Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2023/2024. However, the academic year for the next admission procedure is 2024/2025.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Teacher Education of Biology for Lower and Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of Educational Sciences for Upper Secondary Schools (0114TA300088 / 0114TA300097) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Teacher Education of Biology for Lower and Upper Secondary Schools (N0114A300088)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 3
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2023
  • shrink expand
  • shrink expand

   Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy - maior

   Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání.  V bakalářském programu byli studenti připravováni ve všech relevantních biologických disciplínách, které pokrývají obsahy učiva základních a středních škol, a rovněž v těch biologických, geologických a environmentálních oborech, které pro výuku přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ představují nutné vzdělanostní zázemí a minimum. Obsah jednotlivých předmětů navazujícího magisterského studijního programu, a zejména metodiky jejich vedení pedagogem, je koncipován nejen s důrazem na jejich odborný věcný obsah, ale také na pedagogický, psychologický a speciálně pedagogický a didaktický rozměr každé disciplíny. Systém povinně volitelných a volitelných předmětů současně umožňuje rozvíjet individuální a profesní zájmy studentů a prohlubuje jejich odborné a oborově didaktické znalosti. Studijní program je koncipován tak, aby zvýraznil především syntetické a obecně integrující pojetí biologického vzdělávání. Důležitou součástí magisterského studia jsou i pečlivě monitorované, vedené a reflektované souvislé oborové pedagogické praxe na ZŠ a SŠ.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe. Součástí  je zpracování diplomové práce.

    

   Učitelství pedagogiky pro střední školy - minor

   Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Pedagogika se zaměřením na vzdělávání

   Studium je primárně zaměřeno na utváření oborových, pedagogicko-psychologických, komunikačních a dalších osobnostně kultivačních kompetencí pro vykonávání profese učitele pedagogiky na středních a středních odborných školách a pro další edukační nebo koordinační aktivity v oblasti vzdělávání. Vedle prohlubování odborného vědního základu pedagogických disciplín (navazujícího na obsah bakalářského stupně) je kladen důraz na didaktiku pedagogiky a na aplikaci odborných didaktických kompetencí v pedagogické praxi. Zvláštní pozornost je věnována metodologii pedagogického výzkumu, neboť jedním z cílů oboru je připravit učitele pedagogiky, jenž bude mj. způsobilý navrhovat, realizovat i vyhodnocovat empirické výzkumy v oblasti vzdělávání a školství.

   Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

  • shrink expand

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy (maior), max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

   1) Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Přijímací zkouška je pouze písemná, a to formou testu. Test ověřuje oborové znalosti z povinných předmětů studijního programu Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání a obsahuje otázky z okruhu biologických, geologických a environmentálních disciplín. Maximální bodový zisk z testu je 30 bodů. Délka testu je max. 45 minut.

   2) Učitelství pedagogiky pro střední školy

   Přijímací řízení spočívá v komisionálním posouzení dokladů o předchozím vzdělání (probíhá bez přítomnosti uchazeče pouze na základě zaslaných podkladů).

   Celkový počet přidělovaných bodů: 30

   1. Absolvovaný (studovaný) bakalářský studijní program: max. 20 bodů

   2. Prospěch v rámci absolvovaného (studovaného) bakalářského studijního programu: max. 10 bodů

    

   Ad 1: Absolvovaný (studovaný) bakalářský studijní program – posuzuje se míra příbuznosti absolvovaného bakalářského studijního programu:

   Identický program/obor (tzn. Pedagogika, Pedagogika se zaměřením na vzdělávání) – 20 bodů.

   Úzce příbuzný program/obor: (např. Speciální pedagogika, Sociální pedagogika, Andragogika, Učitelství praktického vyučování a odborného výcviku, Vychovatelství, Učitelství pro mateřské školy) – 10 bodů.

   Příbuznost absolvovaného bakalářského studijního programu/oboru posuzuje garant studijního programu na základě doložených podkladů.

    

   Ad 2: Prospěch v rámci bakalářského studia – posuzuje se aritmetický průměr všech klasifikovaných studijních povinností (zkoušek a klasifikovaných zápočtů) za 1. – 5. semestr absolvovaného (studovaného) bakalářského studia:

   Do 1,2 – 10 bodů

   Do 1,5 – 6 bodů

   Do 2,0 – 2 body

   Více než 2,0 – 1 bod

    

   Uchazeč předloží doklady o absolvovaném (studovaném) bakalářském studijním programu (diplom a dodatek k diplomu, příp. potvrzení vydané vysokou školou) k přihlášce ke studiu. Průměrný prospěch ze všech povinných a povinně volitelných předmětů 1. – 5. semestru bakalářského studijního programu je nutno prokázat potvrzením vydaným vysokou školou, na které uchazeč příslušný program studoval nebo studuje.

   3) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test trvá 30 minut.

   Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy  (pedagogika,  psychologie, speciální pedagogika, základy didaktiky) zařazených do tzv. společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

   Studijní plán společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku v aktuálním akademickém roce je dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

  • shrink expand

   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 05.06.2023 Until: 16.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 26.06.2023 Until: 27.06.2023
  • shrink expand

   Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo příbuzného studijního programu.

   Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy dle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), bude na základě dodaných dokumentů posuzováno splnění minimálních požadavků na bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání v oborové složce a oborově didaktické složce učitelské přípravy. Toto posouzení se ve stejném rozsahu týká jak absolventů bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání, tak absolventů ostatních bakalářských studijních programů. Požadavek na oborovou složku a oborově didaktickou složku učitelské přípravy v předchozím bakalářském studiu je stanoven v součtu na 62 kreditů za každý studijní program, do kterého se uchazeč hlásí ve sdruženém studiu. Počet požadovaných kreditů platí i pro studium s tzv. plným plánem (tzv. jednooborové studium).

    

   Všichni uchazeči, kteří splňují podmínku stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu, včetně uchazečů z oborů/programů se zaměřením na vzdělávání vykonají přijímací zkoušku z pedagogicko-psychologické přípravy (tj. pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, didaktika) k prověření příslušných kompetencí pro přijetí do navazujícího magisterského studia v učitelských studijních programech. 

   Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím bakalářském studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o dosaženém vzdělání, popřípadě potvrzením o studiu, pokud ještě nebylo studium zakončeno, do 28. 02. 2023.

   Příbuznost absolvovaného studia posuzují na základě podkladů dodaných s přihláškou (do 28. 02. 2023) po přijetí přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30. 04. 2023, uchazeči budou vyrozuměni do 31. 05. 2023.

   Při nesplnění podmínky příbuznosti programu nemůže být uchazeč ke studiu přijat, a proto nebude dále pozván k přijímací zkoušce.

  • shrink expand

   Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Obecná biologie, genetika, mikrobiologie

   ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998.

   SNUSTAD, P., SIMMONS, M. J. Genetika. Brno: Masarykova Univerzita, 2009.

   VOET, D., VOETOVÁ, J. Biochemie. Praha: Victoria Publishing, 1995.

   PAVLASOVÁ, L. Mikrobiologie pro učitele přírodopisu a biologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009.

   Botanika

   SKÝBOVÁ, J. Vybrané kapitoly ze systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007.

   DOSTÁL, P. Evoluce a systém stélkatých organismů a cévnatých výtrusných rostlin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005.

   DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003.

   PROCHÁZKA, S. a kol. Fyziologie rostlin. Praha: Academia, 1998.

   Zoologie

   BUCHAR, J. a kol. Klíč k určování bezobratlých. Praha: Scientia, 1995.

   DUNGEL, J., GAISLER, J. Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2002.

   DUNGEL, J., ŘEHÁK, Z. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2005.

   GAISLER, J., ZIMA, J. Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 2007. 

   HANEL, L., LUSK, S. Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, 2005.

   HUDEC, K. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2001. 

   HUDEC, K. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. Praha:  Academia, 2007.

   HANEL, L., LIŠKOVÁ, E. Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003.

   KOVAŘÍK, F. a kol. Hmyz. Chov, morfologie. Jihlava: Madagaskar, 2000.

   MACEK, J. Bezobratlí 2. Praha: Albatros, 2001.

   MOTYČKA, V., ROLLER, Z. Bezobratlí 1. Praha: Albatros, 2001.

   Ekologie a environmentalistika

   ANDRESKA, J., HANEL, L. Vybrané kapitoly z autekologie a demekologie živočichů. Praha: Univerzita Karlova, 2009.

   JENÍK, J. Ekosystémy. Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 

   MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1992.  

   STORCH, D., MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, 2000.  

   WILSON, E. O. Rozmanitost života. Praha: Lidové noviny, 1992.

   BRANIŠ, M. Základy ekologie a životního prostředí. Informatorium, Praha, 1997.

   MOLDAN, B. Příroda a civilizace. SPN, Praha, 1997.

   MOLDAN, B. (Ne)udržitelný rozvoj? Ekologie, hrozba i naděje. Karolinum, Praha, 2001.

   Antropologie

   ROKYTA, R. a kol. Fyziologie (druhé přepracované vydání). Praha: Nakladatelství ISV, 2008.

   ČIHÁK, R. Anatomie 1, 2, 3 (druhé přepracované vydání). Praha: Grada, 2002.

   DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995.

   DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., Mrázková, O. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada, 2000.

   Geologie

   CHLUPÁČ, I. Geologická minulost České republiky. Praha:  Academia, 2002.  • shrink expand

   Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Absolvent navazujícího magisterského studia je plně kvalifikován jako učitel přírodopisu/biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy. Absolvent je teoreticky připraven k doktorskému studiu didaktiky biologie a geologie, případně příbuznému doktorskému studiu v ČR a zahraničí.

    

   Učitelství pedagogiky pro střední školy

   Absolvent studijního programu Učitelství pedagogiky pro střední školy prokazuje široké znalosti vědních oborů předmětové aprobace pedagogika, zná principy jejich struktury a jejich vztahy k oborům příbuzným. Je vybaven teoretickými vědomostmi a praktickými dovednostmi potřebnými pro realizaci výuky pedagogiky a příbuzných předmětů, je schopen interdisciplinárně propojovat učivo, aplikovat moderní didaktické metody, tvůrčím způsobem rozpracovávat příslušné vzdělávací oblasti celostátních kurikulárních dokumentů do kurikula konkrétní střední či vyšší odborné školy. Má rovněž základní kompetence pro plánování a realizaci empirických výzkumů v oblasti školství a vzdělávání.