Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  English Language for Teacher Education with double curriculum study Czech Language for Teacher Education (0114RA090013 / 0114RA090014) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: English Language for Teacher Education (B0114A090013)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 8
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online
  Possibility of exemption from entrance examination: yes

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  12 / 108

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
  • shrink expand

   The content of the study towards the Bachelor degree includes the completion of a complex of linguistic and literary scholarly disciplines and the passing of a course in teaching methodology with emphasis on the resulting language skills of the graduate. The linguistic disciplines aim at creating in the students a complex of knowledge about the contemporary English language system. The objective of literary scholarly disciplines is the cultivation of the perception of literary texts and of the ability to relevantly analyze and interpret them. This also involves the development of the students´ ability to formulate their ideas, as well as to present them in a well-argued way. The literary disciplines and cultural studies also aim at increasing the students´ awareness of the variety of cultures and acceptation of their otherness. The objective of the introductory course in the methodology of teaching English is to acquaint the students with the foundations of teaching methodology. In the area of teaching the language, the stress will be on a systematic development of all four language skills so that the graduate of the Bachelor study shall achieve the higher advanced level (at least the C1+ level) and shall be able to express himself/herself in correct, fluent and cultivated English both in the written and spoken form. The study programme is designed as a first step in preparation for the teacher’s profession. By means of the teachers propedeutics, didactics and orientation practise and its reflection, it motivates the graduates of the B.A. study programme to choose the follow-up M.A. programme intended for future teachers.

   The content of the study towards the Bachelor degree includes the completion of a complex of linguistic and literary scholarly disciplines and the passing of a course in teaching methodology with emphasis on the resulting language skills of the graduate. The linguistic disciplines aim at creating in the students a complex of knowledge about the contemporary English language system. The objective of literary scholarly disciplines is the cultivation of the perception of literary texts and of the ability to relevantly analyze and interpret them. This also involves the development of the students´ ability to formulate their ideas, as well as to present them in a well-argued way. The literary disciplines and cultural studies also aim at increasing the students´ awareness of the variety of cultures and acceptation of their otherness. The objective of the introductory course in the methodology of teaching English is to acquaint the students with the foundations of teaching methodology. In the area of teaching the language, the stress will be on a systematic development of all four language skills so that the graduate of the Bachelor study shall achieve the higher advanced level (at least the C1+ level) and shall be able to express himself/herself in correct, fluent and cultivated English both in the written and spoken form. The study programme is designed as a first step in preparation for the teacher’s profession. By means of the teachers propedeutics, didactics and orientation practise and its reflection, it motivates the graduates of the B.A. study programme to choose the follow-up M.A. programme intended for future teachers.In a three-year bachelor's degree programme Czech language with a focus on education we educate bohemists with knowledge of contemporary Czech, its system and use in communication, and with the necessary knowledge of its historical development. The study subjects are chosen and conceived in such a way that the graduate becomes an expert in the field of the Czech language, taking into account the fact that the priority of the bachelor's graduate is the follow-up master's program Teacher training for the second grade of primary school and for secondary school - Czech language. Specific linguistic subjects studied are (for example): Seminar of Czech language associated with introduction into the study and the basics of linguistics, followed by study subjects: Phonetics and phonology of the Czech language, Morphology of the Czech language and variational sociolinguistics, Lexiology and semantics of the Czech language, Syntax of the Czech language and textual linguistics, Development of the Czech language and Stylistics of the Czech language and the theory of language culture. Didactically focused compulsory subjects are Ontogenetic development of speech and basics of didactics of language and Field practice. These compulsory items are complemented by practically oriented optional courses. At the same time, the emphasis is placed on the development of the student's communication competence. The literary part of the study primarily focuses on the education of the future teacher, as well as the insightful interpreter of literature. Particular emphasis is placed on a creative approach to the interpretation of literary texts and the cultivation of the ability to communicate about literature with wide general public. The basic subject, on which all other teaching is based, is the theory of literature. The history of literature emphasizes the literature of the 20th and 21st century. The program also includes a seminar of world literature. The study plan also includes a seminar on didactics of literature focused on the development of reading. Graduates can work in various professions, eg. as a publishing editor, editor, media worker, in the field of education as a tutor or as an assistant teacher.

  • shrink expand

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Zkouška má písemnou formu a sestává ze čtyř následujících částí:

   1. Gramatický test - prověřuje znalost mluvnických struktur v jednotlivých větách.

   2. Lexikální test – prověřuje znalost slovní zásoby formou doplňování slov v kratším originálním novinovém textu.

   3. Test čtení s porozuměním – prověřuje schopnost porozumět smyslu delšího originálního textu.

   4. Lingvistický test – prověřuje jazykové znalosti v oblasti gramatiky, slovní zásoby a výslovnosti formou rozmanitých úkolů, např. doplňování a transformace vět; identifikace chyby; výběr vhodného idiomu, frázového slovesa, ustáleného výrazu; určování synonym a antonym, rozpoznání správné výslovnosti slova, určování slovního druhu apod.

   Všechny čtyři části jsou ve formě otázek s výběrem odpovědí („multiple choice“).

   Vyžaduje se velmi dobrá znalost mluvnice, rozsáhlé vědomosti v oblasti slovní zásoby a velmi dobrá dovednost číst s porozuměním a orientovat se v původním (nebo lehce upraveném) textu. Předpokládají se celkové vstupní jazykové dovednosti na úrovni B2 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

   Délka trvání testu max. 45 min.

   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je písemná a má dvě rovnocenné části, které se konají společně. Uchazeč získává max. 40 bodů, délka trvání testu (obou částí) max. 60 minut.

   1. Test z českého jazyka, sestávající z oblasti normativní, z oblasti ověřující porozumění textu a schopnost práce s ním a z oblasti obecných poznatků o jazyce a jazykovědě. (10 otázek, max. 20 bodů).

   2. Test z dějin české literatury a literární teorie (10 otázek, max. 20 bodů).

   Ad 1) Budou prověřovány:
   (i) bezpečné ovládání pravidel českého pravopisu a morfologické a syntaktické normy spisovné češtiny;
   (ii) znalost učiva českého jazyka v rozsahu učebnic pro střední školy (podle publikací uvedených v kapitole Doporučená literatura);
   (iii) schopnost jazykové analýzy a práce s textem, které mají ukázat uchazečovu orientaci v jazykovém systému češtiny a schopnost řešit jazykové problémy vyskytující se v textu.
   Uchazeč v této části může získat maximálně 20 bodů.

   Ad 2) Písemný test slouží k prověření znalostí uchazečů z dějin literatury od nejstarších dob po současnost, znalosti základních pojmů z literární teorie a celkový kulturní přehled z hlediska současnosti i historie.
   Uchazeč v této části může získat maximálně 20 bodů.

  • shrink expand

   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2024 Until: 18.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2024 Until: 26.06.2024
  • shrink expand

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Uchazeč může požádat děkana fakulty o upuštění od přijímací zkoušky v programu Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání. Ve druhém programu, do kterého se uchazeč hlásí, musí zkoušku vykonat, není-li od ní upuštěno.

   Žádost se podává v listinné podobě nejpozději do 29. 2. 2024. Součástí žádosti je doklad (certifikát) ne starší 2 let k datu podání přihlášky k přijímacímu řízení, který na základě složené zkoušky certifikuje jazykovou úroveň uchazeče jako C1 a vyšší (dle CEFR).

   V případě, že bude podmínka pro upuštění od přijímací zkoušky splněna až po výše uvedeném termínu podání žádosti, je možno příslušný certifikát podat nejpozději do 31. 5. 2024. Samotnou žádost je však i v tomto případě nutno podat do 29. 2. 2024. Pokud děkan žádosti vyhoví, obdrží uchazeč rozhodnutí o upuštění od přijímací zkoušky a započte se mu maximální počet bodů uvedený v kritériích hodnocení daného programu. Pokud nebude žádosti o upuštění od přijímací zkoušky vyhověno, obdrží uchazeč taktéž rozhodnutí a platí pro něj termín přijímací zkoušky uvedený v pozvánce. Pokud uchazeč nedoloží požadovaný certifikát do 31. 5. 2024, dostaví se v den konání přijímací zkoušky a přijímací zkoušku vykoná.

  • shrink expand

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   MURPHY, R. English Grammar in Use. Cambridge University Press, 1998.

   MCCARTHY, M., O’DELL, F. English Vocabulary in Use. Cambridge University Press, 1994.

   SWAN, M., WALTER, C. How English Works. OUP, 1997.

   THOMPSON, A. J., MARTINET, A. V. A practical English Grammar. OUP, 1987.

   EASTWOOD, J. Oxford Practice Grammar. Intermediate. OUP, 2008.

   Longman Language Activator. The World’s First Production Dictionary. Longman, 1993.

   SWAN, M. Practical English Usage. Oxford, 1995.

   CUNNINGHAM, S., MOOR, P., Cutting Edge. Intermediate. Student’s Book, Workbook and Self-Study Book. Pearson Education, 2005.

   (nebo jakákoli další vydání výše zmíněných publikací)

   Učebnice anglického jazyka na úrovni střední a vyšší pokročilosti, např. New Headway, Opportunities, Face2Face, Language in Use, Inside Out, Matrix, Cambridge English for Schhols, New Hotline, Natural English, English in Mind, True to Life, Landmark, Progress to First Certificate, New First Certificate Gold aj.

    

   Český jazyk se zaměřením na vzdělávání

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 1. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2007.

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 2. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2010.

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 3. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2013.

   ČECHOVÁ, M. et al. Český jazyk pro 4. ročník středních škol. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2014.

   HAVRÁNEK, B., JEDLIČKA, A. Stručná mluvnice česká. Praha: Fortuna, 1998.

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 1. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2009.

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 2. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2014.

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 3. ročník gymnázií. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2002. (příp. novější vydání)

   KOSTEČKA, J. Český jazyk pro 4. ročník gymnázií: zpracováno podle Katalogu požadavků ke společné části maturitní zkoušky z českého jazyka a literatury. Praha: SPN - pedagogické nakladatelství, 2003. (příp. novější vydání)

   Pravidla českého pravopisu. (s Dodatkem Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR). Praha: Academia, 2005.

   LEHÁR, Jan, Alexandr STICH, Jaroslava JANÁČKOVÁ a Jiří HOLÝ. Česká literatura od počátků k dnešku. Třetí vydání. Praha: NLN, 2020. Česká historie. ISBN 978-80-7422-746-2.

   PROKOP, Vladimír. Teorie literatury, aneb, Několik praktických slovníčků literárních pojmů. Sokolov: O.K.-Soft, 2005.

   PROKOP, Vladimír. Dějiny literatury od starověku do počátku 19. století, aneb, Od Mezopotámie po naše národní obrození: (pro výuku v 1. ročníku středních škol). Sokolov: O.K.-Soft, 2001.

   PROKOP, Vladimír. Literatura 19. a počátků 20. století (od romantiků po buřiče): pro výuku literatury na středních školách. Sokolov: O.K.-Soft, 2000.

   PROKOP, Vladimír. Přehled české literatury 20. století: (pro výuku literatury na středních školách). Sokolov: O.K.-Soft, 1998.

   PROKOP, Vladimír. Přehled světové literatury 20. století: pro výuku literatury na středních školách. 2. upravené vydání. Sokolov: O.K.-Soft, 2006. ISBN 80-270-2984-8.

   Semináře České knižnice: https://www.kniznice.cz/pro-skoly#Seminar-Ceske-kniznice

   Dále doporučujeme sledovat aktuální témata v oblasti literatury, posloužit mohou webové stránky Czechlit.cz či iliteratura.cz.

  • shrink expand

   Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání

   Bližší informace na ivana.jancovicova@pedf.cuni.cz

  • shrink expand

   The graduate of the English Language with Specialiyation in Education subject of study has profound knowledge of English language system, English and American literary history, and a good command of all language skills (C1+). He/she has basic knowledge of terminology in the area of teaching English, and is able to apply theoretical principles to the teaching practice.

   The graduate of the English Language with Specialiyation in Education subject of study has profound knowledge of English language system, English and American literary history, and a good command of all language skills (C1+). He/she has basic knowledge of terminology in the area of teaching English, and is able to apply theoretical principles to the teaching practice.In a three-year bachelor's degree programme Czech language with a focus on education we educate bohemists with knowledge of contemporary Czech, its system and use in communication, and with the necessary knowledge of its historical development. The courses are chosen and conceived so that the graduate becomes an expert in the field of contemporary Czech language and and at the same time is able to put the issue of contemporary language into the context of historical development. In the language part of the study the graduate will be equipped with a safe knowledge of all areas of grammar, phonetics and phonology, lexicology and stylistics of the Czech language. He/she will be well versed in the historical development of Czech. He/she will acquire basic knowledge of the basics of linguistics. In the literary part of the study the graduate will be equipped with knowledge of basic subdisciplines of literary science, will be familiar with the theory of literature, but also with the historical development of literature and cultural context. Last but not least, the graduate from the literary part of the study will be equipped with the ability to interpret texts of the literature of art. Particular emphasis is placed on a creative approach to the interpretation of literary texts and the cultivation of the ability to communicate about literature with wide general public. The basic subject, on which all other teaching is based, is the theory of literature. The history of literature emphasizes the literature of the 20th and 21st century. The program also includes a seminar of world literature. The study plan also includes a seminar on didactics of literature focused on the development of reading. The graduate will be equipped with communication skills that can be applied wherever cultural, cultivated and functionally adequate standard language expression is expected, in both spoken and written form, and wherever the skill of a versatile evaluation of linguistic expression or the evaluation of artistic literature is expected. He/she will have excellent prerequisites for further bohemistic and literary material work, eg. at the excerptive level. There will be widespread possibilities of its application in the humanities, in particular verb fields, in culture, in the state administration, in areas where communication with the public is necessary, in press departments or media (publishing editor, editor), in the field of education (as educator or lecturer). They will also be very useful in all areas where developed social and communication skills are expected (instructors in leisure facilities, etc.). Thanks to his/her linguistic and literary education he/she will be able to participate in less expert positions in linguistic or literary institutions.