NástěnkaNástěnka(verze: 239)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta   
Předmět: NTIN084 Bioinformatické algoritmy
Rozvrhový lístek: 17aNTIN084p1   
Osoba: RNDr. František Mráz, CSc.   
Katedra: Katedra softwaru a výuky informatiky (32-KSVI)   
Platnost od: 01.10.2017   
Platnost do: 30.09.2018   
Lístek vytvořen: 01.10.2017 17:01   
Poslední změna: 01.10.2017 23:23 
Podmínky pro získání zápočtu 
  1. Česky/slovensky
  2. English

 

1. Organizácia prednášky a cvičení

 

A) Cvičenie

V systéme Moodle sa budú postupne objavovať témy pre cvičenia doplnené o študijné materiály, úlohy a testy.

Úlohy:

Každá úloha má stanovené dátum odovzdania. Riešenie sa dá do systému vkladať postupne a priebežne je možné ho upravovať. Časom odovzdania je čas kliknutia na tlačítko "Odeslat řešení k oznámkování". Po kliknutí na toto tlačítko sa riešenie už nedá opravovať, ale je možné požiadať e-mailom učiteľa o vrátenie do stavu rozpracovania. Každá úloha bude učiteľom oznámkovaná pridelením 0-10 bodov. POZOR: za neskoré odovzdanie úlohy sa strháva 1 bod za každý započatý týždeň po termíne odovzdania.

Za celý semester budú zadané 4 úlohy.Typické riešenie úlohy sa bude skladať z textu – popisu riešenia – a kódu programu/skriptu použitého na vyriešenie úlohy. Texty odovzdávajte vo formáte PDF, prípadne RTF, zdrojové kódy ako jednoduché ASCII súbory. Alternatívne je možné odovzdať text i kód v jedinom súbore ako jupyter/IPython notebook.

Upozornenie: V prípade, že sa zistí, že N≥2 poslucháčov odovzdalo riešenia, ktoré sa nápadne podobajú alebo sú úplne totožné, budú všetky tieto riešenia považované za jedno riešenie. Toto riešenie bude ohodnotené B bodmi podľa jeho kvality, ale každý z týchto N riešiteľov získa iba dolnú celú časť z B/N bodov. 

Testy:

Okrem úloh, budú postupne zverejňované on-line testy. Každý test bude mať stanovený maximálny dosiahnuteľný počet bodov a dátum, do ktorého musí byť vyriešený. Riešiť test po tomto dátume už nebude možné. Na druhú stranu typicky bude možné daný test riešiť viackrát (max. 3) s tým, že sa započítava iba najlepší výsledok.

Pre získanie zápočtu je nutné:

  1. Vypracovať riešenia všetkých úloh a za riešenie každej úlohy získať aspoň 1 bod.
  2. Vypracovať a predniesť riešenie projektu na jednom z posledných cvičení alebo v termíne prezentácií v skúškovom období (jeho dátum a čas bude dohodnutý na cvičení v poslednom týždni semestru). Témy projektov budú dohodnuté približne v polovine semestru na cvičení. Prezentácie a odovzdané riešenia budú tiež ohodnotené dohromady 1-15 bodmi. 

Medzi vyššie uvedenými podmienkami nie sú uvedené testy. Na cvičeniach je možné získať dodatočné body

  • za predvedenie riešenia úlohy zadanej na cvičení - 1 bod
  • za predvedenie úlohy zadanej a odovzdanej v Moodle (po termíne odovzdania) - polovica bodov, ktoré budú pridelené za odovzdané riešenie

Body získané za celý semester budú skúšajúcim započítané do celkovej známky za predmet tak, aby tvorili 40% výsledného bodového hodnotenia, z ktorého bude odvodená výsledná známka pri skúške.

Získanie zápočtu je viazané na aktívnu prácu v priebehu celého semestru, preto žiadne opravné termíny na zápočet nebudú.

B) Prednáška

Ako už bolo uvedené vyššie, body získané z cvičení budú započítané s váhou 40% do celkového hodnotenia poslucháča. Samotná skúška na konci semestru bude mať váhu 60% Poslucháč dostane výslednú známku z predmetu na základe celkového hodnotenia podľa následujúcej tabuľky

známka 1 známka 2 známka 3 nevyhovel
100%–86% 85%–71% 70%–56% menej než 56%

 

 

 

2. Organization of the lecture and the seminary

 

A) The seminary

Step by step in this Moodle course there will be built a list of subjects for seminaries completed with study hints, assignments and quizzes.

Assignments:

Each assignment has a deadline untill which the assignment should be submitted for grading. A draft solution of an assignment can be edited at any time, but the time of submission is the time you click the button "Submit assignment". After clicking this button you cannot edit your submission anymore, but you can ask (per e-mail) your teacher to return the assignment back into the draft state. Each submitted assignment will be graded by the teacher with 0-10 points. During the semester, you will solve 4 assignments.

A typical solution for an assignment will consist of a text - a description of the solution - and a code of a program/script used for solving the assignment. Submit your texts as a PDF-file or alternatively as an RTF-file. The source codes should be submitted as plain ASCII files. Alternatively, description and source code can be submitted in single file - a jupyter/IPython notebook.

Warning: If N≥2 participants of the course will submit solutions which are very similar or identical, all these solutions will be considered as a single solution. The solution will be graded by B points according to its quality and all students who submitted it will obtain only the integer part of the value B/N points.

Quizzes:

Beside the assignments, you will solve several on-line quizzes. Each quiz will have set up also a deadline and a maximal achievable score. In contrast to assignments it will be not possible to solve any quiz after its deadline. On the other hand, you will be given 3 attempts for solving each quiz and you will score the best score of all your attempts on the quiz.

For obtaining credits for the seminary it is necessary:

  1. To solve all the assignments and to obtain at least 1 point for each solution. WARNING: a late submission of a solution will be penalized by 1 point for each started week of the delay after the deadline.
  2. To prepare and to present a term project in a seminary in the last week of this term or on a date (during the following exam period) which will be set-up on a seminary within the last week of this term. Subject for the project will be discussed in a seminary in the middle of this term. Each project will be graded by 0-15 points according to its quality.

The quizzes are not among the necessary conditions for obtaining credits for the seminary. During seminaries it is possible to obtain additional points

  • for demonstrating a solution of a problem assigned during a seminary  - 1 point
  • for demonstrating a solution submitted as a solutions for an assignment in Moodle (after its deadline) - the half of the number of point awarded for the solution (after evaluating by the teacher)

However, all points obtained during seminaries will be accounted for up to 40% of the final score of the exam.

Obtaining credits for the seminary is tightly connected with active work during term, therefore there will be no additional possibility to obtain the credits.

B) The lecture

The lecture will be given once per week according to the schedule. As already mentioned above, points acquired within the seminary will account for up to 40% of the final score for the exam. The exam at the end of this term will add up to the remaining 60% to the final score. The following table gives the final grade according to the achieved score:

grade 1 grade 2 grade 3 failure
100%–86% 85%–71% 71%–56%

less than 56%

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK