Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Dental Hygiene (0911RP360002)

  Faculty: Third Faculty of Medicine
  Study programme: Dental Hygiene (B0911P360002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 30
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  47 / 494

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
  • shrink expand
   Standardní doba studia je tři roky, forma prezenční. Studium je určeno absolventům středních škol.

   Studijní program je realizován bez vnitřního členění (ve smyslu čl. 3 odst. 1 Řádu přijímacího řízení pro uchazeče Univerzity Karlovy).

   Po úspěšném ukončení studia je udělován titul Bc.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška bude probíhat dne 13. 6. 2024, tato zkouška je organizována jako jednokolová a zahrnuje písemné testy z biologie a chemie, přičemž z každého předmětu je 30 otázek, celkem tedy 60 otázek.
   Ze čtyř možných odpovědí je jen jedna správná odpověď.
   Minimální a maximální možný počet bodů: minimum 0 – maximum 60
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkan na základě výsledků přijímací zkoušky.

   Rozsah požadovaných znalostí uvedených předmětů odpovídá učebním osnovám na středních školách.

   Předpokládaný počet přijatých uchazečů: 30
  • shrink expand
   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 13.06.2024 Until: 13.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 27.06.2024 Until: 27.06.2024
  • shrink expand
   V souladu s § 49 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách v platném znění a dále s čl. 2, odst. 3 Řádu přijímacího řízení UK se stanovují odlišné podmínky pro přijetí uchazečů, kteří absolvovali studijní program nebo jeho část nebo studují jiný studijní program na vysoké škole v České republice nebo v zahraničí.

   Odlišné podmínky pro přijetí:
   pro studenty, kteří studují na lékařských nebo zdravotnických fakultách.

   Děkan rozhodne o přijetí v případě, že budou splněny kumulativně níže uvedené podmínky:

   1/ Základní podmínka pro přijetí:
   Základní podmínkou přijetí je úspěšné ukončení ročníku na fakultě, ze které uchazeč o přijetí žádá v akademickém roce, který bezprostředně předchází akademickému roku, do kterého uchazeč podal přihlášku.
   Za úspěšné ukončení ročníku je považováno nejen splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku, ale i splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia.

   2/ Další podmínky pro přijetí:

   2.1) podání listinné přihlášky na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a úhrada poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 930,- Kč do 2. 9. 2024

   2.2) předložení úředně ověřené kopie dokladu o ukončení středního vzdělání. Uchazeč/ka, který předchozí vzdělání absolvoval/a na zahraniční střední škole, předloží za účelem doložení předchozího vzdělání některý z následujících dokladů: doklad o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu o dosažení středního vzdělání v České republice (tzv. "nostrifikace"), nebo doklad o udělení Evropského bakalaureátu, nebo zahraniční doklad o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, je-li v České republice podle jejích mezinárodních závazků automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu (maturitní vysvědčení ze Slovenska, Polska, Maďarska, Slovinska), nebo zahraniční doklad o zahraničním středoškolském vzdělání, který fakulta sama posoudí (poplatek 930,- Kč). Detailní informace týkající se způsobu prokázání splnění podmínky dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou pro absolventy zahraničních středních škol naleznete na webových stránkách fakulty, sekce Uchazeči „Přijímací řízení“. Doklady je nutné fyzicky zaslat na adresu fakulty: 3. LF UK, Ruská 87, 100 00 Praha 10, nejpozději do 2. 9. 2024. Poplatek uchazeč uhradí současně s platbou za přihlášku nebo v okamžiku, kdy požádá o posouzení svého zahraničního vzdělání v rámci přijímacího řízení pro studium v českém jazyce číslo účtu: 115-6882900277/0100, v.s: 9021113, pro studium v anglickém jazyce číslo účtu: 0500081433/0300, SWIFT: CEKOCZPP, IBAN: CZ 82 0300 0000 0005 0008 1433;
   2.3) - uchazeči o studium magisterského programu Všeobecné lékařství v anglickém jazyce - prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky B2 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka) a prokázání znalosti anglického jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, jejichž předchozí vysokoškolské studium, ze kterého žádají o přijetí, probíhalo v anglickém jazyce)
   - studium v českém jazyce – prokázání znalosti českého jazyka na úrovni zkoušky C1 dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky (netýká se uchazečů, kteří složili maturitní zkoušku z českého nebo slovenského jazyka).
   Znalost příslušného jazyka prokazuje uchazeč následovně: angličtina (min. úroveň C1) – certifikátem o vykonání mezinárodní jazykové zkoušky IELTS (International English Testing System) nebo CAE (Certificate in Advanced English), CPE (Certificate of Proficiency in English), TOEFL (Test of English as a Foreign Language), ESOL- (English for Speakers of Other Languages Qualification); český jazyk (úroveň C1) certifikátem o vykonané zkoušce: CCE (Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince), ECL (Mezinárodní certifikát jazyků EU a kandidátských zemí), Státní jazyková zkouška (Certifikát schválený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Studenti, kteří žádají o přestup, avšak nevykonali tuto zkoušku z českého jazyka, mohou ji konat na fakultě, a to v jednom z následujících termínů: 6. 5. 2024, 14. 5. 2024, 21. 5. 2024, 12. 6. 2024 a 29. 8. 2024, vždy v 9:30 hod.
   Ke zkoušce se student přihlásí alespoň 14 dní předem na email: daniela.lvova@lf3.cuni.cz

   2.4) úspěšně ukončený ročník v ak. roce 2023/2024 – tj. splnění všech zapsaných studijních povinností pro daný úsek (ročník) studia a splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku – musí být doloženo výpisem absolvovaných studijních povinností, které si uchazeč v ak. roce 2023/2024 zapsal a potvrzením příslušné fakulty o splnění podmínek pro postup do vyššího ročníku.

   2.5) absolvované studijní povinnosti dle studijního plánu budou kompatibilní se studijními povinnostmi příslušného studijního plánu na 3. LF UK.

   3/ Do každého programu či oboru může být přijato maximálně 7 uchazečů. Aritmetický průměr známek ze všech konaných zkoušek a opravných termínů za jednotlivé ročníky nesmí být vyšší než 2,00. Kritériem pro stanovení pořadí uchazečů je aritmetický průměr, který se počítá, jako součet aritmetických průměrů známek za jednotlivé absolvované ročníky děleno počtem ročníků. Aritmetický průměr se zaokrouhluje podle matematického pravidla na dvě desetinná místa. Podmínku průměru může děkan prominout při splnění všech ostatních podmínek z doloženého důvodu hodného zvláštního zřetele – zejména závažné a nezaviněné zhoršení sociální situace uchazeče.

   Podání přihlášky:
   Uchazeč, který žádá o přijetí dle § 49, odst. 3, zákona č. 111/98 Sb. o vysokých školách v platném znění, musí podat listinnou přihlášku na předepsaném formuláři (formulář SEVT) a uhradit poplatek za úkony spojené s přijímacím řízením ve výši 930,- Kč.
   Současně s listinnou přihláškou a dokladem o úhradě poplatku za úkony spojené s přijímacím řízením uchazeč předkládá:
   - fotokopii indexu a výpis známek a studijních povinností absolvovaných při studiu
   - potvrzení o splnění podmínek pro zápis do dalšího úseku studia
   - sylaby všech splněných studijních povinností

   Všechny tyto přílohy musí být potvrzeny studijním oddělením studované fakulty.
   - úředně ověřenou kopii dokladu o ukončení středního vzdělání či podklady potřebné k ověření absolvování středního vzdělání (dle bodu 2.2)
   - úředně ověřenou kopii dokladu o příslušné znalosti jazyka (dle bodu 2.3)

   Všechny doklady, předkládané uchazečem podle tohoto bodu se stávají součástí studijního spisu.

   Termín pro podání přihlášky: přihláška, včetně požadovaných náležitostí, se podává do 2. 9. 2024 (včetně).

  • shrink expand
   Biologie
   Kočárek E.: Genetika, Scientia, Praha 2004
   Kočárek E.: Biologie člověka 1, Biologie člověka 2, Scientia, Praha 2010.
   Jelínek J. a Zicháček V.: Biologie pro gymnázia, Nakladatelství Olomouc 2002
   Závodská R.: Biologie buněk, Scientia, Praha 2006
   Rozsypal S. a kol.: Nový přehled biologie, Scientia, Praha 2003

   Chemie
   J.Vacík a kolektiv: Přehled středoškolské chemie. SPN, Praha 1995
   B. Matouš, A. Budešínská: Modelové otázky ze středoškolské chemie. Nakladatelství a vydavatelství H&H, Praha 1992 a novější
  • shrink expand
   Fakulta organizuje přípravné kurzy, které probíhají formou dvoudenních soustředění, zpravidla jedenkrát měsíčně (pátek odpoledne, sobota celý den), a to od ledna 2024 do dubna 2024. Uskuteční se zde výuka biologie, fyziky a chemie zaměřená na okruhy požadavků pro přijímací zkoušku. Bližší informace o kurzu jsou uvedeny na webových stránkách fakulty https://www.lf3.cuni.cz/3LF-2235.html
  • shrink expand
   Absolventi jsou schopni vykonávat odborné a speciální činnosti v oblasti ústní hygieny, zubní a parodontologické prevence ve spolupráci s odborným zubním lékařem a všeobecnou sestrou.
   Své teoretické znalosti a praktické dovednosti mohou vykonávat ve státních i privátních zdravotních zařízeních.
   Také se mohou uplatnit ve školství při přípravách a realizaci vzdělávacích programů v oblasti zubní péče a programů zaměřených na ochranu a podporu orálního zdraví obyvatel.