Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  English Language for Teacher Education with double curriculum study Art Education for Teacher Education (0114RA090013 / 0114RA320002) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: English Language for Teacher Education (B0114A090013)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 5
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  8 / 52

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
  • shrink expand

   The content of the study towards the Bachelor degree includes the completion of a complex of linguistic and literary scholarly disciplines and the passing of a course in teaching methodology with emphasis on the resulting language skills of the graduate. The linguistic disciplines aim at creating in the students a complex of knowledge about the contemporary English language system. The objective of literary scholarly disciplines is the cultivation of the perception of literary texts and of the ability to relevantly analyze and interpret them. This also involves the development of the students´ ability to formulate their ideas, as well as to present them in a well-argued way. The literary disciplines and cultural studies also aim at increasing the students´ awareness of the variety of cultures and acceptation of their otherness. The objective of the introductory course in the methodology of teaching English is to acquaint the students with the foundations of teaching methodology. In the area of teaching the language, the stress will be on a systematic development of all four language skills so that the graduate of the Bachelor study shall achieve the higher advanced level (at least the C1+ level) and shall be able to express himself/herself in correct, fluent and cultivated English both in the written and spoken form. The study programme is designed as a first step in preparation for the teacher’s profession. By means of the teachers propedeutics, didactics and orientation practise and its reflection, it motivates the graduates of the B.A. study programme to choose the follow-up M.A. programme intended for future teachers.

  • shrink expand

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Zkouška má písemnou formu a sestává ze čtyř následujících částí:

   1. Gramatický test - prověřuje znalost mluvnických struktur v jednotlivých větách.

   2. Lexikální test – prověřuje znalost slovní zásoby formou doplňování slov v kratším originálním novinovém textu.

   3. Test čtení s porozuměním – prověřuje schopnost porozumět smyslu delšího originálního textu.

   4. Lingvistický test – prověřuje jazykové znalosti v oblasti gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti formou rozmanitých úkolů, např. doplňování a transformace vět; identifikace chyby; výběr vhodného idiomu, frázového slovesa, ustáleného výrazu; určování synonym a antonym, rozpoznání správné výslovnosti slova, určování slovního druhu apod.

   Všechny čtyři části jsou ve formě otázek s výběrem odpovědí („multiple choice“).

   Vyžaduje se velmi dobrá znalost mluvnice, rozsáhlé vědomosti v oblasti slovní zásoby a velmi dobrá dovednost číst s porozuměním a orientovat se v původním (nebo lehce upraveném) textu. Předpokládají se celkové vstupní jazykové dovednosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

   Délka trvání testu max. 45 min.

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1.        Portfolio autorských prací (max. 20 bodů)

   2.        Oborový test (max. 20 bodů)

    

   Je zaměřena na prověření:

   -orientaci uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury

   -vizuální gramotnost uchazeček/uchazečů

   -schopnost využít výtvarných prostředků k autorskému vyjádření

    

   Maximální počet dosažených bodů celkem: 40 bodů

   Minimální počet bodů pro úspěšné složení oborového testu je 5 bodů. Pokud uchazeč této hranice nedosáhne, je jeho výsledek stanoven na 0 bodů. Žádná část přijímací zkoušky nesmí být hodnocena 0 body.

    

   1. Portfolio autorských prací

   Strukturované portfolio obsahuje dokumentaci autorských projektů (nejvíce 15). Důraz je kladen na rozmanitost použitých médií.  Uchazeči si vyberou minimálně 3 média z tohoto výčtu: kresba, malba, grafika, prostorová tvorba, videoart, animace, fotografie, performance. Dokumentace autorských projektů bude uložena do souborů ve formátu pdf, digitální a performativní tvorbu nahrají na veřejně přístupné stránky pro sdílení videí, např. YouTube, v portfoliu uvedou funkční odkaz.

   Autorské práce opatří uchazeči reflektivním komentářem s ohledem na jejich téma a obsahové souvislosti s výtvarným uměním. Napíšou 3–5 vět ke každému artefaktu či souboru artefaktů. Uvedou umělce či konkrétní umělecké dílo, ke kterému je možno práci vztáhnout.

   Portfolio obsahuje stručné CV.

   Jménem označené digitální portfolio uložené ve formátu pdf odevzdají uchazeči na úložiště Pedagogické fakulty nejpozději do 19. 5. 2024. Bližší informace k nahrání souborů budou zaslány uchazečům e-mailem po zpracování přihlášek.

   Více informací a ukázky portfolia najdete na stránkách KVV https://kvv.pedf.cuni.cz/.

   Kritéria hodnocení:

   - struktura, design portfolia a výběr prací

   - rozmanitost médií

   - schopnost postihnout podstatu tématu

   - úroveň výtvarného jazyka a charakter autorského vyjádření

   - schopnost reflektovat vlastní tvorbu

    

   2. Oborový test

   Prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře a galerijním provozu. Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v doporučené literatuře.  Součástí testu jsou úkoly prověřující schopnost malířsky i verbálně interpretovat předložená umělecká díla.

    

   Oborový test má tyto části:

   a) Historie a současnost výtvarného umění (0–5 bodů)

    

   b) Verbální interpretace uměleckého díla (0-3 bodů)

   Uchazeč/ka stručně verbálně interpretuje předloženou reprodukci uměleckého díla. Kritéria hodnocení: věcnost, poučenost, komplexnost a odborná jazyková úroveň, to vše měřeno s ohledem na předepsané studijní zdroje.

    

   c) Malířská/kresebná interpretace uměleckého díla (0-6 bodů)

   Uchazeč/ka volně zpracuje téma předloženého uměleckého díla, na které malířsky/kresebně barevně reaguje. K tomu použije dostupné výtvarné prostředky (pastelky, tužka, fixa aj.). Kritéria hodnocení: úroveň výtvarného vyjádření; smysl pro barevné řešení, kompozici a obsah; použití výtvarných prostředků a obrazová jednota celku.

    

   d) Kresebná studie podle skutečnosti: (0-6 bodů)

   Kresba tužkou – kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny předmětů, které každý uchazeč obdrží a sám uspořádá.

   Kritéria hodnocení:

   -rozvržení kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů;

   -vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu;

   -vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů.

    

   K praktické oborové zkoušce si přineste: měkkou tužku, plastickou pryž, pastelky, olejové pastely, fixy, které se nepropíjí.

   Část přijímací zkoušky „Oborový test z výtvarné výchovy“ je shodná pro všechny studijní programy Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání minor/maior a v plném plánu. Uchazeč ji tak vykoná pouze jednou.

   Modelový test naleznete na stránkách KVV: https://kvv.pedf.cuni.cz/

  • shrink expand

   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2024 Until: 18.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2024 Until: 26.06.2024
  • shrink expand

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Uchazeč může požádat děkana fakulty o upuštění od přijímací zkoušky v programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ve druhém programu, do kterého se uchazeč hlásí, musí zkoušku vykonat, není-li od ní upuštěno.

   Žádost se podává v listinné podobě nejpozději do 29. 2. 2024. Součástí žádosti je doklad (certifikát) ne starší 2 let k datu podání přihlášky k přijímacímu řízení, který na základě složené zkoušky certifikuje jazykovou úroveň uchazeče jako C1 a vyšší (dle CEFR).

   V případě, že bude podmínka pro upuštění od přijímací zkoušky splněna až po výše uvedeném termínu podání žádosti, je možno příslušný certifikát podat nejpozději do 31. 5. 2024. Samotnou žádost je však i v tomto případě nutno podat do 29. 2. 2024. Pokud děkan žádosti vyhoví, obdrží uchazeč rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky a započte se mu maximální počet bodů uvedený v kritériích hodnocení daného programu. Pokud nebude žádosti o upuštění od přijímací zkoušky vyhověno, obdrží uchazeč taktéž rozhodnutí a platí pro něj termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce. Pokud uchazeč nedoloží požadovaný certifikát do 31. 5. 2024, dostaví se v den konání přijímací zkoušky a přijímací zkoušku vykoná.

  • shrink expand

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1998.

   MCCARTHY, M., O’DELL, F. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 1994.

   SWAN, M., WALTER, C. How English Works. OUP, 1997.

   THOMPSON, A. J., MARTINET, A. V. A practical English Grammar. OUP, 1987.

   EASTWOOD, J. Oxford Practice Grammar. Intermediate. OUP, 2008.

   Longman Language Activator. The World’s First Production Dictionary. Longman, 1993.

   SWAN, M. Practical English Usage. Oxford, 1995.

   CUNNINGHAM, S., MOOR, P., Cutting Edge. Intermediate. Student’s Book, Workbook and Self-Study Book. Pearson Education, 2005.

   (nebo jakákoli další vydání výše zmíněných publikací)

   Učebnice anglického jazyka na úrovni střední a vyšší pokročilosti, např. New Headway, Opportunities, Face2Face, Language in Use, Inside Out, Matrix, Cambridge English for Schhols, New Hotline, Natural English, English in Mind, True to Life, Landmark, Progress to First Certificate, New First Certificate Gold aj.

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: SPL, Práce 1997 a další vyd.

   GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1991.

   CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994.

   LINDAUROVÁ, L. a kol. Mezera - Mladé umění v Česku 1990-2014. Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014.

   MORGANOVÁ, P. ed. Začátek století/Beginning of the Century. Praha. Arbor vitae, 2012.

   ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., BLÁHA, J., HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarným uměním I - IV. Praha, SPL, Práce 1994 - 1996 a další vyd.

  • shrink expand

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Bližší informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz

  • shrink expand

   The graduate of the English Language with Specialiyation in Education subject of study has profound knowledge of English language system, English and American literary history, and a good command of all language skills (C1+). He/she has basic knowledge of terminology in the area of teaching English, and is able to apply theoretical principles to the teaching practice.