Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Gender Studies (0314TA250012)

  Faculty: Faculty of Humanities
  Study programme: Gender Studies (N0314A250012)
  Form of study: combined
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online, Paper

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 31.03.2024
  • shrink expand
   Charge for an on-line application: 880
   Charge for a paper application: 930
  • shrink expand
   Cílem studia je připravit absolventky a absolventy pro další působení jak v teoreticko-výzkumné, tak v prakticko-politické a poradenské oblasti, neboť toto studium klade důraz jak na teoretické vzdělání a analytické dovednosti, tak i na schopnost jejich aplikace v praxi. Kombinuje znalost současných diskusí k daným otázkám ve světě se znalostí konkrétních kulturních, sociálních a politických problémů v České republice a způsobů jejich řešení.
   Pojem gender označuje jeden z centrálních principů sociální organizace a produkce významů. Studia genderu zkoumají především mechanismy, jakými gender v lidské kultuře poznamenává sociální instituce, vztahy mezi lidmi, jazyk, vědu, technologii, umění, sexualitu atd. Zkoumá se vznik a vývoj genderového řádu v určitých kulturách a společenstvích, způsoby jeho naturalizace, jeho internalizace prostřednictvím socializace a sociální kontroly, zahrnující mj. i jeho somatizaci, symbolické násilí apod.

   Předpokladem studia v tomto magisterském studijním programu je schopnost samostatně pracovat s odbornými texty v angličtině.

   Studijní program je uskutečňován bez specializace.
  • shrink expand
   Přijímací zkouška spočívá v oborovém písemném testu z požadované literatury:
   1. RENZETTI, C. M., CURRAN, D. J.: Ženy, muži a společnost. Praha: Karolinum, 2003. (celá kniha)
   2. HAVELKOVÁ H., OATES-INDRUCHOVÁ, L. (eds.): Vyvlastněný hlas. Proměny genderové kultury české společnosti 1948-1989. Praha: Sociologické nakladatelství, 2015. (pouze úvodní kapitola, s. 7-34)
   3. GIDDENS, A. Sociologie. Vydání revidované Philipem W. Suttonem. Kapitola Sexualita a gender. Praha: Argo, 2013.

   Na vypracování přijímací zkoušky je vymezeno 75 minut. Elektronické pomůcky nejsou povoleny.
   Uchazeči a uchazečky v testu prokazují znalosti, schopnosti a dovednosti pro studium programu GS na magisterské úrovni.
   Testy budou hodnoceny a bodovány interdisciplinární přijímací komisí. Uchazeč/ka může získat až 15 bodů.
   Bodovou hranici pro přijetí stanoví děkanka s přihlédnutím k počtu uchazečů skládajících přijímací zkoušku a kapacitním možnostem fakulty.
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 03.06.2024 Until: 14.06.2024
   Alternative date (of entrance exam): 17.06.2024 Until: 28.06.2024
  • shrink expand
   Další informace o programu a kontakty naleznete na adrese: http://fhs.cuni.cz/FHS-2138.html
   Vzorové zadání naleznete zde: https://fhs.cuni.cz/FHS-1595-version1-vzory_otazek_gs.pdf
  • shrink expand
   Absolvent či absolventka má schopnost orientovat se v odborné literatuře, včetně filozofické, a pracovat s nejnovějšími metodologickými postupy používanými ve světě, umí koncipovat a plánovat praktickou realizaci politiky rovných příležitostí a navrhovat postupy přispívající k odstraňování genderových nerovností a stereotypů v oblasti vzdělávání, v médiích, na pracovním trhu, apod. Absolventka či absolvent mají tyto odborné kompetence: základní znalosti potřebné k provádění komplexní analýzy a výzkumu sociálních jevů z genderového hlediska a schopnost kombinovat přístupy jednotlivých disciplín k těmto jevům, znalosti umožňující kritickou a konstruktivní analýzu genderových dopadů rozhodovacích procesů a konkrétních opatření. Absolventi se uplatní v oblasti sociální analýzy a koncepční činnosti, koncepce výzkumných projektů, vzdělávání v genderových studiích a orientace a poradenství v legislativě EU týkající se rovných příležitostí mužů a žen. Předpokládá se široké uplatnění absolventů v institucích na úrovni ústřední (celostátní: ministerstva), krajské nebo místní (městské a obecní) správy, v expertních skupinách EU apod., v institucích povahy ziskové i neziskové (občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, církevní, obecní, nadační a jiné nestátní organizace) a ve vědecké a výzkumné oblasti.