                   Souběh všech opatření.


Mgr. Jan Skořepa: Tříhladinový kvazigeostrofický model a jeho chaotické chování

Podíváme se na divergenci blízkých trajektorií ve fázovém prostoru na severní polokouli u proudové funkce v hladině 500 hPa.
Srovnáme výsledky dvou metod rekonstrukce fázového prostoru. A též srovnáme s dřívějšími výsledky divergence u teploty v reanalyzovaných datech.

Erasmus ve Stockholmu: postřehy, zážitky, dojmy.

 


8.11. Seminář se nekoná - Děkanský sportovní den ¨15.11. Prezentace řešitelů SFG

Štěpán Šubík: Určení přesnosti modelu ECMWF na střednědobou předpověď (9 a 10 dní)

Předpověď počasí na střednědobou vzdálenost, za kterou můžeme považovat předpověď na 9 a 10 dní dopředu (+216 hod, +228 hod, +240 hod), je důležitá v energetice pro odhady získání elektrické energie především ze solárních a větrných elektráren. Rozdíly předpovědí od reality mohou znamenat velké nedostatky, či přebytky v energetice. Spolehlivost modelu předpovědi je tedy důležitá a v tomto projektu jsme testovali předpovědní modul ECMWF.

Lukáš Nowak: Rovnovážné teploty planetárních atmosfér
Výpočty rovnovážných teplot planet sluneční soustavy a Pluta v závislosti na složení jejich atmosfér pomocí jednoduchého modelu.

Bc. Ondřej Žáček: Rychlosti větru v typizovaných povětrnostních situací na území ČR

Představen bude projekt, jehož cílem bylo seznámit se s používanou typizací povětrnostních situací pro území ČR, spočítat průměrnou rychlost větru pro zvolené reprezentativní stanice za období 1970–2010 a pro čtyři vybrané stanice studovat dlouhodobé kolísání rychlosti větru. Dále byl vypracován přehled největších rychlostí, resp. nárazů větru pro vybrané synoptické situace.

Bc. Tereza Nováková: Délky vegetačního období odvozené z výstupů regionálních klimatických modelů

Délka vegetačního období představuje vhodný validační nástroj klimatických modelů, neboť případné budoucí změny délek užšího a širšího vegetačního období jsou důležité pro odhady dopadů změny klimatu v zemědělství. Cílem tohoto studentského projektu bylo vypočítat délky období z výstupů regionálních klimatických modelů z projektu Euro-CORDEX pro území ČR. Byla použita metoda robustní lokálně vážené regrese a výsledky byly porovnány s pozorovanými hodnotami z databáze E-OBS.


22.11. Seminář se nekoná


29.11.

David Rýva (Radarové oddělení ČHMÚ, Praha-Libuš a MFF UK): Výskyt jevu derecho v ČR, průběžné výsledky výkumu.
Derecho[derečo], pojem spojený se silnými konvektivními bouřemi, o jehož existenci se ještě před 15 lety u nás nevědělo a i autoři ze zámoří jen spekulovali o výskytu tohoto jevu mimo Severní Ameriku. O co vlastně jde? Představují derecha hrozbu i pro obyvatele střední Evropy a konkrétně i České Republiky? Vyskytovala se u nás i v dřívějších dobách a lze o tom dohledat jednoznačné důkazy? I na tyto otázky se pokusíme odpovědět, ale podíváme se i na průběžné výsledky klimatologie jejich výskytu u nás a některé další jejich typické vlastnosti, ale i těžkosti a nejasnosti, které provázejí dohledávání jednotlivých případů výskytu tohoto jevu.

6.12. Seminář se nekoná


13.12.

Aleš Kuchař

Michaela Valachová


20.12. Seminář se nekoná
3.1. Seminář se nekoná
10.1.

Nikola Jajcay

Jan Karlický

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK