Language selection
 • čeština
 • english
User
 • Anonym

  Branch programme/details

  close

  • You are currently viewing admission requirements for the year 2023/2024. However, the academic year for the next admission procedure is 2024/2025.
   If you would like to view the most up-to-date admission requirements, select this year in the filter.

  Art Education for Teacher Education with double curriculum study Education (0114RA320002 / 0111RA190018) - double subject study

  Faculty: Faculty of Education
  Study programme: Art Education for Teacher Education (B0114A320002)
  Form of study: full-time
  Type of study: Bachelor's
  Language of instruction: Czech
  Expected minimum number of accepted students Expected number of accepted students: 5
  Standard length of study: 3 years
  Application type: Online

  Rate of admitted and total applicants in the past academic year

  9 / 27

  • You cannot apply for study of this programme/branch now.

  • shrink expand
   Application submission date: 28.02.2023
  • shrink expand
  • shrink expand

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání - maior

   Bakalářský studijní program navazuje na středoškolské vzdělání ukončené maturitou. Propojuje oblasti umění a jejich teorie s výtvarnou pedagogikou a oborovou didaktikou, se základy učitelské propedeutiky.
   Bakalářský program je zaměřen na rozvoj studentů v oblasti reflektované autorské tvorby i oblasti vizuální komunikace. Důraz je kladen na rozvoj vizuální gramotnosti studentů, získání znalostí teorie a dějin umění, základů oborové didaktiky a rozvoj reflektivního přístupu k vlastní autorské umělecké tvorbě. Cílem studijního programu je rozvíjet vizuální gramotnost studentů a schopnost využívat výtvarného umění ve vizuálně komunikující kultuře s ohledem na expertní znalosti uměleckého a kulturního vzdělávání, uplatnitelné v dalším rozvoji, kultivaci a demokratizaci společnosti.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT. Pedagogicko-psychologická příprava zahrnuje předměty pedagogiky, psychologie a speciální pedagogiky, včetně pedagogicko-psychologické praxe a směřuje k přípravě pro navazující magisterské studium učitelství. Součástí plánu maior je zpracování bakalářské práce.

   Pedagogika - minor

   Koncepce studijního programu vychází z předpokladu, že část absolventů může po absolutoriu nastoupit do praxe a druhá část bude pokračovat ve studiu v navazujícím magisterském programu pedagogika. Proto jsou ve studijním plánu zařazeny jednak předměty, které první skupině poskytnou vědomosti a dovednosti umožňující uplatnit se jako vychovatelé nebo pedagogové volného času, jednak předměty, které v případě druhé skupiny budou východiskem pro navazující magisterské studium. V průběhu bakalářského studia budou rozvíjeny dovednosti týmové práce, zároveň budou prostřednictvím studijních obsahů, ale i metod práce, utvářeny u studentů specifické profesní rysy osobnosti, zejména schopnost seberegulace, zdravého sebevědomí a sebepoznání, empatie, taktu. Důležitou součástí studijního programu je praxe. Studenti se formou společných náslechů seznámí postupně s reálnými podmínkami základních profesí, pro které budou v dalším průběhu studia (v bakalářském i magisterském stupni) připravováni. Studenti v rámci praxe hospitují v různých typech škol, školských zařízení, sportovních zařízení, nebo v institucích pro volný čas. Seznamují se s provozem těchto zařízení, učí se analyzovat a hodnotit vnitřní a vnější faktory, které ovlivňují jejich činnost. Podstatným rysem výuky v bakalářském programu je důraz na aktivní, samostatnou i týmovou činnost studujících.

   Studijní program v plánu maior respektuje vyváženost oborové, didaktické a pedagogicko-psychologické složky dle standardů učitelské přípravy MŠMT.

  • shrink expand

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1. Zkouška z 1. studijního programu, plán maior, max. 40 b.

   2. Zkouška z 2. studijního programu, plán minor, max. 40 b.

   Celkem max. 80 b.

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Přijímací zkouška má dvě části:

   1.        Portfolio autorských prací (max. 20 bodů)

   2.        Oborový test (max. 20 bodů)

    

   Je zaměřena na prověření:

   -orientaci uchazeček/uchazečů ve vývoji, proměnách a současnosti výtvarného umění a vizuální kultury

   -vizuální gramotnost uchazeček/uchazečů

   -schopnost využít výtvarných prostředků k autorskému vyjádření

    

   Maximální počet dosažených bodů celkem: 40 bodů

   Minimální počet bodů pro úspěšné složení oborového testu je 7 bodů. Pokud uchazeč této hranice nedosáhne, je jeho výsledek stanoven na 0 bodů. Žádná část přijímací zkoušky nesmí být hodnocena 0 body.

    

   1. Portfolio autorských prací

   Strukturované portfolio obsahuje autorské projekty (nejvíce 15 projektů). Portfolio je vytištěné, maximálně ve formátu A3. Důraz je kladen na rozmanitost použitých médií a přehled o nich.  Uchazeč si vybere minimálně 3 média z tohoto výčtu: kresba, malba, grafika, prostorová tvorba, videoart, animace, fotografie, performance.

   Digitální a performativní tvorbu nahrajte na flash disk a přiložte jej k portfoliu.

   Autorské projekty opatřete reflektivním komentářem s ohledem na jejich téma a obsahové souvislosti s výtvarným uměním. Napište 3–5 vět ke každému artefaktu či souboru artefaktů. Uveďte umělce či konkrétní umělecké dílo, ke kterému je možno Vaši práci vztáhnout.

   Vytištěné svázané portfolio prací musí být viditelně označeno jménem uchazeče/ky. Ukázky portfolia jsou vyvěšeny na stránkách Kvv  https://kvv.pedf.cuni.cz/.

   Termíny odevzdání portfolia budou upřesněny na webu katedry.

    

   Kritéria hodnocení:

   - struktura, design portfolia a výběr prací

   - rozmanitost médií

   - schopnost postihnout podstatu tématu

   - úroveň výtvarného jazyka a charakter autorského vyjádření

   - schopnost reflektovat vlastní tvorbu

    

   2. Oborový test

   Prověří orientaci uchazeče v historii českého i světového výtvarného umění (s důrazem na 20. století a současnost). Předpokládá se základní informovanost o aktuálním dění v současném výtvarném umění a vizuální kultuře a galerijním provozu. Očekává se úroveň znalostí a dovedností, které by měl/a podle rámcových vzdělávacích programů dosahovat absolvent/ka SŠ. Obsahové rámce a obrazový materiál otázek této části zkoušky budou čerpány převážně z publikací uvedených v doporučené literatuře.  Součástí testu jsou úkoly prověřující schopnost malířsky i verbálně interpretovat předložená umělecká díla.

    

   Oborový test má tyto části:

   a) Historie a současnost výtvarného umění (0–5 bodů)

    

   b) Verbální interpretace uměleckého díla (0-3 bodů)

   Uchazeč/ka stručně verbálně interpretuje předloženou reprodukci uměleckého díla. Kritéria hodnocení: věcnost, poučenost, komplexnost a odborná jazyková úroveň, to vše měřeno s ohledem na předepsané studijní zdroje.

    

   c) Malířská/kresebná interpretace uměleckého díla (0-6 bodů)

   Uchazeč/ka volně zpracuje téma předloženého uměleckého díla, na které malířsky/kresebně barevně reaguje. K tomu použije dostupné výtvarné prostředky (pastelky, tužka, fixa aj.). Kritéria hodnocení: úroveň výtvarného vyjádření; smysl pro barevné řešení, kompozici a obsah; použití výtvarných prostředků a obrazová jednota celku.

    

   d) Kresebná studie podle skutečnosti: (0-6 bodů)

   Kresba tužkou – kresebné vyjádření tvarových, světelných a prostorových jevů a vztahů skupiny předmětů, které každý uchazeč obdrží a sám uspořádá.

   Kritéria hodnocení:

   -rozvržení kresby v ploše formátu spolu s originálním využitím modelů;

   -vyjádření prostorovosti a vztahu mezi předměty kreslířskými prostředky, kvalita linie a kontrastu;

   -vystižení jedinečnosti materiálu a proporce jednotlivých předmětů.

    

   K praktické oborové zkoušce si přineste: měkkou tužku, plastickou pryž, pastelky, olejové pastely, fixy, které se nepropíjí.

   Část přijímací zkoušky „Oborový test z výtvarné výchovy“ je shodná pro všechny studijní programy Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání minor/maior a v plném plánu. Uchazeč ji tak vykoná pouze jednou.

   Modelový test naleznete na stránkách KVV: https://kvv.pedf.cuni.cz/

   Pedagogika

   Přijímací zkouška se skládá z písemného testu (max. 40 bodů). Test obsahuje otázky zaměřené na důkladné porozumění odbornému textu (10 položek) a dále otázky znalostní (10 položek). Znalostní otázky se týkají základů společenských věd (především filozofie, psychologie a sociologie) v rozsahu učiva gymnázia a dále přehledu uchazeče o současném školství. Celkem test obsahuje 20 uzavřených otázek s nabídkou čtyř možností, z nichž jen jedna je správná. Maximální doba písemného testu je 25 min.

  • shrink expand

   Admission to Bachelor's studies is conditioned by completed secondary education confirmed by a school-leaving certificate.   Verification method: entrance exam
   Confirmation date (of entrance exam) from: 05.06.2023 Until: 16.06.2023
   Alternative date (of entrance exam): 26.06.2023 Until: 27.06.2023
  • shrink expand

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   BLÁHA, J., SLAVÍK, J. Průvodce výtvarným uměním V. Praha: SPL, Práce 1997 a další vyd.

   GOMBRICH, E. H. Příběh umění. Praha: Odeon, 1991.

   CHALUPECKÝ, J. Nové umění v Čechách. Praha: H&H, 1994.

   LINDAUROVÁ, L. a kol. Mezera - Mladé umění v Česku 1990-2014. Praha: Společnost Jindřicha Chalupeckého, 2014.

   MORGANOVÁ, P. ed. Začátek století/Beginning of the Century. Praha. Arbor vitae, 2012.

   ŠAMŠULA, P., ADAMEC, J., BLÁHA, J., HIRSCHOVÁ, J. Průvodce výtvarným uměním I - IV. Praha, SPL, Práce 1994 - 1996 a další vyd.

   Pedagogika

   ADAMOVÁ, L., DUDÁK, V., VENTURA, V. Základy filosofie, etiky: Základy společenských věd III. Praha: Fortuna, 2010.

   BENDL, S. a kol. Vychovatelství: učebnice teoretických základů oboru. Praha: Grada, 2015.

   GILLERNOVÁ, I., BURIÁNEK, J. Základy psychologie, sociologie: Základy společenských věd I. Praha: Fortuna, 2010.

   PRŮCHA, J. Přehled pedagogiky: Úvod do studia oboru. Praha: Portál, 2015.

   Odborné časopisy o výchově a školství (např. Rodina a škola, Informatorium 3-8, Učitelské noviny apod.).

  • shrink expand

   Výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání

   Absolvent/ka nalezne uplatnění jako asistent/ka pedagoga, vychovatel/ka ve školních a mimoškolních zařízeních, lektor/ka v galeriích a muzeích i dalších kulturních institucích, lektor/ka zájmových činností a volnočasových aktivit ve škole i v dalších vzdělávacích institucích a zařízeních pro děti a mládež.
   Absolvent/ka plného studijního plánu také jako tvůrce multimediálních výukových materiálů a pomůcek či kurátor/ka a lektor/ka kulturních a společenských aktivit pro děti a dospělé. Uplatní se i ve veřejnoprávní i soukromě mediální komunikaci, v institucích v oblasti uměleckého a kulturního vzdělávání.

   Pedagogika

   Absolvent bakalářského programu Pedagogika získá znalosti a dovednosti všeobecného i specificky profesního charakteru; především bude schopen aplikovat poznatky pedagogických věd v reálných pedagogických situacích: projektovat, realizovat a vyhodnocovat výchovu a vzdělávání ve volném čase, pod vedením učitele participovat na školní výchově a vzdělávání dětí a mládeže, uplatňovat adekvátní formy komunikace při kontaktu s dětmi i dospělými. Dále dokáže v profesním i osobním životě uplatňovat a přiměřenou formou propagovat zásady zdravého životního stylu. Základy obecné univerzitní vzdělanosti bude schopen zúročit v celoživotní kultivaci vlastní osobnosti i při pedagogické práci s různými typy klientů.