NástěnkaNástěnka(verze: 233)
Lístek
   Přihlásit přes CAS
Informace o lístku
Fakulta: Matematicko-fyzikální fakulta   
Předmět: NMET062 Projektový seminář II
Rozvrhový lístek:    
Osoba: RNDr. Eva Holtanová, Ph.D.   
Katedra: Katedra fyziky atmosféry (32-KFA)   
Platnost od: 31.01.2017   
Platnost do: 30.09.2017   
Lístek vytvořen: 31.01.2017 14:32   
Poslední změna: 17.05.2017 13:11 
Program projektového semináře v LS 2017 

22.2.

Mgr. Patrik Benáček: Korekce systematických chyb u družicových pozorování v
regionálním modelu Aladin-CZ

Družicová pozorování jsou významnou součástí asimilačních systémů uvnitř numerických předpovědních modelů. Dříve než jsou tato data
asimilována, je nutné odstranit jejich systematické chyby, které mohou znehodnotit počáteční podmínky a následnou předpověď modelu. Schéma
variační korekce systematických chyb (VarBC), založené na regresní analýze implementované do variačního asimilačního schématu, se ukázalo
jako velmi efektivní řešení u globálních modelů. Avšak použití této metody u regionální modelů naráží na nedostačné množství dat, které je
zásadní pro správný odhad regresních koeficientů, a tudíž i kvalitu korekce. Cílem prezentace je nastínit problematiku systematických chyb
u družicových pozorování, seznámit se s korekční metodou VarBC a možnostmi její aplikace u regionálních předpovědních modelů.

Mgr. Jan Karlický: Validace plynné chemie atmosférického modelu WRF/chem na oblasti Evropy

WRF/chem představuje spojení meteorologického modelu WRF a chemického transportního modelu s volitelným chemickým mechanismem. Přesnost
modelových výstupů jeho chemické části je ovlivněna nejen zjednodušeným modelovým přístupem, ale také meteorologickou částí modelu a všemi
vstupy do modelu, především použitým emisním inventářem. V rámci srovnávání výsledných modelových koncentrací vybraných plynů s
referenčními daty jsou hodnoceny nejen celkové odchylky, ale také schopnost modelu předvídat časové a prostorové rozložení plynných koncentrací.


1.3. seminář se nekoná8.3.

Mgr. Ondřej Vlček: Modelové hodnocení kvality ovzduší na území hl. m. Praha

Magistrát hl. m. Prahy provádí každé dva roky hodnocení kvality ovzduší na území města. V aktualizaci hodnocení pro rok 2015 byla poprvé
použita kombinace chemického transportního modelu CAMx a Gaussovského modelu ATEM. Prezentace popíše metodiku výpočtu, vstupní data a získané zkušenosti.

Mgr. Vladimír Fuka, Ph.D.: Simulace turbulentního proudění a transportu příměsí v městské zástavbě

Krátké představení dvou projektů, kterými se Vladimír Fuka zabýval během svého dvouletého postdoktorandského pobytu na University
of Southampton (UK): Meziuniverzitní projekt DIPLOS - Dispersion of Localised Releases in a Street Network (www.diplos.org) a vlastní malý
projekt získaný pro rozvoj in-house modelu vyvinutého v rámci doktorandského studia na MFF UK.


15.3.  host z Universität Leipzig
Prof. Christoph Jacobi: Mesosphere/Lower Thermosphere Research at Institute for Meteorology, Leipzig
"The upper mesosphere and lower thermosphere (MLT) at 80-100km altitude is a key region in coupling the lower/middle and upper atmosphere. It is affected both from below, mainly through waves, and from above, through solar variability and its effect on electromagnetic and particle flux. Therefore, it represents a boundary layer between middle atmosphere and upper atmosphere/near Earth space. Gaining deeper insight into its dynamics is crucial to understand the atmosphere as a whole.
At Leipzig University, wind measurements in the MLT have been performed since nearly 6 decades. These observations serve for long-term studies and, in combination with middle atmosphere modelling, for analysing coupling processes in the atmosphere. Selected results will be presented together with an overview of the research groups at the Leipzig Institute for Meteorology."
 

22.3.

seminář se nekoná

 
29.3. pozor, začátek 15:00!

prof. Harald Rieder (Wegener Center for Climate and Global Change and IGAM/Department of Physics, University of Graz, Austria):

Recent and future changes in U.S. surface ozone pollution: Influence of declining regional precursor emissions, climate warming and rising methane

Abstract: Over the past few decades, thresholds for national air quality standards (NAAQS), intended to protect public health and welfare, have been lowered repeatedly. At the same time observations, over Europe and the United States, demonstrate that extreme air pollution events (e.g., high O3) are typically associated with stagnation events. Recent work showed that in a changing climate high air pollution events are likely to increase in frequency and duration. In order to quantify the impact of recent efforts to abate surface ozone (O3) pollution, we analyzed changes in the frequency and return level of summertime (JJA) high surface O3 events over the Eastern United States (U.S.) from 1988-1998 to 1999-2009. We apply methods from extreme value theory (EVT) to maximum daily 8-hour average ozone (MDA8 O3) observed by the Clean Air Status and Trends Network (CASTNet) and define O3 extremes as days on which MDA8 O3 exceeds a threshold of 75 ppb (MDA8 O3 > 75). Our analysis of 1-year and 5-year return levels at each station demonstrates the strong impact of changes in air quality regulations and subsequent control measures (e.g., the “NOx SIP Call”), as the 5-year return levels of the period 1999-2009 correspond roughly to the 1-year return levels of the earlier time period (1988-1998). Next we investigate potential changes in the O3 distribution and seasonal cycle over the contiguous U.S. throughout the 21st century with a set of transient (2006-2100) sensitivity simulations for RCP scenarios from the Geophysical Fluid Dynamics Laboratory (GFDL) chemistry-climate model CM3, designed to isolate effects of changes in anthropogenic O3 precursor emissions, climate, and global background methane on surface O3. We find that a “climate penalty” (increasing O3 despite constant precursor emissions in a climate change scenario) emerges during summer particularly in the low tail of the MDA8 O3 distribution for the Northeastern U.S., while slight decreases in MDA8 O3 occur throughout the distribution over the West and Southeast during summer and fall. Under the full RCP4.5 and RCP8.5 scenarios, including changes in ozone precursor emissions and methane concentrations, summertime MDA8 O3 decreases, due to ambitious NOx emission reductions, occur throughout the distribution but especially in the upper tail. In contrast, increases occur, particularly in the lower tail during winter and spring, as a result of increased O3 production due to higher global methane abundances. This chemical “methane penalty” manifests particularly in the Western U.S., leading to a change in the O3 seasonal cycle with the peak-ozone season shifting to December-April by the end of the 21st century. While at the beginning of the 21st century the majority of days exceeding 70 or 75 ppb occur during summer, summertime exceedances decrease over time and the fraction of springtime (and wintertime) exceedances increases under RCP8.5 due to the “methane penalty”. Further we illustrate the effects of climate warming, changes in O3 precursor emissions and global methane concentrations on probabilistic return values of the annual average 4th highest MDA8 O3 concentration. The probabilistic return value as used here is directly related to the NAAQS, and bridges the gap to frequency-based statistics as it characterizes the offset of a given 4th highest MDA8 O3 concentration relative to the NAAQS level.


 
5.4.

 

Mgr. Hana Chaloupecká: Proudění& puffy

V prezentaci se podíváme na proudění v městské zástavbě tvořené domy se sedlovými střechami uspořádanými do uzavřených dvorů. A dále si ukážeme, jak vírové struktury přítomné v proudění ovlivňují charakteristiky oblaků kontaminantů neboli puffů v místech detekce.

 

Mgr. Aleš Jirk: Aspekty předpovědi větru pro větrnou elektrárnu

 

Představení větrné farmy a její specifikace; Diskuze apsektů predikování počasí; Představení nowcastingové a krátkodobé predikce


 
12.4.

Mgr. Michal Belda, Ph.D.: Klimatické scénáře pro Evropu: výstupy z projektu Euro-CORDEX

Příspěvek představí analýzu výsledků simulací ensemblu regionálních klimatických modelů poslední generace z iniciativy Euro-CORDEX. Ukáže srovnání se simulacemi ze staršího projektu ENSEMBLES a studii vlivu změny klimatu na rozložení klimatických pásů v Evropě.

Mgr. Peter Huszár, Ph.D.: Vzájemné interakce klimatu a atmosférické chemie v městském prostředí

Urbanizace představuje značnou environmentální zátěž nejen emisemi, které jsou z měst vypouštěny, ale i přímými vlivy městského povrchu na meteorologické podmínky (např. fenomén městského tepelného ostrova), radiačními vlivy vypouštěných polutantů vč. sekundárně formovaných a v neposlední řadě modifikacemi chemických procesů v důsledku zmíněných meteorologických vlivů. Tyto interakce jsou studovány pro oblast střední Evropy s využitím numerických modelů regionálního klimatu (model RegCM) a atmosférické chemie (chemicko-transportní model CAMx).


 
19.4.

Mgr. Antonín Bučánek: Asimilace dat v modelu na omezen0 oblasti (LAM) při využití analýzy řídícího modelu.

V ČHMÚ se využívá pro analýzu atmosférických polí konfigurace nazvaná BlendVar. Tvoří ji metoda Digital Filter (DF) Blending  
následovaná přímou asimilací meteorologických pozorování třídimenzionální variační metodou (3D-Var).
DF Blending umožňuje zahrnout do analýzy na omezené oblasti velkoprostorová měřítka z globálního modelu i menší měřítka rozlišená
jen modelem s vyšším rozlišením. Tato sloučená informace je poté opravena vstupujícími pozorováními metodou 3D-Var.
Velkoprostorová měřítka pocházejí z analýzy globálního modelu, který využívá velmi podobnou množinu pozorování jako 3D-Var
v ČHMÚ jen na nižším horizontálním rozlišení, zato sofistikovanější asimilační metodou 4D-Var. Běžné nastavení asimilační
metody 3D-Var znovu tato velkoprostorová měřítka analyzuje (opravuje). Pro potlačení těchto oprav byla vytvořena speciální
kovarianční matice chyb předběžného odhadu, která uvažuje chyby předběžného odhadu převážně v měřítkách nerozlišených globálním modelem.
Konstrukce této speciální kovarianční matice a výsledky asimilačních testů v porovnání s jinými asimilačními metodami budou předmětem prezentace.

 

Mgr. Jan Mejsnar: Limity nowcastingu srážek extrapolací radarových odhadů srážek

 

26.4. Seminář se nekoná - probíhá konference EGU 2017 ve Vídni

 

3.5.

Seminář se nekoná


 
10.5.

 

Mgr. Hynek Bednář: Platnost Lorenzova 05 nízko-dimenzionálního chaotického modelu pro simulaci prediktability počasí

 

Křivky prediktability ukazují průměrný růst počáteční a modelové chyby meteorologických veličin predikovaných atmosférickými numerickými předpovědními modely. Hodnoty křivky ukazují limity prediktability, průměrnou chybu předpovědi v daném dni a křivka je využívána k ukázání vlivu zkoumaného (změna parametrizace, rozlišení, počtu členů ansámblu, počáteční podmínky atd.) na vylepšování předpovědi. K prvnímu náhledu či ke zkoumání předpovědními modely obtížně ukázatelného je často využíváno nízko-dimenzionálních atmosférických modelů. Tato prezentace ukazuje schopnost  Lorenzova   chaotického modelu z roku 2005 simulovat křivku prediktability numerického předpovědního modelu ECMWF a rozebírá volbu parametrů, při kterých je podobnost největší.

 

Mgr. Jindřich Šťástka: Využití hyperspektrálních přístrojů pro sledování atmosférických podmínek při vývoji konvektivních bouří

Hyperspektrální přístroje jako Infrared Atmospheric Sounding Interferometer (IASI) a Atmospheric Infrared Sounder (AIRS) poskytují radiační data, ze kterých lze odvodit profily teploty a vlhkosti. V této prezentaci se zaměříme na ukázku využití těchto profilů k monitorování atmosférických podmínek v průběhu vývoje konvektivních bouří.17.5. - seminář se nekoná, rektorský den 
24.5.

RNDr. Lenka Crhová: Vztah mezi teplotou vzduchu a srážkami na území Evropy v RCM simulacích - vliv RCM a GCM

I přes neustálý vývoj klimatických modelů jsou jejich výstupy stále zatíženy mnoha nejistotami a neurčitostmi, modelové výstupy je tedy nutné před dalším použitím analyzovat. Hodnocení toho jak klimatické modely vystihují vztah mezi teplotou a srážkami, může poskytnout informaci, zda jsou fyzikální procesy v modelu dobře reprezentovány. Toto hodnocení může také přispět k porozumění některých biasů v simulacích teploty a srážek a jejich variability.

Příspěvek je zaměřen na hodnocení schopnosti klimatických modelů vystihnout vztah mezi teplotou vzduchu a srážkami na území Evropy. Analyzovány jsou simulace dvou regionálních klimatických modelů (RCMs) z projektu EURO-CORDEX řízené čtyřmi různými globálními klimatickými modely (GCMs) v období 1971 - 2000. Pro hodnocení jsou použity dva různé koeficienty, Pearsonův korelační koeficient napočtený z měsíčních anomálií a T-P index (TPI) založený na denních hodnotách teploty a srážek. Pozornost je věnována zejména hodnocení vlivu RCM a GCM na simulovaný vztah teploty a srážek.

 

Mgr. Michaela Valachová: Nowcasting bouří: využití kombinace dat dálkové detekce

Nowcasting (velmi krátkodobá předpověď na několik hodin dopředu) je jednou z nejtěžších disciplín provozního meteorologa, zvlášť pokud se jedná o nebezpečné jevy, jako jsou konvektivní bouře. Vlastnosti bouří sice závisí na mnoha faktorech, ale procesy probíhající uvnitř oblaku spolu úzce souvisí a výsledek je možné pozorovat dálkovými detekčními metodami. Spoustu informací získáváme pomocí družic, radarů nebo systémy detekce blesku. Jak je možné tato data, která jsou v ČHMÚ k dispozici každých 5 min, využít efektivněji?

 

   
 
Univerzita Karlova | Informační systém UK