Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Russian Studies (study programme named after Boris Nemtsov) (0312TA120002)

  Faculty: Faculty of Arts
  Study programme: Russian Studies (study programme named after Boris Nemtsov) (N0312A120002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Russian
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 20
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 14.08.2023
  • shrink expand
  • shrink expand
   Studijní program je realizován ve spolupráci s FSV UK.

   kombinovatelnost: pouze samostatné studium; nelze kombinovat s jiným programem

   Jazykem výuky je ruština. Studium je placené. Poplatek činí 110 000 Kč za rok.

   Образовательная программа реализуется в сотрудничестве с факультетом социальных наук
   Карлова университета

   допустимые комбинации: только отдельно; нельзя совмещать с другой программой

   Язык обучения: русский. Программа платная. Стоимость года обучения: 110 000 CZK

  • shrink expand
   přijímací zkouška: jednokolová (ústní)
   popis přijímací zkoušky: ústní zkouška
   1) prokázání znalosti angličtiny nejméně na stupni B2 podle SERR formou rozpravy o motivaci ke
   studiu daného programu (max. 20 bodů)
   2) prokázání orientace v dějinách Ruska (max. 40 bodů)
   3) prokázání znalosti politických a sociálních reálií současného Ruska (max. 40 bodů)
   další požadavky ke zkoušce:
   seznam přečtené literatury (předkládá se k nahlédnutí u přijímací zkoušky)

   -----

   Přijat ke studiu může být uchazeč, který u jednokolové nebo dvoukolové přijímací zkoušky dosáhl minimálně 50 bodů a zároveň se podle počtu dosažených bodů umístil v pořadí odpovídajícím předem stanovenému předpokládanému počtu přijímaných pro konkrétní studijní program či dvouspecializaci (viz požadavky přijímacího řízení na jednotlivé studijní programy), přičemž tuto podmínku splní i všichni uchazeči, kteří dosáhnou stejného počtu bodů jako uchazeč, který se umístil na posledním místě v pořadí určeném k přijetí. Pokud lze daný studijní program či dvouspecializaci studovat v prezenční i kombinované formě, je předpokládaný počet přijímaných stanoven pro každou formu studia zvlášť. Ke studiu studijního programu či dvouspecializace neumožňující samostatné studium může být přijat pouze ten uchazeč, který splní uvedené podmínky pro přijetí na minimálně dva vzájemně kombinovatelné studijní programy či dvouspecializace (více viz PPŘ, 2.2 a 2.5). Do předpokládaného počtu přijímaných se u studijních programů a dvouspecializací neumožňujících samostatné studium započítávají i uchazeči, kteří se umístili v příslušném pořadí, byť neuspěli u přijímací zkoušky na alespoň jeden další kombinovatelný studijní program či dvouspecializaci, a předpokládaný počet přijímaných tedy nemusí být naplněn. K mezifakultnímu studiu může být přijat uchazeč, který v přijímací zkoušce získal alespoň tolik bodů jako poslední uchazeč, který uspěl u přijímací zkoušky na daný studijní program v běžném přijímacím řízení, a který zároveň uspěl také v přijímací zkoušce na příslušný studijní program na druhé fakultě. Pro uchazeče přijaté k mezifakultnímu studiu platí samostatně stanovený předpokládaný počet přijímaných. Přijat ke studiu může být jen ten uchazeč, který nejpozději v den zápisu do studia předloží doklad o svém předchozím vzdělání (viz PPŘ, 5.4–5.5).

   вступительный экзамен: одноэтапный (устный)
   oписание вступительного экзамена:
   устный экзамен
   1) демонстрация знания английского языка не ниже уровня B2 (по CEFR для языков) в форме
   рассказа о мотивации к обучению по данной программе (макс. 20 баллов)
   2) демонстрация базовых знаний по истории России (макс. 40 баллов)
   3) демонстрация знания политических и социальных реалий современной России (макс. 40 баллов)
   дополнительные требования к экзамену:
   список прочитанной литературы (предъявляется на вступительном экзамене)
  • shrink expand
   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.

   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 04.09.2023 Until: 06.09.2023
   Alternative date (of entrance exam): 11.09.2023 Until: 11.09.2023
  • shrink expand
   další informace:
   • vizitka studijního programu: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ruska-studia-ru/
   • web Ústavu východoevropských studií: https://uves.ff.cuni.cz

   дополнительная информация:
   • презентация образовательной программы: https://www.ff.cuni.cz/prijimaci-rizeni/studijni-obory/navazujici-magisterske-obory/ruska-studia-ru/
   • сайт Института восточноевропейских исследований: https://uves.ff.cuni.cz
  • shrink expand
   Absolvent dvouletého navazujícího magisterského studijního programu Ruská studia (studijní program
   Borise Němcova) / Российские исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова)
   bude schopen samostatně analyzovat proměny ruské společnosti, zahraniční politiky, ekonomiky,
   žurnalistiky, mediální scény a politicko-ústavního systému od roku 1991 do současnosti v mezinárodním
   kontextu, bude vybaven kompetencí kritické práce s informačními zdroji, bude se orientovat v nejnovější
   odborné literatuře a metodologických přístupech, bude připraven k pokračování v postgraduálním studiu
   cizojazyčných (ruština, angličtina) doktorských studijních programů zaměřených na studium Ruska a
   východní Evropy s odpovídající metodologickou základnou (zejména historie, politologie, sociologie).
   Znalosti a návyky získané během studia umožní absolventovi navazujícího magisterského studijního
   programu Ruská studia (studijní program Borise Němcova) / Российские исследования
   (образовательная программа имени Бориса Немцова) zapojit se do činnosti domácích i zahraničních
   organizací zaměřujících se na Rusko, postsovětský prostor nebo ruskojazyčné komunity mimo Rusko,
   působit ve sféře ekonomických vztahů a turismu, v tradičních i nových médiích, ve státních orgánech i v
   nevládních organizacích. Absolvent navazujícího magisterského studijního programu Ruská studia (studijní
   program Borise Němcova) / Российские исследования (образовательная программа имени Бориса
   Немцова) bude připraven k práci v mezinárodních odborných týmech a projektové činnosti, ke
   zpracovávání analytických a informačních materiálů k problematice postsovětského Ruska a jeho vztahů se
   světem.

   Выпускник двухгодичной постдипломной магистерской образовательной программы «Российские
   исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова)» сможет самостоятельно
   анализировать изменения, происходящие в российском обществе, внешней политике, экономике,
   журналистике, медиапространстве и политико-конституционной системе с 1991 года по
   настоящее время в международном контексте, будет обладать умением критически работать с
   информационными ресурсами, будет знаком с соответствующей новейшей научной литературой и
   методологическими подходами, будет готов далее продолжить постдипломное обучение по
   русско- и англоязычным программам аспирантуры, ориентированным на изучение России и
   Восточной Европы с соответствующей методологической базой (особенно история, политология,
   социология). Приобретенные в ходе обучения знания и умения позволят выпускнику
   постдипломной магистерской образовательной программы «Российские исследования
   (образовательная программа имени Бориса Немцова)» участвовать в работе отечественных и
   зарубежных организаций, ориентированных на Россию, постсоветское пространство или
   русскоязычные сообщества за пределами России, работать в сфере экономических отношений и
   туризма, в традиционных и новых СМИ, в государственных органах и в неправительственных
   организациях. Выпускник постдипломной магистерской образовательной программы «Российские
   исследования (образовательная программа имени Бориса Немцова)» будет подготовлен к работе в
   международных профессиональных командах и проектной деятельности, к разработке
   аналитических и информационных материалов по проблемам постсоветской России и ее
   отношений с миром
  • shrink expand
   Tuition [CZK] / per period: 110000 CZK / year