Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Management and Supervision in Social and Health Care Organizations with specialisation in Supervision (0988TA2400020033)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Management and Supervision in Social and Health Care Organizations (N0988A240002)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
   Charge for a paper application: 930
  • shrink expand
   Studijní program (SP) je akreditován v oblasti vzdělávání sociální práce. Zaměřuje se buď na přípravu vedoucích pracovníků a pracovnic pro střední a nižší úroveň řízení, nebo na přípravu supervizorek a supervizorů pro oblast sociálních služeb nebo služeb, jejichž součástí je sociální práce (např. zdravotnictví nebo školství). Sociální práce jako vědní disciplína vychází z dalších vědních disciplín, zejména filosofie a etiky, sociologie nebo psychologie, ale čerpá též ze sociální politiky, organizačních studií, managementu, ekonomie, veřejné správy, ošetřovatelství, sociálního lékařství, či práva. Rozvoj sociální práce a sociálních a zdravotních služeb vychází z evropského kontextu, harmonizace právního prostředí, zajišťování jejich dostupnosti a kvality a sdílení zkušeností z tvůrčí činnosti a praxe. Velký důraz je kladen na responzivitu služeb v přirozeném prostředí, potřeby a práva uživatelů a uživatelek a jejich blízkých a podporu pomáhajících pracovníků a pracovnic. Studium poskytuje teoretické poznatky, zkušenost s výzkumem pro oblast sociální a zdravotní a díky vysokému podílu praxe také osvojení nových praktických dovedností. Studium poskytuje studentům a studentkám také adekvátní možnost podílet se aktivně na vědecko-výzkumné činnosti (formou studentských prací, zapojení do výzkumných projektů, účastí na konferencích apod.) i na inovativních projektech s uživateli a poskytovateli služeb.
   SP navazuje na VŠ bakalářské vzdělání sociální práce, splňující podmínky odborné způsobilosti dle § 110 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. Studovat jej mohou též absolventi bakalářského studia příbuzných oborů (např. humanitních oborů, teologie, sociologie, zdravotnických oborů), kteří se aktivně zajímají nebo působí v oblastech zdravotně-sociální péče, sociální a výchovní péče, adiktologie, poradenství. Obor připraví absolventa pro regulované povolání dle zákona 108/2006 Sb.

   V daném pojetí se jedná o program unikátní, který není jinde v České republice v této podobě a rozsahu vyučován.

   V prezenční formě se program vypisuje pouze se specializací Řízení. V kombinované formě se program vypisuje se specializací Řízení a se specializací Supervize.
   Ve specializaci Supervize jsou respektovány požadavky na vzdělávání supervizorů dle evropské asociace ANSE, které jsou též podkladem pro sebereflexi uchazeče nebo uchazečky o studium specializace Supervize také v přijímacím řízení.

   Předpokladem pro studium v tomto navazujícím magisterském studijním programu je úspěšné splnění dvoukolového přijímacího řízení, v němž jsou ověřovány schopnosti a zkušenosti uchazeče dle výše uvedených kritérií.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška probíhá ve dvou kolech.

   V prvním kole uchazeč/ka vyplní formulář portfolia pro zhodnocení vlastních znalostí a zkušeností ve vztahu k vybrané specializaci. Pro každou specializaci má formulář jiný obsah. Pro specializaci Supervize se zaměřuje na schopnost reflexe vlastních znalostí, dovedností a zkušeností ve vztahu k supervizi. Formulář ke stažení a instrukce k odevzdání jsou přístupné na webu fakulty https://fhs.cuni.cz/FHS-2139.html. Formulář odevzdejte do 15. 4. 2024. Lze ho odevzdat pouze jednou a již odevzdaný dokument nelze upravovat ani nahrazovat jiným souborem. Formulář včetně příloh lze odevzdat pouze jako jeden propojený soubor. Bodování je uvedeno ve formuláři.

   V případě, že uchazeč/ka získá dostatečný počet bodů, postupuje do druhého kola přijímacího řízení, které má podobu ústního pohovoru sestávajícího z:
   a) rozpravy nad prezentací dispozic a zkušeností uchazeče/ky ve vztahu k oboru a zvolené specializaci, zaslané v prvním kole přijímací zkoušky,
   b) rozpravy nad životopisem a
   c) diskuse k vybraným tématům z doporučené literatury.

   V procesu ústního pohovoru se hodnotí:
   1. Schopnost reflexe a kritického myšlení (v kontextu argumentace týkající se vlastních zkušeností a schopností, požadovaných ve vztahu k oboru sociální práce a zvolené specializaci v oboru Řízení a supervize v sociálních a zdravotnických organizacích): max. 10 bodů
   2. Základní přehled v oblasti sociální práce a supervize (na základě předepsané literatury včetně cizojazyčného textu): max. 10 bodů
   3. Komunikační dovednosti (prezentační dovednosti, schopnost diskutovat, empatie a asertivita): max. 5 bodů

   Odborná četba:
   • Novotná, H., O. Špaček a M. Šťovíčková. Metody výzkumu ve společenských vědách. Praha: FHS, 2019.
   • Radka Janebová. Teorie a metody sociální práce – reflexivní přístup. Hradec Králové: Gaudeamus, 2014.
   • Supervize (kapitola 8) In: MPSV (2008): Standardy kvality. Výkladový slovník pro poskytovatele. Výstupy z tématických diskusních setkání a práce odborných týmů pro jednotlivé oblasti Standardů kvality sociálních služeb. (https://www.mpsv.cz/documents/20142/225517/4_vykladovy_sbornik.pdf/7fcca2f2-96a7-e116-5407-6c88436b77d9)
   • Zákon 108/2006 o sociálních službách a vyhláška 505/2006, MPSV (pro ty, kdo neabsolvovali studium sociální práce).
   • Becker, Howard (1967): Whose Side Are We on? In: Social Problems, 14: 3, 239–247. (https://www.sfu.ca/~palys/Becker1967-WhoseSideAreWeOn.pdf)
   • Joan Tronto (2010): Creating Caring Institutions: Politics, Plurality, and Purpose. In: Ethics and Social Welfare 4: 2, 158–171. (https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17496535.2010.484259)
   • Zuzana Havrdová, Martin Hajný a kol. Praktická supervize. Průvodce supervizí pro začínající supervizory, manažery a příjemce supervize. Praha: Galén 2008.
   • Bohumila Baštecká, Veronika Čermáková a Milan Kinkor. Týmová supervize. Praha: Portál 2016

   Podkladem pro ústní zkoušku je profesní životopis, případně doklady o absolvovaných kurzech dalšího vzdělávání a výcvicích, a pokud je to možné, bakalářská či jiná absolventská práce, nebo publikace.
   - Prezentace a rozhovor obsahuje stručnou argumentaci, o kterou se opírá zájem studovat v magisterském programu Řízení a supervize obor Sociální práce ve specializaci supervize právě na FHS UK, a to z hlediska dosavadní odborné profilace a požadavků studia; stručná reflexe vlastních dispozic v roli supervizorky/supervizora v sociální nebo zdravotnické oblasti, včetně konkrétních argumentů ohledně vlastních dispozic pro vzdělávání v supervizi; stručné vyjádření ke vztahu absolvovaného bakalářského programu/oboru studia k předpokládanému programu studia, do kterého podává uchazeč/ka přihlášku a současně i popis zkušeností vztahujících se k oboru sociální práce (včetně přehledu absolvovaných předmětů podstatných z hlediska minimálních standardů vzdělávání v sociální práci (vizte web ASVSP).
   - Profesní životopis uchazeče/uchazečky (CV) obsahující dosavadní průběh vzdělání a dalšího vzdělávání, případné odborné výcviky, pracovní zkušeností a/nebo zkušenosti z praxe v oboru i mimo něj (včetně dobrovolnických aktivit) se stručnou charakteristikou pozic a rolí.
   - U uchazeček a uchazečů, kteří neabsolvovali obor sociální práce, též seznam předmětů absolvovaných v bakalářském programu.

   Tyto podklady doporučujeme uchazečkám a uchazečům přinést k přijímací zkoušce. Žádné předložené materiály nejsou samy o sobě hodnoceny, slouží pouze jako podklady pro prezentaci a rozhovor u zkoušky.

   V prvním kole přijímací zkoušky je možné získat maximálně 25 bodů. Do druhého kola postoupí jen ti uchazeči a uchazečky, kteří získají v prvním kole dostatečný počet bodů. Ve druhém kole přijímací zkoušky je možné získat maximálně 25 bodů (body z prvního kola se nepřičítají). Bodovou hranici pro postup do druhého kola i pro přijetí na základě bodů získaných pouze v druhém kole stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty. Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí obdrží uchazeči a uchazečky po ukončení druhého kola přijímacích zkoušek.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 03.06.2024 Until: 14.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 17.06.2024 Until: 28.06.2024
  • shrink expand
   Další informace o programu a kontakty naleznete zde: http://fhs.cuni.cz/FHS-2139.html
  • shrink expand
   Absolventky a absolventi se orientují v evropských i českých systémech sociální a zdravotní péče a sociální politiky, umí objasnit souvislosti mezi faktory sociálního a ekonomického prostředí a jejich dopady na řízení organizace poskytujících služby. Jsou schopni identifikovat a zkoumat důležitá témata oboru, plánovat a podporovat rozvoj služeb a organizace s ohledem na společenský zájem i specifické potřeby uživatelů, lidská práva a etiku poskytování služeb.

   Profil absolventa navazuje na jeho předchozí kvalifikaci v bakalářském, příp. magisterském programu, který jej připravil pro některou regulovanou i neregulovanou „pomáhající“ profesi (sociální pracovník, zdravotně – sociální pracovník, zdravotnický pracovník aj.). Odpovídá multidisciplinárnímu pojetí oblasti sociální práce, a vybavuje absolventky a absolventy kvalifikačními požadavky pro povolání sociálního pracovníka v souladu se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách, a to pro úroveň středního nebo vyššího managementu v organizacích služeb sociální práce a v organizacích koordinujících služby sociální práce. Kvalifikace absolventkám a absolventům umožňuje podle specializace buď zastávat manažerské pozice v sociálně-zdravotních nebo zdravotních službách Nebo mohou působit jako supervizorky a supervizoři. Dále mohou působit jako výzkumnice a výzkumníci, příp. analytičtí pracovníci a pracovnice v sociálních nebo zdravotnických institucích.