Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Physical Education and Sport for Teacher Education (0114RA3000500000 / 0114RA140002) - double subject study

  Faculty: Faculty of Physical Education and Sport
  Study programme: Physical Education and Sport for Teacher Education (B0114A300050)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 20
  Standard length of study: 3 years
  Short note: Pevná kombinace ve sdruženém studiu
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
   Note: Bank: Komerční banka Prague 6 Account number: 43-9685580247/0100, IBAN: CZ2301000000439685580247 SWIFT (BIC) KOMBCZ PPXXX Variable symbol: after filling of the electronic form, the six-numbered code will be generated to each application – ID of electronic application. If the variable symbol is not stated, the system doesn’t match the payment to the electronic application. Payment is possible only by card or by bank transfer. The fee for the operation of the admission is non-refundable.
  • shrink expand

   Studijní program je primárně zaměřen na přípravu učitelů tělesné výchovy. V bakalářském studiu je učitelská příprava zaměřena především na osvojování pohybových dovedností spojených s výkonem povolání učitele tělesné výchovy a následně postupnou přípravu a rozvoj dovedností učitelských či trenérsko-metodických. Studium tělěsné výchovy je odborně podpořeno dalšími obory, které spadají do vědní oblasti kinantropologie. Jedná se o humanitní vědní obory (filosofie a historie sportu), obory společensko-vědní (psychologie, sociologie, pedagogika a management sportu), soubor  biomedicínských oborů (biomechanika, zátěžová fyziologie), disciplíny mezioborové (antropomotorika, zdatnost a zdravý životní styl, výživa člověka). Výčet oborů doplňuje didaktika sportu v obecných teoretických i praktických základech a základy didaktiky stěžejních sportovních aktivit. Podstatnou částí studijního programu je příprava a tvorba závěrečné bakalářské práce. Profesní dovednosti jsou rozvíjeny a upevňovány prostřednictvím průběžných i souvislých pedagogických či odborných praxí.

   Studium učitelství informatiky na matfyzu je specifické v tom, že studenti získají nejen odborné znalosti na vysoké úrovni, ale i dovednosti, které jsou potřebné pro komunikaci s lidmi, vedení týmů, schopnost vysvětlit myšlenku, někoho něco naučit. Na svoji odbornost se studenti částečně připravují i v kurzech se studenty odborné (neučitelské) informatiky. Společný je například základní kurz programování. Jiné odborné předměty jsou připravené naopak přímo pro budoucí učitele, takovým příkladem jsou Automaty a algoritmy pro učitele. Dobrý učitel je nejen odborníkem ve svém oboru, ale k tomu také trochu psychologem, manažerem, kreativním umělcem nebo i hercem. Naši absolventi jsou na trhu práce velmi ceněni. Absolvent učitelství na MFF si práci neshání, ale ředitelé škol se shání po našich absolventech. Většina studentů již během studia učí na částečný úvazek na nejrůznějších školách a to včetně velmi prestižních středních škol.

  • shrink expand

   Přijímací zkouška je dvoukolová.  

   Ke studiu jsou přijati uchazeči s celkovým nejvyšším bodovým ziskem, kteří se u přijímací zkoušky umístí podle počtu dosažených bodů v předpokládaném počtu přijímaných. Tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístí na posledním místě v pořadí. Splní-li tuto podmínku větší počet uchazečů, rozhoduje pořadí nejlepších. O bodovém limitu pro přijetí ke studiu a počtu přijatých uchazečů v jednotlivých studijních programech rozhoduje děkan.

   Bodový zisk je součtem bodů získaných v rámci talentových zkoušek (první kolo přijímací zkoušky) a bodů získaných z testu z Matematiky (druhé kolo přijímací zkoušky). 

   Talentová zkouška (první kolo přijímací zkoušky): 

   1. Talentová zkouška z atletiky (0 - 100 bodů)

   2. Talentová zkouška z gymnastiky (0 - 100 bodů)

   3. Talentová zkouška ze sportovních her (0 - 100 bodů)

   4. Talentová zkouška z plavání (0 - 100 bodů)

   Z každé jednotlivé talentové zkoušky je nutné získat alespoň 1 bod. Uchazeč, který tuto podmínku nesplní, nemůže být přijat. 

   Více informací k přijímacím zkouškám včetně bodování talentových zkoušek naleznete na https://www.ftvs.cuni.cz/FTVS-35.html

   Prokázání  studijních předpokladů (druhé kolo přijímací zkoušky): 

   Uchazeč prokazuje studijní předpoklady absolvováním a výsledkem Národních srovnávacích zkoušek (NSZ) organizovaných společností www.scio.cz, s.r.o. v období od prosince 2023 do 15. května 2024 a to testem z matematiky (MAT). Pokud se uchazeč zúčastní více než jednoho termínu NSZ, bude mu započítán nejlepší dosažený výsledek. Výsledky předá společnost www.scio.cz, s.r.o. Fakultě tělesné výchovy a sportu UK v elektronické podobě po 15.5.2024. Výsledek Národních srovnávacích zkoušek – tzv. harmonizovaný percentil bude pro účely přijímacího řízení vynásoben koeficientem „4“. Výsledek po vynásobení bude zaokrouhlen na celé číslo.

    

    

  • shrink expand

   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.   Verification method: SCIO test
   Confirmation date (of entrance exam) from: 11.05.2024 Until: 12.05.2024
   Alternative date (of entrance exam): 08.06.2024 Until: 09.06.2024
   Medical fitness: sport physician
  • shrink expand
   Povinnou přílohou k přihlášce ke studiu je Potvrzení od tělovýchovného lékaře, že je uchazeč schopen zvýšené tělesné zátěže spojené se studiem Tělesné výchovy a sportů na UK FTVS. Platnost sportovní prohlídky je jeden rok od jejího absolvování.
  • shrink expand
  • shrink expand

   Absolvent je způsobilý pokračovat v navazujícím magisterském studiu, které je zaměřeno na přípravu učitelů tělesné výchovy, v kombinaci s druhým aprobačním předmětem.