Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání with double curriculum study Education (0114RA030006 / 0111RA190018) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Biology, Geology and Environmental Studies for Teacher Education (B0114A030006)
  Form of study: combined
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 8
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  10 / 14

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 29.02.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
  • shrink expand

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání - maior

   Studium je koncipováno tak, aby jeho absolvent měl rozsáhlé znalosti a dovednosti v oborech biologie, geologie, environmentalistika, pedagogika a psychologie, dobře se orientoval v základech práce s biologickým a geologickým materiálem, uměl zorganizovat odborné exkurze, dovedl pracovat se základní laboratorní technikou a ICT, a orientoval se přiměřeným způsobem v odborné a populárně naučné literatuře a v e-zdrojích. Tyto znalosti a dovednosti je schopen využít při komplexním řešení specifických biologických, geologických a environmentálních problémů následně vedoucích k vypracování tematické bakalářské práce.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Pedagogika - minor

   Koncepce studijního programu vychází z předpokladu, že část absolventů může po absolutoriu nastoupit do praxe a druhá část bude pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu pedagogika. Proto jsou ve studijním plánu zařazeny jednak předměty, které první skupině poskytnou vědomosti a dovednosti umožňující uplatnit se jako vychovatelé nebo pedagogové volného času, jednak předměty, které v případě druhé skupiny budou východiskem pro navazující magisterské studium. V průběhu bakalářského studia budou rozvíjeny dovednosti týmové práce, zároveň budou prostřednictvím studijních obsahů, ale i metod práce, utvářeny u studentů specifické profesní rysy osobnosti, zejména schopnost seberegulace, zdravého sebevědomí a sebepoznání, empatie, taktu. Důležitou součástí studijního programu je praxe. Studenti se formou společných náslechů seznámí postupně s reálnými podmínkami základních profesí, pro které budou v dalším průběhu studia (v bakalářském i magisterském stupni) připravováni. Studenti v rámci praxe hospitují v různých typech škol, školských zařízení, sportovních zařízení, nebo v institucích pro volný čas. Seznamují se s provozem těchto zařízení, učí se analyzovat a hodnotit vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují jejich činnost. Podstatným rysem výuky v bakalářském programu je důraz na aktivní, samostatnou i týmovou činnost studujících.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

   Studijní program je koncipován tak, aby student v průběhu studia při plnění studijních povinností prokázal schopnost používat získané odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti alespoň v jednom cizím jazyce.

  • shrink expand

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

    

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška je pouze písemná, a to formou testu. Ověřuje znalosti biologie, geologie, ekologie a environmentalistiky v rozsahu středoškolského (gymnaziálního) učiva.

   Maximální bodový zisk z testu je 40 bodů. Délka testu je max. 30 minut.

   Pedagogika

   Přijímací zkouška se skládá z písemného testu (max. 40 bodů). Test obsahuje otázky zaměřené na důkladné porozumění odbornému textu (10 položek) a dále otázky znalostní (10 položek). Znalostní otázky se týkají základů společenských věd (především filozofie, psychologie a sociologie) v rozsahu učiva gymnázia a dále přehledu uchazeče o současném školství. Celkem test obsahuje 20 uzavřených otázek s nabídkou čtyř možností, z nichž jen jedna je správná. Maximální doba písemného testu je 25 min.

  • shrink expand

   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 06.06.2024 Until: 18.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 25.06.2024 Until: 26.06.2024
  • shrink expand

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   CHVÁTAL, M. Geologie. Praha: Fortuna.

   JELÍNEK, J., ZICHÁČEK, V. Biologie pro gymnázia. Olomouc: Nakladatelství Olomouc s.r.o., 2014.

   KINCL, L. a kol. Biologie rostlin. Praha: Fortuna, 2010.

   KOČÁREK, E. Biologie člověka 1. Praha: Scientia, 2010.

   KOČÁREK, E. Genetika. Praha: Scientia, 2005.

   KUBÁT a kol. Botanika. Praha: Scientia, 2012.

   KUBIŠTA, V. Obecná biologie. Praha: Fortuna, 2010.

   NOVOTNÝ, I. a kol. Biologie člověka. Praha: Fortuna, 2015.

   ROSYPAL, S. a kol. Nový přehled biologie. Praha: Scientia, 2011.

   SMRŽ, J. a kol. Biologie živočichů. Praha: Fortuna, 2004.

   ŠMARDA, J. Genetika. Praha: Fortuna, 2010.

   ŠLÉGL, J. a kol. Ekologie. Praha: Fortuna, 2010.

   ZÁVODSKÁ, R. Biologie buněk. Praha: Scientia, 2006.

   Pedagogika

   ADAMOVÁ, L., DUDÁK, V., VENTURA, V. Základy filosofie, etiky: Základy společenských věd III. Praha: Fortuna, 2010.

   BENDL, S. a kol. Vychovatelství: učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada, 2015.

   GILLERNOVÁ, I., BURIÁNEK, J. Základy psychologie, sociologie: Základy společenských věd I. Praha: Fortuna, 2010.

   PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2015.

   Odborné časopisy o výchově a školství (např. Rodina a škola, Informatorium 3-8, Učitelské noviny apod.).

  • shrink expand

   Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání

   Studium je koncipováno tak, aby byl absolvent připraven pro navazující magisterské studium učitelství biologie pro 2. stupeň ZŠ a střední školy, případně dalších blízkých studijních programů. Absolvent najde uplatnění na trhu práce zejména ve školství (jako asistent, vychovatel), ve státní správě, v domech dětí a mládeže, v ekologických centrech, v přírodovědných stanicích, v organizacích zabývajících se ochranou přírody, příp. v muzeích a dalších institucích, kde jde o bezprostřední styk s lidmi včetně osob se speciálními potřebami vyžadující odbornou přípravu poskytovanou tímto studiem.

   Pedagogika

   Absolvent bakalářského programu Pedagogika získá znalosti a dovednosti všeobecného i specificky profesního charakteru; především bude schopen aplikovat poznatky pedagogických věd v reálných pedagogických situacích: projektovat, realizovat a vyhodnocovat výchovu a vzdělávání ve volném čase, pod vedením učitele participovat na školní výchově a vzdělávání dětí a mládeže, uplatňovat adekvátní formy komunikace při kontaktu s dětmi i dospělými. Dále dokáže v profesním i osobním životě uplatňovat a přiměřenou formou propagovat zásady zdravého životního stylu. Základy obecné univerzitní vzdělanosti bude schopen zúročit v celoživotní kultivaci vlastní osobnosti i při pedagogické práci s různými typy klientů.