NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta   
Předmět: NMET061 Projektový seminář I
Rozvrhový lístek:    
Osoba: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.   
Katedra: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)   
Platnost od: 02.10.2017   
Platnost do: 30.09.2018   
Lístek vytvořen: 02.10.2017 09:56   
Poslední změna: 11.12.2017 09:46 
Program projektového semináře v ZS 2017/2018 

Seminář se koná ve středu ve 14:50 v seminární místnosti Katedry fyziky atmosféry v 11.patře katedrálního objektu v Tróji.

4.10. Seminář se nekoná
11.10. Seminář se nekoná
18.10.

Mgr. Antonín Bučánek: Asimilace dat v LAM při využití analýzy řídícího modelu.
V ČHMÚ se využívá pro analýzu atmosférických polí konfigurace nazvaná BlendVar. Tvoří ji metoda Digital Filter (DF) Blending (Brožková et al. 2006) následovaná přímou asimilací meteorologických pozorování třídimenzionální variační metodou (3D-Var). DF Blending umožňuje zahrnout do analýzy na omezené oblasti velkoprostorová měřítka z globálního modelu i menší měřítka rozlišená jen modelem s vyšším rozlišením. Tato sloučená informace je poté opravena vstupujícími pozorováními metodou 3D-Var.
Velkoprostorová měřítka pocházejí z analýzy globálního modelu, který využívá velmi podobnou množinu pozorování jako 3D-Var v ČHMÚ jen na nižším horizontálním rozlišení, zato sofistikovanější asimilační metodou 4D-Var. Běžné nastavení asimilační metody 3D-Var znovu tato velkoprostorová měřítka analyzuje (opravuje). Pro potlačení těchto oprav byla vytvořena speciální kovarianční matice chyb předběžného odhadu, která uvažuje chyby předběžného odhadu převážně v měřítkách nerozlišených globálním modelem. Konstrukce této speciální kovarianční matice a výsledky asimilačních testů v porovnání s jinými asimilačními metodami budou předmětem prezentace.

Mgr. Zuzana Kluková: Měření turbulentních toků polutantu v blízkosti stěn uličních kaňonů

Měření turbulentních toků polutantu v aerodynamickém tunelu uvnitř modelové městské zástavby je dosti komplikované i u poměrně jednoduchých konfigurací budov. Obzvláště obtížné je měření v blízkosti dna a stěn uličních kaňonů, a to i s použitím nejmodernějších měřicích přístrojů. Cílem tohoto příspěvku je zhodnotit důležitost těchto měření prostřednictvím porovnání dvou metod měření turbulentních a advektivních toků skrz boční vstupy do kaňonu. U první metody byly proměřeny toky na 77 % celkové plochy vstupu a hodnoty ve zbytku oblasti byly interpolovány. Pro druhou metodu bylo provedeno dodatečné měření blíže k okrajům a celková měřená plocha tak byla rozšířena na 84 %. Analýza byla provedena pro dva různé kaňony (oba s variující výškou střech) a pro dva směry nabíhajícího proudění (kolmý a šikmý vzhledem k ose kaňonů).


25.10. Seminář se nekoná

1.11.

Mgr. Ondřej Vlček: Vliv regulace dopravy na klalitu ovzduší během zimní smogové situace v Praze.

Prezentováno bude vyhodnocení přínosů omezení automobilové dopravy během zimní smogové situace na území hl. m. Prahy. Efektivita vybraných opatření byla posuzována pro dvě smogové epizody, které proběhly v Praze ve dnech 18. – 25. 1. 2017 (epizoda I) a 13. –18. 2. 2017 (epizoda II). Hodnoceny byly koncentrace PM10 a NO2 pro následující varianty opatření:

1.                   Výchozí stav (bez aplikace opatření);

2.                   MHD zdarma - vychází z předpokladu, že dojde k maximálnímu využití přepravní kapacity hromadné dopravy;

3.                   Zákaz parkování nerezidentů v zónách placeného stání (ZPS) – vychází z informací o průměrném denním počtu automobilů, které využívají ZPS;

4.                   Omezení jízd automobilů v režimu sudá/lichá s uplatněním výjimek pro některá vozidla;

5.                   Úplný zákaz jízd nákladních automobilů nad 6 tun s uplatněním výjimek;

6.                   Souběh všech opatření.


Mgr. Jan Skořepa: Tříhladinový kvazigeostrofický model a jeho chaotické chování

Podíváme se na divergenci blízkých trajektorií ve fázovém prostoru na severní polokouli u proudové funkce v hladině 500 hPa.
Srovnáme výsledky dvou metod rekonstrukce fázového prostoru. A též srovnáme s dřívějšími výsledky divergence u teploty v reanalyzovaných datech.

Erasmus ve Stockholmu: postřehy, zážitky, dojmy.

 


8.11. Seminář se nekoná - Děkanský sportovní den ¨15.11. Prezentace řešitelů SFG

Štěpán Šubík: Určení přesnosti modelu ECMWF na střednědobou předpověď (9 a 10 dní)

Předpověď počasí na střednědobou vzdálenost, za kterou můžeme považovat předpověď na 9 a 10 dní dopředu (+216 hod, +228 hod, +240 hod), je důležitá v energetice pro odhady získání elektrické energie především ze solárních a větrných elektráren. Rozdíly předpovědí od reality mohou znamenat velké nedostatky, či přebytky v energetice. Spolehlivost modelu předpovědi je tedy důležitá a v tomto projektu jsme testovali předpovědní modul ECMWF.

Lukáš Nowak: Rovnovážné teploty planetárních atmosfér
Výpočty rovnovážných teplot planet sluneční soustavy a Pluta v závislosti na složení jejich atmosfér pomocí jednoduchého modelu.

Bc. Ondřej Žáček: Rychlosti větru v typizovaných povětrnostních situací na území ČR

Představen bude projekt, jehož cílem bylo seznámit se s používanou typizací povětrnostních situací pro území ČR, spočítat průměrnou rychlost větru pro zvolené reprezentativní stanice za období 1970–2010 a pro čtyři vybrané stanice studovat dlouhodobé kolísání rychlosti větru. Dále byl vypracován přehled největších rychlostí, resp. nárazů větru pro vybrané synoptické situace.

Bc. Tereza Nováková: Délky vegetačního období odvozené z výstupů regionálních klimatických modelů

Délka vegetačního období představuje vhodný validační nástroj klimatických modelů, neboť případné budoucí změny délek užšího a širšího vegetačního období jsou důležité pro odhady dopadů změny klimatu v zemědělství. Cílem tohoto studentského projektu bylo vypočítat délky období z výstupů regionálních klimatických modelů z projektu Euro-CORDEX pro území ČR. Byla použita metoda robustní lokálně vážené regrese a výsledky byly porovnány s pozorovanými hodnotami z databáze E-OBS.


22.11. Seminář se nekoná


29.11.

David Rýva (Radarové oddělení ČHMÚ, Praha-Libuš a MFF UK): Výskyt jevu derecho v ČR, průběžné výsledky výkumu.
Derecho[derečo], pojem spojený se silnými konvektivními bouřemi, o jehož existenci se ještě před 15 lety u nás nevědělo a i autoři ze zámoří jen spekulovali o výskytu tohoto jevu mimo Severní Ameriku. O co vlastně jde? Představují derecha hrozbu i pro obyvatele střední Evropy a konkrétně i České Republiky? Vyskytovala se u nás i v dřívějších dobách a lze o tom dohledat jednoznačné důkazy? I na tyto otázky se pokusíme odpovědět, ale podíváme se i na průběžné výsledky klimatologie jejich výskytu u nás a některé další jejich typické vlastnosti, ale i těžkosti a nejasnosti, které provázejí dohledávání jednotlivých případů výskytu tohoto jevu.

6.12. Seminář se nekoná


13.12.

Mgr. Aleš Kuchař: Potenciální vazba mezi zesílenou aktivitou gravitačních vln orografického půůvosdu v oblasti východní Asie a Náhlým stratosférickým oteplením

Přednáška představí výsledky kompozitní analýzy událostí se zesílenou aktivitou orografických gravitačních vln v oblasti Východní Asie (Šácha et al, 2015) a Náhlých stratosférických oteplení (angl. Sudden Stratospheric Warming - SSW) typu “displacement” a “split” (Seviour et al, 2013)  v modelu CMAM-SD. Výsledky naznačují a zároveň potvrzují hypotézy některý předešlých studií (např. Albers and Birner, 2014), že by tento region mohl hrát významnou roli při zesílení planetárních vln a posléze i při tvorbě SSW.

Reference:

Albers, J. R., & Birner, T. (2014). Vortex Preconditioning due to Planetary and Gravity Waves prior to Sudden Stratospheric Warmings. Journal of the Atmospheric Sciences, 71(11), 4028–4054.

Seviour, W. J. M., Mitchell, D. M., & Gray, L. J. (2013). A practical method to identify displaced and split stratospheric polar vortex events. Geophysical Research Letters, 40(19), 5268–5273.

Šácha, P., Kuchař, A., Jacobi, C., & Pišoft, P. (2015). Enhanced internal gravity wave activity and breaking over the northeastern Pacific–eastern Asian region. Atmospheric Chemistry and Physics, 15(22), 13097–13112.

 

Mgr. Michaela Valachová: Nowcasting bouří: využití kombinace dat dálkové detekce
Nowcasting (velmi krátkodobá předpověď na několik hodin dopředu) je jednou z nejtěžších disciplín provozního meteorologa, zvlášť pokud se jedná o nebezpečné jevy, jako jsou konvektivní bouře. Vlastnosti bouří sice závisí na mnoha faktorech, ale procesy probíhající uvnitř oblaku spolu úzce souvisí a výsledek je možné pozorovat dálkovými detekčními metodami. Spoustu informací získáváme pomocí družic, radarů nebo systémy detekce blesku. Jak je možné tato data, která jsou v ČHMÚ k dispozici každých 5 min, využít efektivněji?


20.12. Seminář se nekoná
3.1. Seminář se nekoná


10.1.

Nikola Jajcay

Jan Karlický

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK