Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  Teacher Education of Biology for Lower and Upper Secondary Schools with double curriculum study Teacher Education of Czech Language for Lower and Upper Secondary Schools (0114TA300088 / 0114TA300089) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Teacher Education of Biology for Lower and Upper Secondary Schools (N0114A300088)
  Form of study: full-time
  Type of study: Master's (post-Bachelor)
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 15
  Standard length of study: 2 years
  Application type: Online

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2023
  • shrink expand

   Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy - maior

   Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání.  V bakalářském programu byli studenti připravováni ve všech relevantních biologických disciplínách, které pokrývají obsahy učiva základních a středních škol, a rovněž v těch biologických, geologických a environmentálních oborech, které pro výuku přírodopisu a biologie na ZŠ a SŠ představují nutné vzdělanostní zázemí a minimum. Obsah jednotlivých předmětů navazujícího magisterského studijního programu, a zejména metodiky jejich vedení pedagogem, je koncipován nejen s důrazem na jejich odborný věcný obsah, ale také na pedagogický, psychologický a speciálně pedagogický a didaktický rozměr každé disciplíny. Systém povinně volitelných a volitelných předmětů současně umožňuje rozvíjet individuální a profesní zájmy studentů a prohlubuje jejich odborné a oborově didaktické znalosti. Studijní program je koncipován tak, aby zvýraznil především syntetické a obecně integrující pojetí biologického vzdělávání. Důležitou součástí magisterského studia jsou i pečlivě monitorované, vedené a reflektované souvislé oborové pedagogické praxe na ZŠ a SŠ.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe. Součástí  je zpracování diplomové práce.

   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy - minor

   Studijní program navazuje na bakalářský studijní program Český jazyk se zaměřením na vzdělávání.

   Studijní program připravuje pro praxi plně kvalifikované učitele českého jazyka a literatury na základních a středních školách, příp. absolventy s předpoklady pro další lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých a vědecko-pedagogických bohemistických pracovištích a na všech takových místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury.
   V jazykové části jsou oborové kompetence získané v bakalářském studiu dále obohacovány o zastřešující filologické předměty orientované přímo k učitelské praxi. Prohloubené poznání pomezních lingvistických disciplín je zabezpečeno soustavou povinně volitelných předmětů. Dosavadní oborové znalosti jsou transformovány v didaktickou znalost obsahu a za zohlednění nejnovějších psychodidaktických poznatků využity k předávání kompetencí oborovědidaktických.
   Literární část studia rozvíjí a upevňuje kompetence nabyté v bakalářském bohemistickém studiu, zejména schopnost odborně všestranně poučené a kreativní interpretace literárních děl, a propojuje je s didaktickými a vzdělávacími aspekty. Oborové znalosti studenta jsou rozšiřovány povinným předmětem Světová literatura, povinný předmět Didaktika literatury se soustředí na všestranný rozbor textů s cílem vychovat žáky k uvažování o významech a smyslu literárních děl, k rozvoji čtenářství, k hlubokému a fundovanému uvažování o (literárním) umění a textu a o budování jeho významu při četbě. Povinné předměty jsou doplněny povinně volitelnými předměty.
   Ústřední pozornost studijního programu je zacílena k oborové didaktice, posílené jednak Integrovanou náslechovou praxí z českého jazyka, jednak souvislými reflektivními oborovými praxemi. Program je provázen doporučenými volitelnými předměty, které se orientují mimo jiné na aktuální otázky současné didaktiky.

   Studijní program v plánu minor respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky přípravy dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

  • shrink expand

   Přijímací zkouška má 3 části:

   1)   Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 30 b.

   2)   Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 30 b.

   3)   Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy (maior), max. 30 b.

   Celkem max. 90 b.

   1) Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Přijímací zkouška je pouze písemná, a to formou testu. Test ověřuje oborové znalosti z povinných předmětů studijního programu Biologie, geologie a environmentalistika se zaměřením na vzdělávání a obsahuje otázky z okruhu biologických, geologických a environmentálních disciplín. Maximální bodový zisk z testu je 30 bodů. Délka testu je max. 45 minut.

   2) Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Přijímací zkouška prověřuje jak dosažené znalosti a dovednosti z bakalářského studia Český jazyk se zaměřením na vzdělávání, tak jazykovou kompetenci uchazeče/uchazečky. Očekává se také znalost aktuálních témat bohemistiky, která jsou řešena současnými bohemistickými časopisy.

   Zkouška vychází z obsahu dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání v aktuálním akademickém roce (viz Studijní informační systém).

   Přijímací zkouška má charakter písemného testu.

   Písemný test sestává ze dvou částí, a to z
   (1) části jazykové a
   (2) z části literární.
   Z celkového počtu 30 bodů může uchazeč získat 16 bodů z (1) jazykové části a 14 bodů z (2) části literární. Délka trvání písemného testu je 40 min.

   Přijímací zkouška z českého jazyka je stejná u programů s plány maior/minor i plného studijního plánu. Pokud se uchazeč přihlásí na maior/minor i plný studijní plán, koná přijímací zkoušku jen jednou.

   3) Písemná zkouška z pedagogicko-psychologické přípravy

   Maximální počet bodů 30 b. Test trvá 30 minut.

   Didaktický test prověřuje znalosti z povinných předmětů pedagogicko-psychologické přípravy  (pedagogika,  psychologie, speciální pedagogika, základy didaktiky) zařazených do tzv. společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku na úrovni výstupních požadavků pro bakalářské studium se zaměřením na vzdělávání. Kromě základních znalostí (terminologie, poznatky) jde i o schopnost aplikovat teoretické znalosti do řešení modelových situací v pedagogické praxi.

   Studijní plán společného základu pro obory se zaměřením na vzdělávání a pedagogiku v aktuálním akademickém roce je dostupný na http://studium.pedf.cuni.cz/karolinka/.

  • shrink expand

   Admission to Master's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate. Admission to Post-Bachelor studies (Master's programme) is likewise conditioned by completed education in any type of study programme.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 05.06.2023 Until: 16.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 26.06.2023 Until: 27.06.2023
  • shrink expand

   Základní podmínkou přijetí ke studiu je ukončené bakalářské studium stejného nebo příbuzného studijního programu.

   Ve shodě s koncepcí dvoustupňové učitelské přípravy dle Rámcových požadavků na studijní programy, jejichž absolvováním se získává odborná kvalifikace k výkonu regulovaných povolání pedagogických pracovníků (MŠMT), bude na základě dodaných dokumentů posuzováno splnění minimálních požadavků na bakalářské programy se zaměřením na vzdělávání v oborové složce a oborově didaktické složce učitelské přípravy. Toto posouzení se ve stejném rozsahu týká jak absolventů bakalářských studijních programů se zaměřením na vzdělávání, tak absolventů ostatních bakalářských studijních programů. Požadavek na oborovou složku a oborově didaktickou složku učitelské přípravy v předchozím bakalářském studiu je stanoven v součtu na 62 kreditů za každý studijní program, do kterého se uchazeč hlásí ve sdruženém studiu. Počet požadovaných kreditů platí i pro studium s tzv. plným plánem (tzv. jednooborové studium).

    

   Všichni uchazeči, kteří splňují podmínku stejného nebo příbuzného studijního oboru/programu, včetně uchazečů z oborů/programů se zaměřením na vzdělávání vykonají přijímací zkoušku z pedagogicko-psychologické přípravy (tj. pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, didaktika) k prověření příslušných kompetencí pro přijetí do navazujícího magisterského studia v učitelských studijních programech. 

   Uchazeč doloží výpis předmětů absolvovaných v předchozím bakalářském studiu, včetně jejich výsledků, spolu s dokladem o dosaženém vzdělání, popřípadě potvrzením o studiu, pokud ještě nebylo studium zakončeno, do 28. 02. 2023.

   Příbuznost absolvovaného studia posuzují na základě podkladů dodaných s přihláškou (do 28. 02. 2023) po přijetí přihlášky garanti příslušných navazujících magisterských programů prostřednictvím studijního oddělení fakulty, nejpozději k 30. 04. 2023, uchazeči budou vyrozuměni do 31. 05. 2023.

   Při nesplnění podmínky příbuznosti programu nemůže být uchazeč ke studiu přijat, a proto nebude dále pozván k přijímací zkoušce.

  • shrink expand

   Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Obecná biologie, genetika, mikrobiologie

   ALBERTS, B. a kol. Základy buněčné biologie. Úvod do molekulární biologie buňky. Ústí nad Labem: Espero Publishing, 1998.

   SNUSTAD, P., SIMMONS, M. J. Genetika. Brno: Masarykova Univerzita, 2009.

   VOET, D., VOETOVÁ, J. Biochemie. Praha: Victoria Publishing, 1995.

   PAVLASOVÁ, L. Mikrobiologie pro učitele přírodopisu a biologie. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2009.

   Botanika

   SKÝBOVÁ, J. Vybrané kapitoly ze systému a ekologie vyšších semenných rostlin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2007.

   DOSTÁL, P. Evoluce a systém stélkatých organismů a cévnatých výtrusných rostlin. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2005.

   DOSTÁL, P. Anatomie a morfologie rostlin v pojmech a nákresech. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003.

   PROCHÁZKA, S. a kol. Fyziologie rostlin. Praha: Academia, 1998.

   Zoologie

   BUCHAR, J. a kol. Klíč k určování bezobratlých. Praha: Scientia, 1995.

   DUNGEL, J., GAISLER, J. Atlas savců České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2002.

   DUNGEL, J., ŘEHÁK, Z. Atlas ryb, obojživelníků a plazů České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2005.

   GAISLER, J., ZIMA, J. Zoologie obratlovců. Praha: Academia, 2007. 

   HANEL, L., LUSK, S. Ryby a mihule České republiky. Rozšíření a ochrana. ČSOP Vlašim, 2005.

   HUDEC, K. Atlas ptáků České a Slovenské republiky. Praha: Academia, 2001. 

   HUDEC, K. a kol. Příroda České republiky. Průvodce faunou. Praha:  Academia, 2007.

   HANEL, L., LIŠKOVÁ, E. Stručný obrazový klíč k určování hlavních skupin vodních bezobratlých. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2003.

   KOVAŘÍK, F. a kol. Hmyz. Chov, morfologie. Jihlava: Madagaskar, 2000.

   MACEK, J. Bezobratlí 2. Praha: Albatros, 2001.

   MOTYČKA, V., ROLLER, Z. Bezobratlí 1. Praha: Albatros, 2001.

   Ekologie a environmentalistika

   ANDRESKA, J., HANEL, L. Vybrané kapitoly z autekologie a demekologie živočichů. Praha: Univerzita Karlova, 2009.

   JENÍK, J. Ekosystémy. Úvod do organizace zonálních a azonálních biomů. Praha: Univerzita Karlova, 1995. 

   MÍCHAL, I. Ekologická stabilita. Praha: Ministerstvo životního prostředí České republiky, 1992.  

   STORCH, D., MIHULKA, S. Úvod do současné ekologie. Praha: Portál, 2000.  

   WILSON, E. O. Rozmanitost života. Praha: Lidové noviny, 1992.

   BRANIŠ, M. Základy ekologie a životního prostředí. Informatorium, Praha, 1997.

   MOLDAN, B. Příroda a civilizace. SPN, Praha, 1997.

   MOLDAN, B. (Ne)udržitelný rozvoj? Ekologie, hrozba i naděje. Karolinum, Praha, 2001.

   Antropologie

   ROKYTA, R. a kol. Fyziologie (druhé přepracované vydání). Praha: Nakladatelství ISV, 2008.

   ČIHÁK, R. Anatomie 1, 2, 3 (druhé přepracované vydání). Praha: Grada, 2002.

   DYLEVSKÝ, I. Základy anatomie a fyziologie člověka. Olomouc: Epava, 1995.

   DYLEVSKÝ, I., DRUGA, R., Mrázková, O. Funkční anatomie člověka. Praha: Grada, 2000.

   Geologie

   CHLUPÁČ, I. Geologická minulost České republiky. Praha:  Academia, 2002.   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Základní literatura pro morfematiku a terminologii:

   ADAM, R. – BENEŠ, M. – BOZDĚCHOVÁ, I. – MARTÍNEK, F. – PROKŠOVÁ, H. – SYNKOVÁ, P. Gramatické rozbory češtiny (výklad a cvičení s řešeními). Praha: Karolinum, 2017.

   pro morfologii:

   ADAM, R. Příručka k morfologii češtiny (výklad a cvičení s řešeními). 2. vyd. Praha: Karolinum, 2019.

   ČECHOVÁ, M. a kol. Čeština – řeč a jazyk. Praha: SPN, 2011 (morfologie, tvoření slov).

   SOJKA, P. Učebnice české morfologie s cvičebnicí pro studující bohemistiky a příbuzných oborů. Praha: Karolinum, 2022.

   zejm. pro morfologii a pravopis:

   PRAVDOVÁ, M. – SVOBODOVÁ, I. (eds.). Akademická příručka českého jazyka. 2., upravené a rozšířené vydání. Praha: Academia, 2019.

   pro lexikologii:

   MALIŠ, O. – MACHOVÁ, S. – SUK, J. Současný český jazyk. Lexikologie (Nauka o tvoření slov, lexikografie, slang). Praha: Karolinum, 1997.

   pro stylistiku:

   HOFFMANNOVÁ, J. a kol. Stylistika mluvené a psané češtiny. Praha: Academia, 2016.

   ČECHOVÁ, M. a kol. Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003 (příp. ČECHOVÁ, M. a kol. Stylistika současné češtiny. Praha: ISV, 1997; příp. ČECHOVÁ, M. – KRČMOVÁ, M. – MINÁŘOVÁ, E. Současná stylistika. Praha: NLN, 2008).

   ČMEJRKOVÁ, S. Čeština v síti: Psanost či mluvenost? NŘ 80, 1997, s. 225–247.

   pro syntax:

   GREPL, M. – KARLÍK, P. Skladba češtiny. Olomouc: Votobia, 1998.

   CzechEncy – Nový encyklopedický slovník češtiny, © Masarykova univerzita, Brno, 2012–2020, příslušná hesla.

   pro vývoj jazyka:

   LAMPRECHT, A. – ŠLOSAR, D. – BAUER, J. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN, 1986.

   pro syntetizující pohled:

   KOL. Příruční mluvnice češtiny. Praha: NLN, 2012.

   Základní literatura pro dějiny literatury a literární vědu:

   HRUŠKA, P. (ed.) a kol. V souřadnicích volnosti: česká literatura devadesátých let dvacátého století v interpretacích. Praha: Academia, 2008.

   JANOUŠEK, P. – ČORNEJ, P. (eds.). Dějiny české literatury 1945–1989. Praha: Academia, 2007– 2008. 4 sv.

   MOCNÁ, D. – PETERKA, J. a kol. Encyklopedie literárních žánrů. Praha: Paseka, 2004.

   ŠIDÁKOVÁ FIALOVÁ, A. (ed.). V souřadnicích mnohosti: česká literatura první dekády jednadvacátého století v souvislostech a interpretacích. Praha: Academia, 2014.

   Všeobecně:

   Dále se vyžaduje znalost studijní literatury dílčích disciplín, které tvoří studijní plán bakalářského studijního programu Český jazyk se zaměřením na vzdělávání (viz SIS), a znalost současných bohemistických časopisů.

   Studijní literatura k testu z pedagogicko-psychologické přípravy je dostupná na webových stránkách:
   - katedry pedagogiky, viz http://pages.pedf.cuni.cz/kssp/pro-uchazece/
   - katedry psychologie, viz http://userweb.pedf.cuni.cz/kpsp/index.php?p=5

  • shrink expand

   Učitelství biologie pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Absolvent navazujícího magisterského studia je plně kvalifikován jako učitel přírodopisu/biologie pro 2. stupeň základních škol a střední školy. Absolvent je teoreticky připraven k doktorskému studiu didaktiky biologie a geologie, případně příbuznému doktorskému studiu v ČR a zahraničí.

    

   Učitelství českého jazyka pro 2. stupeň základní školy a střední školy

   Absolvent se především uplatní jako učitel českého jazyka a literatury na základních a středních školách. Rovněž se může uplatnit jako učitel vyšší odborné školy nebo učitel v jazykových školách. Volba učitelské profese je jeho prioritou.
   Má rovněž předpoklady a kvalifikaci pro lingvistickou a literárněvědnou práci na vědeckých bohemistických pracovištích a na místech, kde se předpokládá důkladná znalost českého jazyka a literatury (redaktor, editor, publicista, tiskový mluvčí apod.).
   Díky svému širokému historicko-kulturnímu rozhledu a rozvinutým komunikačním dovednostem se může flexibilně uplatnit i v jiných příbuzných humanitně orientovaných zaměstnáních.